A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2017

Revidert møteplan 2017

Møte 08.12.2017 kl. 09:00-09:30

Sakene ble lagt fram i møtet.

Møtebok 

PS 90/17

Tilsetting i stilling som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole

 

2017/272

PS  91/17

Tilsetting i stilling som oppvekstleder

 

2017/273


_____________________________________________________________________________

Møte 29.11.2017 kl. 10:00 på Leka Barne- og ungdomsskole

Møtebok

Sakliste

PS 85/17

Permisjon med lønn - dekning av kostnader

x

2017/87

PS 86/17

Lærling Leka barnehage

 

2017/323

PS 87/17

Tilsetting i stilling som oppvekstleder

 

2017/273

PS 88/17

Tilsetting i vikariat som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole

 

2017/272

PS 89/17

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2018

 

2017/324


Formannskapet gjennomfører en befaring på Leka skole kl. 10:00.

Formannskapet fortsetter møtet med behandling av sakliste på skolen etter befaringen.

_____________________________________________________________________________

Møte 13.11.2017 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 78/17

Jordlovsbehandling - Fradeling av tun og naust på gnr 10 bnr 18

 

2017/280

PS 79/17

Gnr 10 bnr 18, fradeling av tun og nausttomt, Stein Terje Johansen

 

2017/280

PS 80/17

Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyret i Leka kommune - til høring

 

2017/306

PS 81/17

Kommunale veger, asfaltering, plan for gjennomføring 2019-2020-2021

 

2017/287

PS 82/17

KS Nord-Trøndelag Midt Norge - Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommuner med underskrevet samarbeidsavtale med Helse-Nord-Trøndelag

 

2017/293

PS 83/17

Kommunereformen-oppnevning av arbeidsgruppe

 

2014/162

PS 84/17

Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021

 

2017/202

____________________________________________________________________________

Møte 02.11.2017

Møtebok

Sakliste

PS 77/17

Utbygging av mobildekning i Leka kommune

 

2010/31

____________________________________________________________________________

Møte 18.10.2017

Møtebok

Sakliste

PS 72/17

Retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven

 

2017/274

PS 73/17

Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen gnr 10 bnr 9, Bjørn Olav Nicolaisen

 

2017/5

PS 74/17

Tore Grongstad - søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 2 bnr 2 Vedvika i Leka kommune

 

2012/46

PS 75/17

Trollfjell Geopark - fireårig finansieringsplan for medlemskommunene

 

2014/136

PS 76/17

Søknad om tillatelse til oppføring av næringsbygg, gnr 16 bnr 27 og 36, eier Willy Hansen

 

2017/212

____________________________________________________________________________

Møte 27.09.2017 - Lekatun kl. 09:30

Møtebok

Sakliste

PS 69/17

Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen gnr 1 bnr 3  Haugen i Gutvik, Ola Marius Hanssen

 

2017/235

PS 70/17

Endring av rektorstilling og oppretting av ny stilling som skolefaglig ansvarlig/oppvekstleder

 

2017/250

PS 71/17

Søknad om støtte til utredning av kostnadsoverslag - Leknes gamle skole

 

2017/7

____________________________________________________________________________________

Møte 20.09.2017 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 58/17

Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av parsell bebygd boligareal på gbr1/7 for arealoverføring til eksisterende festetomt gnr 1/7/2

 

2017/234

PS 59/17

Jordlovsbehandling - Søknad om omdisponering av dyrket mark til vegformål gnr 6 bnr 3

 

2017/220

PS 60/17

Arealoverføring av bebygd areal til gnr 1 bnr 7 festenr 2 fra gnr 1 bnr 1 og gnr 1 bnr 7

 

2017/234

PS 61/17

Godkjenning av felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ytre Namdal

 

2017/15

PS 62/17

Endring av statutter gavefond Leka Sykestue

 

2017/242

PS 63/17

Nytt Namdal regionråd

 

2017/47

PS 64/17

Kystsoneplan -  ny behandling

 

2017/162

PS 65/17

Økonomimelding 2. tertial 2017 inklusiv revidering drift og investeringsbudsjett 2017

 

2017/122

PS 66/17

Finansrapport pr. 31.8.2017

 

2017/152

PS 67/17

Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen gnr 1 bnr 3  Haugen i Gutvik, Ola Marius Hanssen

 

2017/235

PS 68/17

Garanti Gutvik Vassverk SA

 

2012/144


Orienteringer:

Kommunereform, videre arbeid


________________________________________________________________________________

Møte 23.08.2017 - Lekatun kl. 09:00 - 14:00

Møtebok

09:00 Drøftingsmøte lokale forhandlinger sakliste

10:30 Formannskap sakliste

PS 54/17

Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen gbnr 14/ 11 og 17, Solbjørg Helmersen og Liv Jørgensen.

 

2017/203

PS 55/17

Deltakelse i utarbeidelse av felles Kystsoneplan Namdalen

 

2017/162

PS 56/17

Tilskudd -Fønix barne- og ungdomskorps

 

2017/104

PS 57/17

Dispensasjon fra forbud mot bygging i 100 metersbelte, gnr 2 bnr 15 og 33

 

2015/265


Drøftingssak:

Søknad om bygging av lager og kontorbygg - Mikkelborgskjæret, Skeishavna


Orienteringssak:

Avtale mellom Leka Vassverk og Leka kommune, brannberedskap

_______________________________________________________________

Møte 22.06.2017 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

Sakliste

Møtebok

PS 40/17

Gnr 9 bnr 2 Jordlovsbehandling - omdisponering og fradeling av tomt til boligformål

 

2016/185

PS 41/17

Jordlovsbehandling - fradeling av tomt til fritidsformål fra gbnr 6/13

 

2017/136

PS 42/17

Fradeling av parsell til fritidsbolig, gnr 9 bnr 2, eier Anders Larsen

 

2016/185

PS 43/17

Fradeling av tomt til fritidsbolig, gnr 6 bnr 13, Signy Wågheim

 

2017/136

PS 44/17

Søknad på støtte gjennom kommunens næringsfond - Leka Båtforening

 

2017/7

PS 45/17

Behandling av klage fra Bjørøya As vedrørende loalitet Kleppe i Horta.

 

2013/418

PS 46/17

Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

 

2017/142

PS 47/17

Oppnevning av aksjonskomite TV-aksjonen 2017 - tilskudd til aksjonen

 

2017/121

PS 48/17

Oppretting av stillingshjemmel for egen drift av skolelunsj fra skoleåret 2017/2018

 

2017/154

PS 49/17

Satser omsorgslønn 2017

 

2016/284

PS 50/17

Økonomimelding 1. tertial 2017

 

2017/122

PS 51/17

Finansrapport pr. 30.4.2017

 

2017/152

PS 52/17

Årsmelding 2016

 

2017/59

PS 53/17

Regnskap 2016

 

2016/300


Orientering:

Årsrapport spesialundervisning skoleåret 2016/2017 ved rektor.

________________________________________________________________________

Ekstra formannskapsmøte 02.06.2017 - Lekatun kl. 14:00-14:30

Møtebok

Sakliste

PS 36/17

Utsprengning/planering mellom garasje rådmannsbolig og tomtegrense 6-mannsbolig.

 

2017/69

PS 37/17

Utbygging av Leka barnehage - økning kostnader investering

 

2016/148

PS 38/17


PS 39/17

Godkjenning av bestandsplan for rådyr - tildeling av kvote

Økning investeringsramme bygging 6-mannsbolig 2017

 

2014/122


2017/69_________________________________________________________________________

Møte 12.05.2017 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 30/17

Jordlovsbehandling, søknad om fradeling av nausttomt fra gnr 9 bnr 26

 

2017/92

PS 31/17

Dispensasjon til fradeling av en parsell til nausttomt, gnr 9 bnr 26, Hildur Fredriksen mfl.

 

2017/92

PS 32/17

Dispensasjon fra formål bolig i reguleringsplanen for Gangstøa hytte og boligområde

 

2017/128

PS 33/17

Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal

 

2016/313

PS 34/17

PS 35/17

Innspill til Strategisk vegplan Trøndelag

Klage på vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt på erverv av fast eiendom, gnr 2 bnr 2 Vedvika i Leka

 

2017/34

2012/46

_______________________________________________________________________

Felles formannskapsmøte Region Namdal 05.05.2017

Kuben kulturhus, Grong 

Dagsprogram: 

08.30-10.45      Felles formannskapsmøte Indre Namdal

10.30-11.00      Oppmøte, kaffe/lett servering

11.00-12.30      Felles formannskap Namdal

                          Tema regionråd. Innledninger og workshop

12.30-13.15      Lunsj

13.15-14.15      Felles formannskap Namdal

                          Tema regionråd. Plenumsdiskusjon og konklusjoner.

14.15-14.30      Kaffe, frukt

14.30-15.30      Felles formannskap Namdal

                         Tema: Vannregionen – vannområder.      

                         Orientering om status og innhold ved Bendik Halgunset

______________________________________________________________________

Møte 04.04.2017 - Lekatun kl. 10:45

Møtebok

Sakliste

PS 23/17

Søknad om etterhåndsgodkjenning av tiltak knyttet til gbnr 5/1 og 4/1 - ny behandling

 

2011/193

PS 24/17

Hovedopptak Leka barnehage 2017/2018

 

2017/100

PS 25/17

Hovedopptak SFO skoleåret 2017/2018

 

2017/107

PS 26/17

Tømmerkai Ytre Namdal og Bindal - uttalelse

 

2017/42

PS 27/17

Søknad om tilskudd til markering av Leka kirkes 150-årsjubileum 2017

 

2012/12

PS 28/17

Refusjon av kostnader ved graving - Leka sokn

 

2012/12

PS 29/17

Felles skatteoppkrever i kommunene Leka, Vikna og Nærøy

 

2014/133


______________________________________________________________________

Møte 23.03.2017 - Lekatun kl. 10:00 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 22/17

Finansiering til kjøp av boliger

 

2017/69

______________________________________________________________________

Møte 14.03.2017 - Lekatun kl. 10:00

Møtebok

Sakliste

PS 15/17

Godkjenning av Strategisk handlingsplan - Leka som reisemål

 

2014/137

PS 16/17

Etablering av tømmestasjon for bobil-buss-campingvogn

 

2014/137

PS 17/17

Søknad om kommunal andel til nytt "Skogprosjekt Namdal 2017-2019"

 

2017/42

PS 18/17

Søknad om utvidelse av areal på eksisterende lokalitet, Slokkholmen i Leka kommune, søker Marine Harvest AS

 

2013/385

PS 19/17

Behandling av klage fra Bjørøya AS vedrørende lokalitet Kleppe i Horta

 

2013/418

PS 20/17


PS 21/17

Søknad om støtte vedrørende kildeinnsamling til historien omkring det franske kaperskipet L'Enfant de la Patrie

Klage på vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt på erverv av fast eiendom, gnr 2 bnr 2 Vedvika i Leka

Orienteringer:

Vegard Wist, jurist hos fylkesmannen, kurs innen jordlov og konsesjonslov, 1 time

Medarbeidersamtale med rådmann

 

2017/7


2012/46

_____________________________________________________________________

Møte 21.02.2017 - Lekatun kl. 20:00 - 20:15

Møtebok

Sakliste

PS 14/17

Utbygging av Leka barnehage - valg av løsning

 

2016/148

_____________________________________________________________________

Møte 07.02.2017 - Lekatun kl. 11:00

Møtebok

Sakliste

PS 8/17

Jordlovsbehandling - omdisponering og fradeling av boligtomt gnr 16/ bnr10

 

2015/83

PS 9/17

Jordlovsbehandling - Søknad om omdisponering - omlegging av adkomstveg til brygge på eiendommen 6/3

 

2016/253

PS 10/17

Dispensasjon til fradeling av tomt til bolig, gnr 16 bnr 10, eier Stig Holmstrand

 

2015/83

PS 11/17

Dispensasjon fra arealplanen og 100 metersbelte, oppføring av småbåthavn, Dalavika, gnr 6 bnr 3, samt omlegging av veg, Leka kommune.

 

2016/253

PS 12/17

Sommeråpen barnehage - ny behandling

 

2016/198

PS 13/17

 

Bemanningsøkning Leka barnehage

 

 

2016/305

 


_____________________________________________________________________________

Møte 17.01.2017 - Lekatun kl. 10:30-15:30

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Turløypeprosjekt - Padleløyper i saltvann

 

2017/2

PS 2/17

Bygging av Ivarshallaren Amfi

 

2015/125

PS 3/17

Søknad om utsettelse av boplikt gnr 7 bnr 1, Vigdis Aune

 

2015/237

PS 4/17

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 2 bnr 2 Vedvika, søker Tore Grongstad

 

2012/46

PS 5/17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om forlengelse av vedtak f-sak 97/12, søker Anders Larsen, gnr 9 bnr 9.

 

2011/246

PS 6/17

Låneopptak i Husbanken for videre tildeling

 

2013/269

PS 7/17

Konsekvensutredning ved eventuell tvangssammenslåing

 

2014/162

 

 

 

Orientering:

  • Søknad fra Marine Harvest AS om utvidelse av areal på eksiserende lokalitet Slokkholmen

  • Syngende Leka

  • Venterom Gutvik ferjekai

  • Status barnehageutbygging


[Tilbake]


 Powered by Makeweb