A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2019

Møte 12.12.2019 - Lekatun kl. 13:30-15:30

Sakliste

PS 73/19

Avvikling av selskapet Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal.

 

2012/13

PS 74/19

Museet Midt IKS - Revidert selskapsavtale gjeldene fra 01.01.2020

 

2010/177

PS 75/19

Delegasjon av myndighet til barnevernleder i Ytre Namdal barneverntjeneste

 

2019/50

PS 76/19

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2020

 

2014/281

PS 77/19

Budsjettregulering prosjekt 166 Asfaltering kommunale veier

 

2018/211

PS 78/19

Kjøp av tankbil - finansiering

 

2019/219

PS 79/19

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2020

 

2017/324

PS 80/19

Kommunale avgifter-eiendomsskattesats 2020

 

2019/193

PS 81/19

Kommunale avgifter, egenbetalinger og gebyrer 2020

 

2019/193

PS 82/19

Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023

 

2019/204

__________________________________________________________________________
Møte 05.11.2019 - Lekatun kl. 15:00

PS 65/19

Forvaltningsrevisjon av personalarbeid i Leka kommune

 

2019/98

PS 66/19

Konstituering av rådmann

 

2019/188

PS 67/19

Ytre Namdal barneverntjeneste - endret organisering fra 01.01.20120

 

2019/50

PS 68/19

Økonomilederfunksjon - kjøp av tjenester

 

2019/14

PS 69/19

Lokal forskrift for kommunens rolle og myndighet om tiltak til å motvirke fare for forurensing av nedgravde oljetanker

 

2019/51

PS 70/19

Valg av kommunens representant til eiermøte i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

 

2018/74

PS 71/19

Kommunebudsjettet 2019. Regulering av drifts- og investeringsbudsjettet per oktober måned

 

2018/211

PS 72/19

Willy Hansen Service AS oppfølging av kommunestyrevedtak 31/18- leie av kommunalt areal til næringsbygg

 

2017/212


_________________________________________________________________________________
Møte 24.10.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 57/19

Fiberutbygging trinn 2 - finansiering

 

2018/169

PS 58/19

Godkjenning av valgresultatet 2019

 

2018/74

PS 59/19

Valg av formannskap

 

2018/74

PS 60/19

Valg av ordfører og varaordfører

 

2018/74

PS 61/19

Valg av kontrollutvalg

 

2018/74

PS 62/19

PS 63/19


PS 64/19

Oppnevning av nemnder og råd

Godkjenning av varslingsrutiner, rutiner for konflikthåndtering, og rutiner for forebygging av trakassering og mobbing

Vedlegg:

Varslingsrutiner og varslingsplakat 2019

Prosedyre - håndtering av mobbing, trakassering og  utilbørlig adferd

Rutine - forebygge mobbing, trakassering og utilbørlig adferd

Rutine - konflikthåndtering

             

Eierskap i Museet Midt IKS

Vedlegg:

Selskapsavtale Museeet Midt IKS 2020

 

2018/74

2018/2722010/177_________________________________________________________________________
Møte 26.09.2019 - Lekatun kl. 10:30

PS 44/19

Budsjettregulering ansvar/tjeneste 470 Reiselivsutvikling

 

2018/211

PS 45/19

Tilskudd til kjøp av melkekvoter - presisering av vedtak

 

2019/56

PS 46/19

Internett og Altibox på pasientrom på sykestua

 

2018/157

PS 47/19

Sak/arkivsytem Elements - finansiering

 

2019/163

PS 48/19

Utbygging av mobil- og mobilt bredbånd i Leka kommune - finansiering

 

2010/31

PS 49/19

Asfaltering kommunale veger, plan for gjennomføring 2019-2020-2021 - presisering av vedtak

 

2017/287

PS 50/19

Regnskap 2018 - presisering av vedtak

 

2018/78

PS 51/19

Opprettelse av stilling for administrativ styrking innen PLO og folkehelsearbeid

 

2019/148

PS 52/19

Namdal Rehabilitering IKS, fremtidig eierskapsstruktur, organisering og betalingsmodell

 

2012/80

PS 53/19

Opprusting av kommunale veier i Gutvik. Klarering for asfaltering våren 2020.

 

2017/287

PS 54/19

Videreføring av utvidet egenmeldingsordning

 

2019/170

PS 55/19

Godkjenning av samarbeidsavtale Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)

 

2017/296

PS 56/19

Oppnevning av valgnemnd

 

 

 

_________________________________________________________________________
Møte 29.08.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 37/19

Budsjettregulering - formannskapets disposisjonskonto

 

2018/272

PS 38/19

Solsem turområde med Solsemhula og Lekamøya - bygging av serviceanlegg med toalettløsning og parkering.

 

2018/65

PS 39/19

Asfaltering kommunale veger, plan for gjennomføring 2019-2020-2021

 

2017/287

PS 40/19

Oppgradering nettverk, operativsystemer og utskiftingsplan PC'er - budsjettregulering

 

2019/139

PS 41/19

Tilskudd til kjøp av melkekvoter

 

2019/56

PS 42/19

Leka barnehage - opprusting av uteområde 2019

 

2017/143

PS 43/19

Nødvendig vedlikehold svømmehall - tilleggsbevilgning

 

2013/98

__________________________________________________________________________
Møte 20.06.2019 - Lekatun kl. 10:30

PS 30/19

Regnskap 2018

 

2018/78

PS 31/19

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2019

 

2018/211

PS 32/19

Skatteoppkreverfunksjonen 2018

 

2013/199

PS 33/19

NAV - intensjonsavtale med Nærøysund kommune

 

2019/109

PS 34/19

Nord Universitet - høring på forslag til ny studiestruktur

 

2019/106

PS 35/19


PS 36/19

Høringsuttalelse revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag

Framforhandlng og inngåelse av avtale om faktaundersøkelse

 

2014/95


2018/272


__________________________________________________________________________
Møte 23.05.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 24/19

Budsjettregulering 2019

 

2018/211

PS 25/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

PS 26/19

Flaggreglement i Leka kommune

 

2011/251

PS 27/19

Framtidig organisering av PPT Ytre Namdal

 

2018/38

PS 28/19

Revisjon av forskrift for høsting av tare i Trøndelag - høring

 

2019/2

PS 29/19

Henstilling om lovlighetskontroll av vedtak i sak 5/19

 

2016/217Kl. 11:30 Orientering  v/ Leif Harald Hansen, Trøndelag fylkeskommune, 20 min
                Orientering Havforskningsinstituttet via Skype, 15 min
                Spørsmål, 15 min_________________________________________________________________________
Møte 02.05.2019 - Lekatun kl. 10:30

 

PS 18/19

Utbedring av bru i Rossvika

 

2014/113

PS 19/19

Barneverntjenesten i Ytre Namdal - Årsrapport 2018

 

2019/50

PS 20/19

Styrking av regionalt næringsfond forvaltet av NYN IKS

 

2012/13

PS 21/19

Kjøp av elektronisk HMS-system, finansiering

 

2018/29

PS 22/19

Røykfri arbeidstid i Leka kommune

 

2014/147

PS 23/19

Delstrategier samferdsel - Høringsinnspill fra Leka kommune

 

2018/181


_________________________________________________________________________
Møte 28.03.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 10/19

16/66-søknad om leie av kommunalt areal i Skeishavna gnr 16 bnr 66 av Vertshuset Herlaug

 

2019/19

PS 11/19

Støtte til kjøp av melkekvoter - ved bruk av kommunalt næringsfond

 

2011/221

PS 12/19

Innsamling av slam-samarbeid med MNA

 

2013/313

PS 13/19

Trøndersk matmanifest - tilslutning Leka kommune

 

2019/41

PS 14/19

Presisering av vedtak i k-sak 64/18- nedskriving av eiendomsskatt

 

2018/211

PS 15/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

PS 16/19

Opprettelse av varslingssekretariat

 

2018/272


_______________________________________________________________
Møte 28.02.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 8/19

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for arealbruk - differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag

 

2019/25

PS 9/19

Leka Idrettslag - søknad om å få henge opp reklameplakater i svømmehallen

 

2012/21

 
_____________________________________________________________________
Møte 19.02.2019 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

PS 2/19

Suppleringsvalg - Leka eldreråd

 

2017/85

PS 3/19

Søknad fra Herlaugsgildet om årlig økonomisk støtte fra Leka kommune

 

2018/11

PS 4/19

Godkjenning av avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd

 

2014/269

PS 5/19

Tilleggsavtale

X

2016/217

PS 6/19

Ytterligere besvarelse på spørsmål fra Arbeidstilsynet

X

2018/272

PS 7/19

Mandat til rådmann angående arbeidsmiljøtiltak og effektivisering av kommunen

 

2018/272


Orientering ved Linda H. Ekrem:
- bemanningsnorm i barnehagen

Kl. 11:30:

Oppfølging av vedtak som kommunestyre gjorde 31.01.2019.

I møtet vil vi konkretisere videre arbeid, og tydeliggjøre rapporten.

 

Stein Jonny Valstad og Ingrid Wibe fra Senter For Ledelse kommer til møtet.


Møte er lukket i hht Kommunelovens § 31-3

___________________________________________________________________
Møte 31.01.2019 - Lekatun kl. 09:30 - 11:00

PS 1/19

Organisasjonsanalyse Leka kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb