Vannområdekoordinatorer i Namdalen

Vann er viktig for alt liv. 

Etter vannforskriften skal alle vannforekomster kunne

klassifiseres til god kjemisk og økologisk tilstand som et minimum. Dette er viktig for

mangfoldig natur, drikkevann, fiske, rekreasjon og god folkehelse og gjelder selv den

minste bekk, vatn, elv, vatn, innsjø, kystvann og grunnvann.

 

For å hjelpe kommunene med å optimalisere vannforvaltningen, er to

vannområdekoordinatorer nå ansatt i faste stillinger. Disse skal spille en nøkkelrolle i å

ivareta vannmiljøet i alle de ti kommunene i dette namdalssamarbeidet og sikre at

miljømålene i vannforskriften blir nådd.

 

Vannområdekoordinatorene skal jobbe tett med lokale myndigheter, interessenter og

publikum for å øke kunnskapen og verdsettingen av vannressurser, bidra til å sikre en

helhetlig vannforvaltning, samt være bindeledd mellom kommunene og

vannregionsutvalget (fylkeskommunen), statsforvalter og øvrige etater.

 

I år har vi fått bevilget midler som skal brukes til å øke kunnskapen om vannområdenes

tilstand, så vi senere kan gjøre målrettede tiltak for å oppnå miljømålene. Vi ønsker

tilbakemelding om områder dere mener bør inngå i overvåkningsplanen vår.

 

VO-koordinatorene besitter ikke avgjørelsesmyndighet, og er heller ikke høringsparter i

saker som legges ut på høring. Vannområdekoordinatorene bør involveres i prosessene

før beslutninger tas, slik at kommunene kan benytte seg av den kompetanse

vannområdekoordinatorene besitter.

 

 Oppgavefellesskapet er organisert med hjemmel i kommunelovens §19, og er et

forpliktende samarbeid mellom alle 10 namdalskommuer. Oppgavefellesskapet har et

eget representantskap bestående av alle namdalsordførere, og en egen administrativ

styringsgruppe bestående av kommunedirektørene i Namdalen i tillegg til en repr. hhv.

fra Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag. Styringsgruppen ledes av

kommunedirektøren i Flatanger, som også er daglig leder for oppgavefellesskapet.

 Kort om vannområdekoordinatorene:

Ingeborg Helene Johnsen (1991), Fagleder: Utdannet Marinbiolog ved Nord universitet, med master i biologi og akvakultur. Bakgrunn som blant annet Kvalitetskoordinator i havbruksnæringen. Kontorsted Flatanger.

 Øyvind Sundet (1981): Utdannet Naturforvalter ved NMBU med spesialisering innen vann- og fiskeforvaltning. Bakgrunn fra blant annet Sjøørret Sørlandet. Kontorsted Namsos.

 Kontaktinformasjon:

Artikkelliste

Viser 51-58 av 58 artikler, side 2 av 2