A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2017

Revidert møteplan 2017

Møte 08.12.2017 - Lekatun kl. 09:30

Møtebok

Sakliste

 

PS 71/17

 

Godkjenning av lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyret i Leka kommune

 

 

2017/306

PS 72/17

Godtgjøring i hht avtale

x

2017/87

PS 73/17

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2018

 

2017/324

PS 74/17

Lærling Leka barnehage

 

2017/323

PS 75/17

Samferdsel-endring rutetider og korrespondanse fly-ferge

 

2017/325

PS 76/17

PS 77/17


PS 78/17

Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021

Namdal Regionråd - stadfesting vedtekter og budsjett 2018

Valg av revisor

 

2017/202

2017/202


2017/296

________________________________________________________________________________

Møte 23.11.2017 - Lekatun kl. 10:30 - 14:00

Møtebok

Sakliste

PS 64/17

Godkjenning av retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonslov

 

2017/274

PS 65/17

Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018

 

2014/281

PS 66/17

Kommunale veger, asfaltering, plan for gjennomføring 2019-2020-2021

 

2017/287

PS 67/17

Godkjenning av lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

 

2017/142

PS 68/17

Kommunereformen-oppnevning av arbeidsgruppe

 

2014/162

PS 69/17

KS Nord-Trøndelag Midt Norge - Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommuner med underskrevet samarbeidsavtale med Helse-Nord-Trøndelag

 

2017/293

PS 70/17

Digitaliseringsprosjekt

 

2014/162

____________________________________________________________________________

Møte 02.11.2017 - Lekatun kl. 20:30 - 22:30

Møtebok

Sakliste

PS 57/17

Trollfjell Geopark - fireårig finansieringsplan for medlemskommunene

 

2014/136

PS 58/17

NTE eiermelding. Valg av representant til eiermøtet

 

2015/285

PS 59/17

Kommunal vigsel fra 01.01.2018 organisering og etablering av vigsel i Leka kommune

 

2017/248

PS 60/17

Salg av Klokkargården gnr 15  bnr 69

 

2015/288

PS 61/17

Mottak av flyktninger 2018

 

2017/292

PS 62/17


PS 63/17

Barnevernet i Ytre Namdal - halvårsrapport for perioden 01.01.-30.06.2017

Utbygging av mobildekning i Leka kommune

 

2017/292

2017/294

2010/31

                                    

_____________________________________________________________________________

Møte 28.09.2017 - Lekatun kl. 09:00

Møtebok

Sakliste

PS 49/17

Økonomimelding 2. tertial 2017 inklusiv revidering drift og investeringsbudsjett 2017

 

2017/122

PS 50/17

Finansrapport pr. 31.8.2017

 

2017/152

PS 51/17

Godkjenning av felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ytre Namdal

 

2017/15

PS 52/17

Nytt Namdal regionråd

 

2017/47

PS 53/17

Kystsoneplan

 

2017/162

PS 54/17

Garanti Gutvik Vassverk SA

 

2012/144

PS 55/17

Permisjonssøknad fra rektor Tommy Furre Holmstrand

 

2013/383

PS 56/17

Endring av rektorstilling og oppretting av ny stilling som skolefaglig ansvarlig/oppvekstleder

 

2017/250

PS 57/17

Søknad om reversering av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing


 

2014/162

Dagsorden:

09:00              Gruppearbeid budsjett og økonomiplan drift og investering

11:30              Lunsj

12:00              FMNT, Orientering barnehagemyndighet, Sundseth, Aamot og Tessem

12:30              Behandling av sakliste


Presentasjon kommuneregnskap

Presentasjon økonomiplanprosessen


___________________________________________________________________________________

Møte 31.08.2017- Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 44/17

Deltakelse i utarbeidelse av felles Kystsoneplan Namdalen

Vedlegg fra styringsgruppa for Kystsoneplan Namdal

 

2017/162

PS 45/17

Valg av revisor for fellesnemnda - vedtak i hht inndelingslova  25

 

2014/162

PS 46/17

Søknad om fritak fra politiske verv - Amalie Hansen Sønnesyn

 

2014/139

PS 47/17

PS 48/17

Søknad om permisjon fra politiske verv - Linda Garstad

Korrigering av pkt 3 i rådmannens stillingsbeskrivelse

 

2014/139

2016/217

 


Orienteringssaker:

 • Barnehageutbygging
 • Kommunereformen, søknadsprosess for reversering av vedtak
 • Regionråd; Kystgruppen, Region Namdal, NYN
 • Budsjettarbeid 2018-2021
 • Samling av disposisjonsfond på en konto

__________________________________________________________________________________


Felles kommunestyremøte Bindal, Leka, Nærøy og Vikna 21.8.17 - Herlaughallen kl. 10:45


Sakliste

PS 44/17     Valg av revisor for fellesnemnda - vedtak i hht inndelingslova § 26                    

________________________________________________________________

Møte 29.06.2017 Lekatun kl. 10:30


Møtebok

Sakliste

PS 37/17

Årsmelding 2016

 

2017/59

PS 38/17


PS 39/17

Regnskap 2016


Økonomimelding 1. tertial 

 

2016/300


2017/122

PS  40/17

Finasnrapport pr. 30.4.2017

 

2017/152

PS  41/17


PS 42/17

Godkjenning av særavtale Kommunal øyeblikkelig døgntilbud rus og psykiatri

Satser omsorgslønn 2017

 

2012/110


2016/284

PS  43/17


 

Oppretting av stillingshjemmel for egen drift av skolelunsj fra skoleåret 2017/2018

 

 

2017/154


 

Orientering:

Tilstandsrapport skole ved rektor Tommy Furre Holmstrand

_________________________________________________________________________

Ekstra kommunestyremøte 02.06.17 - Lekatun kl. 14:30-15:30

Møtebok

Sakliste

PS 34/17

Utsprengning/planering mellom garasje rådmannsbolig og tomtegrense 6-mannsbolig.

 

2017/69

PS 35/17


PS 36/17

Utbygging av Leka barnehage - økning kostnader investering

Økning investeringsramme bygging av 6-mannsbolig 2017

 

2016/148


2017/69

 

 

 

 


_________________________________________________________________________

Møte 18.05.2017 - Lekatun kl. 10:30 - 13:00

Møtebok

Sakliste:

PS 30/17

Sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt Norge IKS

 

2010/439

PS 31/17

Barnevernstjenesten Ytre Namdal - årsrapport 2016

 

2013/242

PS 32/17

Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag

 

2012/110

PS 33/17

Reglement ved partibytte

 

2014/295


Referatsak:

Forslag fra arbeidsgruppa til nytt regionråd i Namdalen

________________________________________________________________________

Møte 20.04.2017 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 23/17

Felles skatteoppkrever i kommunene Leka, Vikna og Nærøy

 

2014/133

PS 24/17

Søknad om tilskudd til markering av Leka kirkes 150-årsjubileum 2017

 

2012/12

PS 25/17

Refusjon av kostnader ved graving - Leka sokn

 

2012/12

PS 26/17

Skatteoppkreverfunksjonen 2016

 

2013/199

PS 27/17

Søknad om fritak fra politiske verv - Therese Botnen

 

2014/139

PS 28/17

Delegering av barnehagemyndighet

 

2015/220

PS 29/17

Revidert møteplan 2017

 

2014/281


Referatsaker:

 1. Invitasjon til prosjekt fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet
 2. Protokoll fra generalforsamlingen Namdalshagen AS
 3. Ny fullmakt og samarbeidsavtale Helseplattformen Midt-Norge
 4. Referat fra felles dialogmøte Bindal, Nærøy, Vikna og Leka

 

 

Orienteringssaker:

 1. Prosess ny barnehage
 2. Prosess fleksibolig

____________________________________________________________________

Ekstraordinært møte 03.04.2017 - Lekatun kl. 15:00-17:00

Møtebok

Sakliste

PS 22/17

Oppfølging av kommunereformen - videre strategi

 

2014/162

 ___________________________________________________________________________

Møte 23.03.2017 - Lekatun kl. 10:30 - 14:30

Møtebok

Sakliste

PS 16/17

Etablering av tømmestasjon for bobil-buss-campingvogn

 

2014/137

PS 17/17

Søknad om kommunal andel til nytt "Skogprosjekt Namdal 2017-2019"

 

2017/42

PS 18/17

Godkjenning av Strategisk handlingsplan - Leka som reisemål

 

2014/137

PS 19/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

 

2010/22

PS 20/17

PS 21/17

Finansiering til kjøp av boliger

Sommeråpen barnehage og SFO

 

2017/69

2016/198


___________________________________________________________________

Møte 09.03.17 - Lekatun kl. 21:00

Møtebok

Sakliste

PS 15/17

Tilsetting av økonomileder mars 2017

 

2017/51

 

 

Orientering:

Kommunereform, tvangssammenslåing

__________________________________________________________________

Møte 21.02.17 - Lekatun kl. 20:15-21:00

Møtebok

Sakliste

PS 14/17

Utbygging av Leka barnehage - valg av løsning

 

2016/148


_________________________________________________________________________

Møte 16.02.17 kl. 10:30-14:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 9/17

Bemanningsøkning Leka barnehage

 

2016/305

PS 10/17

Sommeråpen barnehage - ny behandling

 

2016/198

PS 11/17

NTE - Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk - overdragelse av aksjer i NTE Holding AS

 

2015/285

PS 12/17

Oppnevning av valgstyre ved stortingsvalget 2017

 

2016/318

PS 13/17

Klage på vedtak om nedleggelse av Leka lensmannskontor

 

2013/389


Orienteringer:

Roger Brattland, brannsjef orienterer

Region Namdal, kystsoneplan


____________________________________________________________________________

Møte 26.01.17 kl. 10:30 - 15:00

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Bygging av Ivarshallaren Amfi

 

2015/125

PS 2/17

Turløypeprosjekt - Padleløyper i saltvann

 

2017/2

PS 3/17

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling

 

2013/269

PS 4/17

Konsekvensutredning ved eventuell tvangssammenslåing

 

2014/162

PS 5/17

Suppleringsvalg: klagenemnd, overskattetakstnemnd, kontrollutvalg og forliksråd

 

2014/139

PS 6/17

Forvaltningsrevisjonsrapport - pleie- og omsorg - økonomistyring og personalledelse

 

2016/145

PS 7/17

Endring av husleie kommunale utleieboliger 2017

 

2016/284

PS 8/17

Søknad fra Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS - ny behandling

 

2013/418


Orienteringer

Kirkeverge Britt Tove Edvardsen og Arild Hestø orienterer Leka sokn

Rikke Haave KomRev Trøndelag IKS legger fram forvaltn.revisjonsrapport

Behov eldre-, flyktning-, omsorgsboliger

Ekstra tilskudd bosetting flyktninger


Referatsaker

Liste over adm.vedtak ligger på hjemmesiden under administrative vedtak

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune


Interpellasjon

Kosthold til eldre og pleietrengende i institusjon i Leka

[Tilbake]


 Powered by Makeweb