Kystsoneplan

Innspill til 1. høringsutkast til Kystsoneplan for Namdalen og Fosen

01_Oversikt_Innspill_Planforslag_241121 (PDF, 265 kB)

AtB – Merknad til interkommunal kystsoneplan Namdalen og Fosen (PDF, 79 kB) 

Avinor AS – Høring – Interkommunal kystsoneplan for Namdalen og Fosen – Innsigelse (PDF, 492 kB)

Bane NOR – Uttalelse til høring og offentlig ettersyn (PDF, 201 kB)

Brakstad Hamn AS – Innspill til planforslag (PDF, 45 kB)

Brakstad Hamn AS – Innspill til planforslag – Kartvedlegg (PDF, 89 kB)

Christian Haugerøy - Innspill til planforslag    (PDF, 52 kB)       

Christian Haugerøy – Padleruter fra Abelvær (PDF, 2 MB)

Christian Haugerøy – Padleruter fra Grindvollen – Steinsvalen (PDF, 2 MB)

Christian Haugerøy – Padleruter fra Storjuvika (PDF, 3 MB)

Fiskarlaget Midt-Norge – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 445 kB)

Fiskeridirektoratet – Innsigelse til planforslag – Høring og offentlig ettersyn – Kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 371 kB)

Fla (PDF, 78 kB)tanger Næringsforum – Uttalelse til innspill til kommuneplan i sjø

Flatanger SV – Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 168 kB)

Forsvarsbygg – Kystsoneplan for Namdalen og Fosen – Høring og offentlig ettersyn (PDF, 643 kB)

Forum for Natur og friluftsliv – Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 304 kB)

Hortavær velforening – Høringsuttalelse kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 858 kB)

Hortavær velforening – Vedlegg -Forskning og kunnskapsgrunnlag, konsekvenser for taretråling (PDF, 226 kB)

Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Follafjord – Endring av FFFNA-området i Kolvereidvågen til et FFFN-område (PDF, 170 kB)

Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Follafjord – Fjerning v lokaliteter Kosrsnesstrømmen ytre (PDF, 212 kB)

Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Follafjord – Kvalitetssikring av konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 220 kB)

Kystverket – Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 283 kB)

Lakseutvalget for Namsenvassdraget – Høringsuttalelse (PDF, 118 kB)

Mowi ASA – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 725 kB)

Namdal næringsforening – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 207 kB)

Namdal settefisk AS - Innspill til planforslag (PDF, 20 kB)

Namdal settefisk AS – Innspill til planforslag – Kartvedlegg (PDF, 137 kB)

Namdal settefisk AS – Innspill til planforslag – Oksskardvvika (PDF, 769 kB)

Namdal settefisk AS – Innspill til planforslag - Skorstadvika (PDF, 416 kB)

Namdalskysten næringsforening – Høringsinnspill (PDF, 113 kB)

Namsos SV -Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 127 kB)

NINA – Høringsinnspill til kystsoneplan Namdalen og Fosen (PDF, 155 kB)

Nord-Trøndelag Reinbeiteområde – Innspill (PDF, 40 kB)

Norsk kystfiskarlag – Innspill til kystsonepla (PDF, 103 kB)n

Norske lakseelver – Høringsinnspill kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 255 kB)

Nærøy Bonde- og Småbrukerlag – Høringsuttalelse kystsoneplan (PDF, 63 kB)

Nærøysund FrP – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 21 kB)

Nærøysund FrP – Vedlegg – Områder med forbud mot taretråling (PDF, 265 kB)

Nærøysund og Leka Venstre – Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 59 kB)

Oppsittere mfl i Arnøyfjorden – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 198 kB)

Oppsynsgruppe Kvistenelva – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 29 kB)

Reiselivsaktører på Jøa – Innspill til kystsoneplan (PDF, 105 kB)

SalMar – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 281 kB)

Sjømat Norge – Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 75 kB)

Statens vegvesens uttalelse til planforslag om interkommunal kystsoneplan (PDF, 55 kB)

Statsforvalteren i Trøndelag – Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 2 MB)

Statsforvalteren i Trøndelag – Samordnet uttalelse – Kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 193 kB)

Tensio - Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 176 kB)

Trøndelag Fylkeskommune – Uttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen (PDF, 979 kB)

Ungdommer med ønske om et aktivt og attraktivt lokalsamfunn – Svar til innspill fra reiselivsaktørene på Jøa (PDF, 34 kB)

Vannområdekoordinator Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal – Høringsuttalelse (PDF, 109 kB)

Vetle Lysø – Innspill til kystsoneplan (PDF, 89 kB)