A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2018

Korrigert møteplan formannskap og kommunestyre 2018


Møte 19.12.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 65/18

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019

 

2014/281

PS 66/18

Fastsetting av valgdag kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

 

2018/74

PS 67/18

Oppnevning av valgstyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

 

2018/74

PS 68/18

Klokkergården nærmiljøanlegg utvides med aktivitetspark på øvre del av Leka barnehage, og føres inn i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

 

2018/27

PS 69/18

Bioøkonomistrategi for Namdalen

 

2018/262

PS 70/18

Organisering av vannforvaltningen. Prosjektstilling som vannkoordinator i Namdalen

 

2011/202

PS 71/18

Retningslinjer for behandling av den delen av NTE-fondet som tilfaller Namdal regionråd - kommunal godkjenning

 

2015/285

PS 72/18

Havbruksfondet

 

2017/340

PS 73/18

Planprogram for kystsoneplan

 

2017/162

PS 74/18

Rørvik Havn IKS - ny selskapsavtale

 

2014/235


Referatsaker:

RS 153/18

9/9-søknad om bygging av basestasjon gnr 9 bnr 9 Pro Invenia AS

 

2010/31

RS 154/18

Referat fra møte i eldrerådet 16. mai 2018

 

2017/85

RS 155/18

Referat fra møte i eldrerådet 30. august 2018

 

2017/85

RS 156/18

Referat fra møte i eldrerådet 10. oktober 2018.

 

2017/85

RS 157/18

Referat fra møte i eldrerådet 12. november 2018

 

2017/85


Orienteringssaker:

 1. Orientering ved Senter for ledelse
 2. Mobilutbygging
 3. Austra grensejustering

______________________________________________________________________________________

Møte 7.12.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Saksliste

PS 55/18

Legesekretær - økt stillingshjemmel fra 80 til 100 % fra 1.1.2019

 

2018/87

PS 56/18

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2019

 

2017/324

PS 57/18

Framtidig organisering av NYN - valg av politisk representant til arbeidsgruppe med formål å utrede hvordan man skal organisere næringsarbeidet i Ytre Namdal etter 1.1.2020.

 

2012/13

PS 58/18

Veglys fylkesveg 7132 Husby -Leknes

 

2013/218

PS 59/18

Forskrift til lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning alkoholholdig drikk m.v. - Leka kommune, Trøndelag.

 

2017/15

PS 60/18

Bestilling av en tredjepart til nøytral analyse

 

2018/261

PS 61/18

Tilsetting av økonomileder fra 1.1.2019

 x

2018/251

PS 62/18

Revidering av budsjett, høst 2018

 

2017/202

PS 63/18

Finansrapport pr.31.10.2018

 

2017/152

PS 64/18

Budsjett 2019 drift og investering, økonomiplan 2019-2022 drift og investering

 

2018/211


Referatsaker


RS 146/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 8 bnr 4 Trond Morten Pettersen for arealoverføring til eksisterende boligtomt gnr 8 bnr 41 Svein Tore Pettersen

 

2014/211

RS 147/18

Jordlovsbehandling- fradeling av areal fra gnr 16 bnr 20 for arealoverføring til eksisterende boligtomt gnr 16/54

 

2018/246

RS 148/18

Tilsetting av vikar for renholder ved sykestua og helsesenteret oktober 2018 - juli 2019

 

2018/238

RS 149/18

Tilsetting i to 13,5 % stillinger PLO

 

2018/219

RS 150/18

Tilsetting av tilkallingsvikar Leka barnehage oktober 2018

 

2018/236

RS 151/18

Tilsetting av tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 2018 - 2019

 

2018/248

RS 152/18

Tilsetting av vikar i 50 % stilling for barne- og ungdomsarbeider november 2018 - desember 2019

 

2018/237

 

Orientering: Ordfører – status mobil- og fiberprosjekt.
_________________________________________________________

Møte 01.11.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 48/18

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling 2018

 

2017/341

PS 49/18

Søknad om dekning av underskudd 2016 og 2017 - Leka Fellesråd

 

2012/12

PS 50/18

Namdalsstrategien 2018-2025

 

2017/296

PS 51/18

Bioøkonomistrategi for Namdalen

 

2018/2


______________________________________________________________________________

Møte 04.10.2018 kl. 10:30-15:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 42/18

Leka barnehage - opprusting av uteområde

 

2017/143

PS 43/18

Tertialregnskap 31.8.2018

 

2018/78

PS 44/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved Leka skole - endret kostnadsoverslag

 

2015/34

PS 45/18

Ny kommunal hjemmeside - investering og driftskostnader

 

2018/223

PS 46/18

PS 47/18

  Brøyting/strøing av private veger - betalingstjeneste

Tilsetting av økonomileder

 

2018/235

2018/226


Dagsorden:

10:30-11:00 NYN v/ daglig leder Renate Strand

11:00-12:00  Tema, budsjett 2019 drift og investering

12:00-12:30  Lunsj

12:30-14:30  Behandling av sakliste

14:30-            Orienteringer etter behandling av sakliste

           

 

Orienteringer:

 1. NFKK/havbruksfond, ekstra medlemsavgift 1 % av havbruksfond 2017

 2. Inngått avtale med NTE bredbånd kommunale boliger

 3. Landbrukssatsing i Leka kommune/kommunalt næringsfond, kystlandbruket

 4. HUNT4

 5. Skei havneområde; næringsbygg, molo/fiskeri- og havbrukskai, ferge/fergekai, havneplan

 6. Regional Namdal, næring, - samferdsel og helsekomite, kystsoneplan på høring til politisk behandling, status

 7. Hurtigbåt og ferge, nye avtaler

 8. Interne prosesser/bemanning v/ rådmann

 9. Informasjon om arbeid med ny kommunal hjemmeside


______________________________________________________________________________

Møte 30.08.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

Arkiv-

saksnr

PS 34/18

Skeisnesset kultursti og turområde - bygging av serviceanlegg og parkering i Våttvika

 

2018/66

PS 35/18

Bygging av stormhytte/ gapahuk på Bremneset

 

2018/137

PS 36/18

Stillingsøking for ped.leder i Leka barnehage

X

2018/204

PS 37/18

Oppnevning av en vara til Herlaugsgildet

 

2018/11

PS 38/18

Kommunal egenandel bredbåndsutbygging fase 2

 

2013/203

PS 39/18

Endring av vedtekter- Leka barnehage

 

2016/302

PS 40/18

Godkjenning av trafikksikkerhetsplan med tiltaksdel for 2018-2021

 

2011/99

PS 41/18

Trøndelagsplanen - høringsutkast til diskusjon i kommunestyret.

 

2018/64

Referatsaker:

RS 105/18

Filip Jansåker og Amal Armstrong - tilkallingsvikarer PLO 1.7. - 31.12.2018

 

2018/71

RS 106/18

Ansettelse av sykepleier etter utlysing av 60 % fast og 40 % midlertidig stilling

 

2018/154

RS 107/18

17/137-søknad om ansvarsrett våtrom fritidsbolig gnr 17 bnr 137 Ole Harry Sørli

 

2018/24

RS 108/18

16/77- dispensasjon fra LNFR a formål i arealplanen med hensynssone H550-UKl , tilbygg fritidsbolig gnr 16 bnr 77 Jan Henning Johansen

 

2018/172

RS 109/18

Greta Granås - Avtale om ansvar for deler av sommerprogrammet i voksenopplæringen

 

2018/84

RS 110/18

17/137-Ole Harry Sørli midlertidig brukstillatelse fritidsbolig gnr 17 bnr 137

 

2018/24

RS 111/18

Tilsetting av vikar for vaskeriassistent august 2018

 

2017/211

RS 112/18

Renhold og tilsyn ved Årdalsssand friluftsområde sommeren 2018

 

2011/60

RS 113/18

15/79-Dagfinn Johansen tillatelse til  fasadeendring gnr 17 bnr 79

 

2018/197

RS 114/18

9/65-søknad om igangsettingstillatelse våtrom bolig gnr 9 bnr 65 Elisabeth Helmersen og Bjørn Sigurd Larsen

 

2017/320

RS 115/18

Tilsetting i midlertidige undervisningsstillinger ved Leka barne- og ungdomsskole skoleåret 2018 2019 - to 100 %-stillinger og en vikarstilling på inntil 100 %

 

2018/170

RS 116/18

17/42-Joker Husby As- søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg butikk gnr 17 bnr 42

 

2018/193

RS 117/18

2/18- Oddvin Gutvik-utslippstillatelse fritidsbolig gnr 2 bnr 18

 

2018/194

RS 118/18

Tilkallingsvikar for biblioteket 2018

 

2017/41

RS 119/18

Tilsetting av lærer ved voksenopplæringa i Leka kommune skoleåret 2018 / 2019

 

2018/77

RS 120/18

Utleie av sokkelleilighet i tomannsbolig

X

2016/123

RS 121/18

Tilskudd til tilpasning av bolig

X

2016/18

RS 122/18

Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - 2018 - 2023

X

2018/166

_____________________________________________________________________________

Møte 14.06.2018 kl. 10:30 - 14:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 24/18

Økt stillingshjemmel - legesekretær

 

2018/87

PS 25/18

Finansrapport pr 31.12.2017

 

2017/152

PS 26/18

Tertialregnskap 30.4.2018

 

2018/78

PS 27/18

Regnskap 2017

 

2018/49

PS 28/18

Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE

 

2018/157

PS 29/18

Suppleringsvalg: Leka eldreråd

 

2014/139

PS 30/18

Felles kystsoneplan for Namdalen. Oppstart av revidering av kystsonedelen av kommuneplanens arealdel, samt utleggelse av planprogram for planarbeidet på offentlig høring

 

2017/162

PS 31/18

Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

 

2017/212


                         Orienteringer:

                        Vigdis Hjulstad Belbo orienterer om HUNT4

 

RS 70/18


Referatsaker:

Nina Furre Holmstrand - tidsbegrenset avtale *****

 

X

 

2018/71

RS 71/18

Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****

X

2018/166

RS 72/18

Vedtak om utstedelse av parkeringskort for forflytningshemmede - *****

X

2018/166

RS 73/18

Referat fra møte i eldrerådet 16. mai 2018

 

2017/85

RS 74/18

Eldrerådets oppgaver og funksjon - veileder fra Statens seniorråd

 

2017/85

RS 75/18

Leif Rune Jensen - Innvilgning av tilskudd til drenering - leid jord gnr 9 bnr 1 Vassdalen

 

2014/62

RS 76/18

Legesekretærstillingen - engasjement / utprøving av økt stillingshjemmel

 

2018/87

RS 77/18

Maribel Ulriksen, Marieann Aune og Ariam Kiflemikiel - Tilkallingsvikarer renhold fra april 2018

 

2018/8

RS 78/18

AL Fjellvang, søknad om skjenkebevilling, 28.3.2018

 

2018/61

RS 79/18

Gutvik Grendehus, søknad om skjenkebevilling, 24.3.2018

 

2018/61

RS 80/18

15/91- vedrørende reduksjon av kommunale avgifter gnr 15 bnr 91 Merethe Solsem

 

2018/23

RS 81/18

1/4 og 1/5 tillatelse til tiltak, ny vassledning fra Tørrisenget til bolig Buvika gnr 1 bnr 4 eier Roald Buvik samt gnr 1 bnr 5 Erna Johansen mfl

 

2018/131

RS 82/18

10/2- søknad om tilbygg våningshus gnr 10 bnr 2 Lotte og Martin Hamlandsø

 

2018/135

RS 83/18

Utbetalingsbrev - tilskudd til utleieboliger - flyktninger

 

2017/69

RS 84/18

Søknad om støtte til innkjøp av Pizzaovn - Vertshuset Herlaug AS

 

2018/54

RS 85/18

Coop Leka, Søknad om endring av ansvarlig for salgsbevilling og stedfortreder for denne.

 

2018/61

RS 86/18

15/14- Tillatelse til riving av kjellerbu eiendommen gnr 15 bnr 14 Unni Hansen mfl

 

2018/162

RS 87/18

2/74-Tillatelse til tiltak bygging av uthus gnr 2 bnr 74 Magnus Breivik

 

2018/164

RS 88/18

Møte i arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 17.04

 

2010/303

RS 89/18

Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg - høringsfrist 1 juli

 

2018/4

RS 90/18

Redningsselskapets ressursplan for Trøndelag 2018

 

2018/139

RS 91/18

17/138- Tillatelse til tiltak, bygging naust gnr 17 bnr 138, Trine Berntzen

 

2018/136

RS 92/18

Musikkutviklingsprosjektet Diafon - forslag til samarbeidsprosjekt

 

2018/160

RS 93/18

17/28- søknad om tilbygg til bolig samt rehabilitering av slamavskiller gnr 17 bnr 28 Kjell Erling Aune

 

2018/149

RS 32/18

Referat fra Namdalstinget 24.04.18

 

2017/296

RS 94/18

Stine Husby Hansen - tilbud om stilling ved sommerprogrammet i VO 2. - 13.juli 2018

 

2018/84

RS 95/18

16/14-søknad om dispensasjon til utvidelse av veranda og oppsett av vinterhage til bolighus gnr 16 bnr 14 Stig Erling Johansen

 

2018/165

RS 96/18

Tilsetting av ferievikarer PLO sommeren 2018

 

2018/10

RS 97/18

Leka kommunes svar til Fylkesmannen i Trøndelag om grensejustering på Austra

 

2016/93

RS 98/18

NKOM-2018 - beslutning på hvilke kommuner som er med i den videre prosessen

 

2013/203

RS 99/18

15/92- Tillatelse til tiltak, tilbygg veranda gnr 15 bnr 92 Jørgen Sandnes

 

2018/168

RS 100/18

Fiberutbygging gravetillatelse i Leka og Gutvik av NTE Marked

 

2018/169

RS 101/18

Cecilie Borgan - tilkallingsvikar PLO 1.6. - 30.11.2018

 

2018/71

RS 102/18

Engasjement av personer for skjøtsels- og prosjektarbeid i Skeisnesset / Ivarshallaren

 

2015/125

RS 103/18

17/22- Tillatelse til tiltak, småbåthavn i reguleringsområde Gangstøa hytte -og boligområde eiendommen gnr 17 bnr 22 Jan Erling Pettersen

 

2011/203

 

 
___________________________________________________________________________

Møte 26.04.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 16/18

Skolefritidsordning - endring av vedtekter 2018

 

2018/82

PS 17/18

Fullmakt til å inngå renteavtaler

 

2018/78

PS 18/18

Barneverntjenesten i Ytre Namdal - Årsrapport 2017

 

2018/88

PS 19/18

Kontrollutvalgets årsmelding 2016

 

2017/27

PS 20/18

Skatteoppkreverfunksjon 2017

 

2013/199

PS 21/18

Kystsoneplan for Namdalen - utvidelse med flere kommuner

 

2017/162

PS 22/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved skolen

 

2015/34

PS 23/18

Søknad om støtte til ny FuelPOS PC, Leka Coop SA

 

2018/54

 

 

Referatsaker:

 

 

RS 61/18

Ruth Haldis Aune og Linda Beate Johansen - Tilkallingsvikarer renhold fra mars 2018

 

2018/8

RS 62/18

Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen

 

2018/4

RS 63/18

Leka kommune, søknad om parkeringsplass og busslomme gnr 16 bnr 1,2 og 43 Våttvika

 

2015/290

RS 64/18

Tilsetting av vikarleger andre halvår 2018

 

2018/7

RS 65/18

Håvard Pettersen - 30 % stilling som lærer 1.4. - 31.7.2018

 

2017/226

RS 66/18

Harald Henriksen - 30 % stilling som assisterende rektor / rådgiver ut skoleåret 2017 / 18

 

2017/226

RS 67/18

Ching Bjørknes - Tilsetting i 50 % stilling for hjemmehjelp fra 1.5.2018

 

2018/41

RS 68/18

Informasjon om ny organisering i barneverntjenesten i Ytre Namdal

 

2018/88

RS 69/18

Viktig informasjon om postadresser ifm stenging av lensmannskontor

 

2013/389


Orienteringssaker:

 1. Utbygging mobil/fiber/bredbånd

 2. Bokprosjekt

 3. Venterom Gutvik

 4. Molo, næringsbygg Skeishavna

 5. Folkevalgtopplæring 7. og 8. mai

 6. Samferdselsstrategi

 7. BYN, prosjekt BTI

 8. Kildesortering

 9. Ivarshallaren, åpning 8. juni

 10. UKL-seminar 7. og 8. juni

 11. Kommunebarometeret

 12. HMS-system

 13. GDPR - nye personvernregler trer i kraft i mai 2018


____________________________________________________________________________

Møte 22.03.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 13/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

 

2018/55

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 15/18

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018

 

2015/34


Dagsorden:

Rigmor Bratland orienterer om NAVs framtidige rolle

Elisabeth Helmersen orienterer om Herlaugspelet

Heidi Aune interkommunal barnevernstjeneste

Behandling av sakliste

_____________________________________________________________________________

Møte 28.02.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 7/18

Strandrydding 2018 - 2020

 

2018/35

PS 8/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 9/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 10/18

Tjenesteytingsavtale mellom Leka kommune og Leka sokn

 

2010/187

PS 11/18

Bokprosjekt - Leka mellom to permer - forfatter Knut Høihjelle

 

2018/46

PS 12/18

NYN - Næring i Ytre Namdal. Treårig prosjekt 2017 - 2020

 

2012/13


Dagsorden:

10:30 Prestvik, Region Namdal – prosess Region Namdal 2030 – 2050

1 time gjennomgang, presentasjon, innspill fra kommunestyrets medlemmer

11:30 Lunsj

12:00 Innvielse og befaring i Leka barnehage

12:45 Behandling av sakliste


_____________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 1/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 2/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale

 

2015/279

PS 3/18

Herlaugsgildet -sammensetning av styret - 5.2.2018

 

2018/11

PS 4/18

Aktivitetspark - valg av politisk representant i prosjektgruppa

 

2016/246

PS 5/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


[Tilbake]


 Powered by Makeweb