A  A  A

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

Siden 2012 har det vært skrevet ut eiendomsskatt på såkalte verk og bruk i Leka kommune. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak (sak 46/14) skal eiendomsskatteutskrivingen fra 2016 omfatte også annen næringseiendom, boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygd grunneiendom (jf. eiendomsskatteloven § 3 a). 

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt ble vedtatt av sakkyndig nemnd 02.09.15. Disse ligger på kommunens hjemmeside, Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til eiendomsskatteloven Leka vedtatt 2 sept 2015.doc

Sakkyndig nemnd vil fatte vedtak av taksten innen første halvdel av februar 2016. Etter dette legges Eiendomsskattelistene ut på kommunehuset samt kommunens hjemmesider til offentlig ettersyn i 6 uker. Dette vil kunngjøres i lokalavisen og på hjemmesiden til Leka kommune.

Hver enkelt eiendom vil i tillegg få utsendt en skatteseddel. Skatteseddelen inneholder opplysninger om taksten på eiendommen, skattegrunnlaget og skatten som skal betales for gjeldende eiendom. Taksten kan påklages innen en frist som vil stå på skatteseddelen.  

 

For mer informasjon om takseringen, se Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt i Leka kommune på kommunens hjemmesider. www.leka.kommune.no, se under skatter og avgifter til venstre i menyen. 


[Tilbake]


 Powered by Makeweb