Tilbud til barn og unge med psykiske vansker.

Det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker er en tilstand som oppleves som belastende, mens psykiske lidelser brukes bare når bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt. 

Folkehelseinstituttet viser at opp mot 15-20 % av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Dette er plager som går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre.

Mange kan komme inn i negative tankemønstre som skaper problemer i det daglige liv. De kan ofte ha behov for hjelp til å se sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd. De kan også ha behov for å øve seg på strategier for å håndtere seg selv og andre bedre.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr en rekke tjenester som for eksempel: 

  • Samarbeid med foresatte og andre aktuelle parter
  • Samtaler som går på bevisstgjøring
  • Veiledning til foresatte og skole
  • Familiesamtaler
  • Vi kan bistå med henvisning videre til andre hjelpeinstanser ved behov 

Hvordan benytte seg av tjenesten?

Første instans å henvende seg til er enten helsestasjonenskolehelsetjenesten eller fastlegen. De vil foreta en kartlegging og vurdere behandlingsbehov. Spesialisthelsetjenesten kan også ta direkte kontakt med tjenesten. 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis og organisert under helsestasjon -og skolehelsetjenesten som et utvidet tilbud til barn og unge opp til 18 år.