A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2018

Korrigert møteplan formannskap og kommunestyre 2018


Møte 7.12.2018 Lekatun kl.10:30

Møtebok

Sakliste       

 

PS 99/18

 

8/4-søknad om arealoverføring fra gnr 8 bnr 4 Trond Morten Pettersen til gnr 8 bnr 41 Svein Tore Pettersen - behandling etter PBL

 

 

2014/211

PS 100/18

Legesekretær - økt stillingshjemmel fra 80 til 100 % fra 1.1.2019

 

2018/87

PS 101/18

9/2-fradeling av en parsell til fritidsformål gnr 9 bnr 2 eier Anders Larsen

 

2016/185

PS 102/18

Jordlovsbehandling - gnr 9 bnr2 Anders Larsen, fradeling av parsell til fritidsformål

 

2016/185

PS 103/18

Redusert fartsgrense Årdalssandveien KV 14

 

2011/99

PS 104/18

Midt Norsk Havbruk A og Bjørøya AS -søknad om utvidet lokalitetsbiomasse på lokaliteten 36457 Kvingra

 

2013/418

PS 105/18

Finansrapport pr.31.10.2018

 

2017/152

PS 106/18

Revidering av budsjett, høst 2018

 

2017/202


Referatsaker

RS 89/18

Jacob Sandvik - Delvis innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, restaurering av gammelt våningshus gnr 15 bnr 11

 

2018/42

RS 90/18

Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i offentlig sektor

 

2018/4

RS 91/18

Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene

 

2018/4

RS 92/18

15/55-reduksjon i kommunale avgifter gnr 15 bnr 55

 

2018/23

RS 93/18

Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre

 

2018/4

RS 94/18

Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling

 

2018/4

RS 95/18

Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner

 

2018/4

RS 96/18

Høring fra KMD

 

2018/4

RS 97/18

Høring - forslag om nytt lærefag, boreriggoperatørfaget

 

2018/4

RS 98/18

Jacob Sandvik - Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, gnr 14 bnr 5 Stabbsteinekra i Kvaløya

 

2018/42

RS 99/18

Høringer fra Kunnskapsdepartementet (RETHOS)

 

2018/4

 

 

8/4-søknad om arealoverføring fra gnr 8 bnr 4 Trond Morten Pettersen til

 

2014/211


Møte 23.11.2018 Lekatun kl.11:00

Møtebok

Sakliste

PS 90/18 Bestilling av tredjepart til nøytral analyse.                       

_______________________________________________________

Møte 15.11.2018 Lekatun kl.10:30

Møtebok

Sakliste         

PS 79/18 Ekstern bistand til gjennomføring av organisasjonskartlegging

PS 80/18   Tilsetting av sykepleiesjef                          

PS 81/18   Tilsetting av rektor                        

PS 82/18   Godtgjøring ordfører og varaordfører 2019                         

PS 83/18   Veglys fylkesveg 7132 Husby -Leknes                    

PS 84/18   Søknad om økonomisk støtte til utredning av muligheter for

                oppstart av egen bedrift - Siren Marie Høgholm               

PS 85/18   16/20-dispensasjon til arealoverføring fra gnr 16 bnr 20

                 eier Elin Pettersen mfl til gnr 16 bnr 54 eier

                 Sigbjørn og Elin Pettersen                   

PS 86/18   Jordlovsbehandling- fradeling av areal fra gnr 16 bnr 20 for

arealoverføring til eksisterende boligtomt gnr 16/54                                     

PS 87/18   Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 8 bnr 4

                Trond Morten Pettersen for arealoverføring til eksisterende

                 boligtomt gnr 8 bnr 41 Svein Tore Pettersen   

PS 88/18   13/26-dispensasjon fra reguleringsplan Bremneset og

                 forbud mot bygging i 100-metersbeltet, bygging av

                 stormhytte/gapahuk på gnr 13 bnr 26         

PS 89/18   Budsjett 2019 drift og investering, økonomiplan 2019-2021 drift og investering


Referatsaker

RS 84/18    Høring om forslag til endringer i statsborgerloven                    

RS 85/18    Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet                      

RS 86/18    Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte

 valg til kommunedelsutvalg                                                    

RS 87/18    Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til

   landbruksvikarvirksomhet og tidligpensjon til jordbrukere  

RS 88/18      Høring av forslag til forskrift om gj.føring av havneforordningen norsk rett

         

____________________________________________________________   

Møte 24.10.2018 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 74/18

Søknad om dekning av underskudd 2016 og 2017 - Leka Fellesråd

 

2012/12

PS 75/18

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling 2018

 

2017/341

PS 76/18

16/43-dispensasjon til plassering av ny nettstasjon 00330 Skei 2 for NTE Nett AS

 

   2013/78

PS 77/18

Søknad om økonomisk støtte, Vertshuset Herlaug AS

 

2018/54

PS 78/18

Søknad om tilskudd til utvidelse av arealer til "Post i butikk"- Husby handel AS

 

2018/54


_____________________________________________________________________________

Møte 04.10.2018 kl. 10:15-10:30

Møtebok

Sakliste

PS 73/18

Leka barnehage - opprusting av uteområde

 

2017/143_____________________________________________________________________________

Møte 19.09.2018 kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 67/18

Ny kommunal hjemmeside - investering og driftskostnader

 

2018/223

PS 68/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved Leka skole - endret kostnadsoverslag

 

2015/34

PS 69/18

Behandling av anke

 

2014/120

PS 70/18

Marine Harvest AS-søknad om biomasseutvidelse på Steinsfles 30537

 

2013/385

PS 71/18

Redusert fartsgrense Gongstøveien KV 7

 

2011/99

PS 72/18

Tertialregnskap 31.8.2018

 

2018/78


Orienteringer:

 1. Rådgiver Astrid Karlsdatter Kalvik orienterer om BTI – Bedre tverrfaglig innsats

 2. Havbruksfond

 3. Namdal Regionråd, kystsoneplan. Høringsfrist for planprogrammet har gått ut, og det er registrert ca. 15 høringsuttalelser.

 4. Referat fra Komite for næring og innovasjon, Namdal regionråd, 7.9.18   

          - Referat fra møte             

          - Status Namdalsstrategi  

          - Prosjektplan bioøkonomi ____________________________________________________________________________

Møte 22.08.2018 kl. 11:30 - 14:00

Møtebok

Sakliste

PS 53/18

Stillingsøking for ped.leder i Leka barnehage

X

2018/204

PS 54/18

Matias Fornes Johansen - Forpaktningskontrakt på gnr 10 bnr 11 og 18 for godkjenning

 

2018/185

PS 55/18

Jacob Sandvik - Søknad om plan for nydyrking på leid jord gnr 14 bnr 5 i Kvaløya

 

2018/151

PS 56/18

Skeisnesset kultursti og turområde - bygging av serviceanlegg og parkering i Våttvika

 

2018/66

PS 57/18

Bygging av stormhytte/ gapahuk på Bremneset

 

2018/137

PS 58/18

16/10-Stig Arve Holmstrand- dispensasjon fra LNFR R a formål i arealplanen med hensynssone H550 -UKL, landbrukseiendom gnr 16 bnr 10

 

2015/83

PS 59/18

16/77-Jan Henning Johansen - dispensasjon fra LNF R a formål i arealplanen med henssynssone H550-UKL og forbud mot bygging i 100 metersbelte, fritidseiendom gnr 16 bnr 77

 

2018/172

PS 60/18

17/22-Jan Erling Pettersen- dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbelte og reguleringsplan for Gangstøa hytte og boligområde, gnr 17 bnr 22

 

2011/203

PS 61/18

Kommunal uttrekkspremie ved deltakelse på HUNT4

 

2016/204

PS 62/18

Sykepleiesjef Tove Kvaløy - behandling av søknad om ett års permisjon for arbeid i stilling i annen kommune

 

2014/120

PS 63/18

Kommunal egenandel bredbåndsutbygging fase 2

 

2013/203

PS 64/18

Leka Opplevelser - søknad om støtte fra næringsfondet til utvikling av nye guidekonsepter

 

2018/54

PS 65/18

Retningslinjer for stipend til ungdom i leka kommune som utmerker seg spesielt.

 

2018/32

_____________________________________________________________________________

Møte 22.06.2018 kl. 13:00 - 14:00

Møtebok

Sakliste

PS 52/18

Visit Namdalen - innmelding

 

2017/172

_____________________________________________________________________________

Møte 14.06.2018 kl. 09:30 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 48/18

Jacob Sandvik - Søknad om bygging av landbruksveg på gnr 14 bnr 5

 

2017/327

PS 49/18

5/1-Karl Petter Haugen, klage på vedtak 28/18

 

2011/193

PS 50/18

Hovedopptak SFO skoleåret 2018/2019

 

2018/138

PS 51/18

Tillatelse til å benytte deler av Kongeplenen til oppføring av næringsbygg - Willy Anker Hansen

 

2017/212


_____________________________________________________________________________

Møte 06.06.2018 kl. 11:00 - 14:30

Møtebok

Sakliste

PS 44/18

Torkild Helmersen, søknad om sponsormidler for å representere Norge på Euroskills i Budapest.

 

2018/32

PS 45/18

Tertialregnskap 30.4.2018

 

2018/78

PS 46/18

Regnskap 2017

 

2018/49

PS 47/18

Økt stillingshjemmel - legesekretær

 

2018/87RS 43/18

Referatsaker:

Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing

ved sjukdom og fødsel mv.

 


2018/161

RS 44/18

Høring - Forslag til endringer i sprøyteromsordningen

 

2018/4

__________________________________________________________

Møte 23.05.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 40/18

Rammetimetallstildeling skoleåret 2018/2019

 

2015/121

PS 41/18

TV-aksjonen 2018 for Kirkens Bymisjon –

Oppnevning av lokal aksjonskomite, og kommunens bidrag til aksjonen

 

2018/146

PS 42/18

Finansrapport pr 31.12.2017

 

2017/152

PS 43/18

Bredbånd til kommunale boliger - tilknytning NTE

 

2018/157

 

 

RS 33/18

 

Referatsaker:

Høring fra Kunnskapsdepartementet - ekspertgrupperapport Inkluderende fellesskap barn og unge

 

 

 

2018/4

RS 34/18

Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal

 

2018/4

RS 35/18

Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet

 

2018/4

RS 36/18

Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv.

 

2018/4

RS 37/18

Høring av forvaltningsplan for Sklinna naturreservat i Leka kommune

 

2018/4

RS 38/18

Prøveordning med å overta ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten

 

2018/4

RS 39/18

Høring: forslag til nasjonale retningslinjer helse- og sosialfag utdanninger

 

2018/4

RS 40/18

Høring - Ny standard for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag, - med tilhørende produktspesifikasjoner

 

2018/4

RS 41/18

Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

 

2018/4

RS 42/18

Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10)

 

2018/4


____________________________________________________________________________

Møte 26.04.2018 kl. 10:00-10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 37/18

Vedlikeholdstiltak tomannsbolig ved skolen

 

2015/34

PS 38/18

Søknad om støtte til ny FuelPOS PC, Leka Coop SA

 

2018/54

PS 39/18

Tilsetting av rådgiver for oppvekst og voksenopplæring

 

2017/273

____________________________________________________________________________

Møte 11.04.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 27/18

Jacob Sandvik - klage over avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 11 bnr 1

 

2017/329

PS 28/18

5/1- Karl Petter Haugen, klage på vedtak 23/17

 

2011/193

PS 29/18

16/1- Bernt Erik Thorvik, jordlovsbehandling, arealoverføring fra gnr 16 bnr 1 til gnr 16 bnr 63

 

2018/57

PS 30/18

16/1- Bernt Erik Thorvik, dispensasjon til arealoverføring fra gnr 16 bnr 1 til gnr 16 bnr 63, Laila og Sveinung Thorvik

 

2018/57

PS 31/18

Dispensasjon fra arealplanen og forbud mot bygging i 100-metersbelte av infrastrukturtiltak i forbindelse med reiseliv, busslommer og parkeringsplasser gnr/bnr 1/1 1/16 3/66/1-7 9/1 10/11 12/2 13/4 14/9 15/10 15/11 15/17 og 511/1 i Leka kommune

 

2017/337

PS 32/18

Kjell Engan, klage på avslag fritak renovasjonsavgift gnr 11 bnr 1

 

2018/23

PS 33/18

Rullering av trafikksikkerhetsplan 2018-2021

 

2011/99

PS 34/18

Hovedopptak Leka barnehage 2018/2019

 

2018/73

PS 35/18

Skolefritidsordning - endring av vedtekter 2018

 

2018/82

PS 36/18

Fullmakt til å inngå renteavtaler

 

2018/78

 

RS 26/18

Referatsaker:

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

 

 

2018/4

RS 27/18

Høyring på Regionalt miljøprogram for Trøndelag 2018-2022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2018

 

2018/4

RS 28/18

Høringsbrev - forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere

 

2018/4

RS 29/18

Høring - endringer i sosialtjenesteloven - kvalifiseringsprogrammet

 

2018/4

RS 30/18

Helse- og omsorgsdepartementet - Høring om spesialistutdanning i legetjenesten

 

2018/4

RS 31/18

18/562 Høringsbrev NOU havne- og farvannsloven

 

2018/4

RS 32/18

Informasjon om kommende delstrategier innen samferdsel, og ønsker om dialogmøter om disse.

 

2018/4

 

                     Orienteringssaker:

   1. Strandryddeprosjekt

   2. Skei havneområde

   3. Oppvekst: skoleledelse, voksenopplæring, musikk/kulturskole, barnehage

   4. Legeordning

   5. Herlaugsgildet

   6. Drøftingssak/orientering unntatt off i hht off.h.lovens § 13 jf forv.l § 13.1


____________________________________________________________________________

Møte 14.03.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok 

Sakliste

PS 19/18

Godkjenning av SMIL tiltaksstrategi 2018-2021 samt overordnede retningslinjer for SMIL-midler i Leka kommune

 

2018/42

PS 20/18

Sten Ludvigsen. Jordlovsbehandling, fradeling av areal til fritidseiendom gnr 1 bnr 1

 

2018/36

PS 21/18

Sten Ludvigsen - Arealoverføring til fritidseiendom, fra gnr 6 bnr 1 til gnr 6 bnr 33

 

2018/36

PS 22/18

Lotte og Martin Hamlandsø - Dispensasjon til fradeling av busslomme og fradeling av sti til statlig sikring, gnr 10 bnr 2

 

2018/21

PS 23/18

Vottvika - Dispensasjon til fradeling av parsell til statlig sikring av friluftsområde, parkering og servicebygg, gnr 16 bnr 1,2 og 43

 

2015/290

PS 24/18

Utbedring av kommunal bru - Rossvika

 

2014/113

PS 25/18

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Uttalelse fra Leka kommune

 

2018/4

PS 26/18

Leka kommune - Uttalelse om omfanget av leveringspliktige posttjenester i Norge

 

2018/4

  

  Orienteringssaker:

                     Sommeråpen barnehage

                     Austra

                     Åpningstid NAV-kontoret

                     Middag på sykestua, endret tidspunkt

___________________________________________________________________________

Møte 28.02.2018 kl. 09:00 - 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 15/18

Strandrydding 2018 - 2020

 

2018/35

PS 16/18

Jacob Sandvik - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 11 bnr 1

 

2017/329

PS 17/18

Sponsor til OL-deltaker Thomas Hjalmar Westgård

 

2018/32

PS 18/18

Bokprosjekt - Leka mellom to permer - forfatter Knut Høihjelle

 

2018/46

___________________________________________________________________________

Møte 14.02.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 9/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 10 bnr 2 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av parkering og serviceanlegg til Solsemhula

 

2018/21

PS 10/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 16 bnr 1, 2 og 43 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av toalett og parkering i Våttvika/ Skeisnesset.

 

2015/290

PS 11/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 12/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 13/18

Gnr 10 bnr 24, fradeling av parkeringsplass og deler av tursti til statelig sikring, Solbjørg Olsen- Andsjøen

 

2018/20

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

 

--- slutt på innstilling ---


________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 7/18

Dispensasjon fra arealformål bolig til fritid for tomt D2 gnr 17 bnr 137, reguleringsplan for Gangstøa bolig og hytteområde, Ole Harry Sørli

 

2011/203

PS 8/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


________________________________________________________________________________

Møte 22.01.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

 

PS 1/18

 

Dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbelte, bygging av altan, gnr 3 bnr 16, Odd Arne Guttvik og Sigmund Hansen

 

 

2017/308

PS 2/18

Klage på vedtak i F.sak 74/17 - Søknad om konsesjon for erverv av gnr 2 bnr 2 i Leka kommune - Vedvika, Tore Grongstad

 

2012/46

PS 3/18

Marine Harvest AS - søknad om biomasseutvidelse av Jakobsteinsvika 14245

 

2013/385

PS 4/18

Handlingsplan for samhandling mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag 2018-2021 - Uttalelse

 

2017/295

PS 5/18

Oppnevning av arbeidsgruppe - rullering av trafikksikkerhetsplan

 

2011/99

[Tilbake]


 Powered by Makeweb