A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2016

Korrigert møteplan 2016


Møte 19.12.16


Møtebok

Sakliste


PS 134/16

Visit Namdalen SA - oppsigelse av medlemsskap

 

2015/10

PS 135/16

Revidert budsjett 2017

 

2016/287

___________________________________________________________________

Møte 08.12.16 kl. 09:00 - 15:30


Møtebok

Korrgiert saklistePS 104/16

Leka kommunes videre satsning på reisemålsutvikling

 

2014/137

PS 105/16

Tilleggsbevilgning kommunale sysselsettingstiltak

 

2015/246

PS 106/16

Bemanningsøkning i Leka barnehage

 

2016/305

PS 107/16

Endring av vedtekter - Leka barnehage

 

2016/302

PS 108/16

Klokkargården - tilrettelegging boligtomter

 

2011/162

PS 109/16

Framtidig regionråd i Namdalen

 

2013/413

PS 110/16

Konstituering av økonomileder

 

2014/37

PS 111/16

Valg av ny vara til Leka forliksråd

Saken ble utsatt.

 

2014/139

 

PS 112/16

Møteplan formannskap og kommunestyre 2017

 

2014/281

PS 113/16

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2017

 

2016/284

PS 114/16

Fastsetting av skattøre 2017

 

2016/284

PS 115/16

Fastsetting av marginprosent for 2017

 

2016/284

PS 116/16

Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2017

 

2016/284

PS 117/16

Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester 2017

 

2016/284

PS 118/16

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2017

 

2016/284

PS 119/16

Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2017

 

2016/284

PS 120/16

Kommunale avgifter- eiendomsskattesats 2017

 

2016/284

PS 121/16

Kommunale avgifter feiing, renovasjon, slam og avløp for 2017

 

2016/284

PS 122/16

Kommunale avgifter for byggesak og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017

 

2016/284

PS 123/16

Gebyr for uttalelse til konsesjon etter akvakulturloven

 

2016/284

PS 124/16

Egenbetaling barnehage 2017

 

2016/284

PS 125/16

Egenbetaling SFO 2017

 

2016/284

PS 126/16

Kommunale avgifter - offentlig bading

 

2016/284

PS 127/16

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2017

 

2016/284

PS 128/16

Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr, Leka barne- og ungdomsskole, 2017

 

2016/284

PS 129/16

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020

 

2016/287

PS 130/16

Godkjenning av mandat og framdriftsplan for arbeidet med felles rusmiddelpolitisk handlingsplan Ytre Namdal

 

2016/313

PS 131/16

Barnevernstjenesten Ytre Namdal - deltakelse i felles barnevernsvaktordning i Nord-Trøndelag

 

2013/242

PS 132/16

Overtakelse av Gutvik vassverk SA

 

2012/144_____________________________________________________________________

Møte 24.11.16 kl. 10:30-15:00


Møtebok

Sakliste


PS 98/16

Fastsetting av valgdag stortings- og sametingsvalg 2017

 

2016/200

PS 99/16

Sommeråpen barnehage og SFO

 

2016/198

PS 100/16

Evt salg av kommunal bolig

 

2016/291

PS 101/16

Igangsetting av renovering/utbygging av barnehagen, oppnevning av arbeidskomite

 

2016/148

PS 102/16

Mottak av flyktninger 2017

 

2013/440

PS 103/16

Overtakelse av Gutvik vassverk SA

 

2012/144


Utkast - Strategisk handlingsplan Leka om reisemål


____________________________________________________________________

Møte 14.11.16 kl. 09:00 - 15:30 Lekamøya Spiseri


Sakliste


Folkevalgtopplæring

____________________________________________________________________


Møte 20.10.16 kl. 10:30 - 15:30 Lekatun


Møtebok

Sakliste

PS 90/16

Økonomimelding 2. tertial 2016

 

2016/127

PS 91/16

Finansrapport. Forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning - 2. tertial 2016

 

2016/127

PS 92/16

Garanti Gutvik Vassverk SA

 

2012/144

PS 93/16

Kommunereformen 2016 - dekning av utgifter

 

2015/246

PS 94/16

Hovedrengjøring i barnehagen - budsjettendring

 

2015/246

PS 95/16

Framtidig barnehageløsning

 

2016/148

PS 96/16

PS 97/16

Prosjekt "Eit spel om kong Herlaug"

Søknad om å disponere areal til bygging av nytt

spisested, pub og bakeri på Kongeplenen i Skeishavna

 

2016/279

2016/234

____________________________________________________________________

Møte 29.09.16 kl. 10:30 - 15:00 Lekatun


Møtebok

Sakliste


PS 86/16

Oppstart med arbeid mot aktivitetspark i Leka kommune

 

2016/246

PS 87/16

Kjøp av tomt til bygging av kommunal bolig

 

2016/255

PS 88/16

Barneverntjenesten i Ytre Namdal - Årsrapport 2015

 

2013/242

PS 89/16

Valg av vararepresentant til friluftsrådet i Trollfjell Geopark

 

2014/136


Orienteringer:

 1. Orientering om skolens forebyggende arbeid mot mobbing og godt læringsmiljø

  ved Tommy Furre Holmstrand, rektor Leka b/u skole

 2. Salg av bolig i Namsos

 3. Avtale om utarbeidelse av forslag til løsning for infrastruktur inkl kostnadsoverslag for aktuelle tomter samt utarbeidelse av forslag til kostnadsfordeling – Klokkargården boligfelt

 4. 40-årsjubileum Herlaugsgildet, oppsetting av Spelet om Kong Herlaug 2017

 5. Mobildekning, anbud

 6. Tomt i Skeishavna – Herlaugskroa

 7. Trollfjell Geopark/Trollfjell friluftsråd – videre satsing på Leka som reisemål, videre avsatt ressurs?

 8. Vannforsyning i Gutvik, oppgradering/utbygging/ansvarsfordeling

 9. Kommunereformen, grensejustering Austra

 10. Møte på Leka i oktober med samferdselsavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens Vegvesen ang Skei havneplan, fergeleie

 11. Stor-Trøndelag – nytt regionråd

   

 Referatsaker:

Administrative vedtak bygg 2016

Administrative vedtak oppvekst 2016

Administrative vedtak personal 2016

Administrative vedtak stab 2016

Administrative vedtak utvikling 2016
________________________________________________________________________

Møte 29.08.16 kl. 10:30 - 15:00 Lekatun


Møtebok

Sakliste

PS 78/16

Vegvedlikehold 2016 - Finansiering

 

2014/113

PS 79/16

Vedlikehold Leka barnehage - finansiering

 

2016/148

PS 80/16

Egenkapitalinnskudd 2016 - korrigert

 

2011/189

PS 81/16

Valg av ny vara til overskattetakstnemnd

 

2014/139

PS 82/16

Godkjenning av rapport - "Mål og muligheter - Utreding ommuseal tilknytning for Leka kommune."

 

2014/236

PS 83/16

Klokkergården boligfelt - tilrettelegging

 

2011/162

PS 84/16

Håndgivelse av 2 tomter i Klokkergården T8 og T9 til Norbolig AS

 

2011/162

PS 85/16

Mottak av flyktninger 2017 - ny behandling

 

2013/440

 

 

Kl. 10:30          Orientering ved politimester Nils Kristian Moe om gjennomføringen av Nærpolitireformen i Trøndelag


________________________________________________________________________

Møte 22.06.16 kl. 10:30 - 15:00 på Lekatun


Møtebok

Sakliste

PS 65/16

Årsmelding 2015

 

2016/42

PS 66/16

Regnskap 2015

 

2015/275

PS 67/16

Endring av vedtak K.sak 43/16 Vegvedlikeholdsplan 2016

 

2014/113

PS 68/16

Låneopptak i Husbanken

 

2013/269

PS 69/16

Budsjettendring kommunereformen

 

2015/246

PS 70/16

Prosjekt 111 - oppgradering Leka barnehage

 

2016/148

PS 71/16

Oppnevning av jordskiftedommere 2017-2020

 

2014/139

PS 72/16

Oppnevning av meddommere tingretten 2017-2020

 

2014/139

PS 73/16

Søknad om fritak fra politiske verv - Hans Erik Sellevik

 

2014/139

PS 74/16

Bemanningsøkning i Leka barnehage fra høst 2016

 

2016/133

PS 75/16

Leie av brakke i Leka barnehage

 

2016/148

PS 76/16

PS 77/16

Kommunereformen - Leka som egen kommune  retningsvalg

Utredning alternative løsninger oppvekstsenter/barnehage

 

2014/162

2016/148


Referatsaker:1. Referat fra møte i prosjektgruppen vannforsyning i Gutvik, 09.06.16

2. Referat fra møte om Leka og museal tilknytning, Fylkets hus 02.06.16

3. Henvendelse fra LHL Leka, Nærøy og Vikna ang pasienttransport til/fra sykehus


________________________________________________________________________

Møte 26.05.16 kl. 10:30 - Lekatun

Kommunestyret kalles også inn til befaring i Leka

barnehage ONSDAG 25.05. kl. 1600. Oppmøte i barnehagenMøtebok

Sakliste

PS 53/16

Oppvekstsenter i Leka kommune

 

2016/149

PS 54/16

Leie av brakke - Leka barnehage

 

2016/148

PS 55/16

Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.

 

2016/133

PS 56/16

Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo

 

2012/135

PS 57/16

Økonomimelding 1. tertial

 

2016/127

PS 58/16

Fritak fra eiendomsskattelovens § 7b for 2016

 

2016/63

PS 59/16

Utrede alternativ omsorgsboliger, dekning av utgifter

 

2013/404

PS 60/16

Forskuttering lønn introduksjonsprogram

 

2016/117

PS 61/16

Etablering av Trollfjell Friluftsråd

 

2014/136

PS 62/16

PS 63/16

PS 64/16

Konstituering av rådmann

Fritak fra politiske verv - Bjørn Arne Laugen

Tilsetting av rådmann


Orientering Trollfjell Geopark v/ Audhild Bang Rande

 

2016/112

_______________________________________________________________________


Møte 21.04.16 kl. 10:30 - 15:00 Lekatun

Ved konvertering til PDF blir det mye gjentakelse i innstillinger og behandling i

tidligere utvalg, så det er litt vanskelig å se hva som er formannskapets innstilling

til kommunestyret.

Sakliste legges derfor ut i to versjoner:

Den øverste er korrekt mht innstilling og tidligere behandlinger, men den har ikke

med de ulike vedleggene. De finner du i nederste innstilling.

Det er søkt bistand hos leverandør for å ordne dette, korrekt versjon med vedlegg

vil bli lagt ut så snart dette er ordnet.


Møtebok

Sakliste (uten vedlegg)

Sakliste med vedlegg 

PS 39/16

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

 

2016/88

PS 40/16

Forvaltningsrevisjonsrapport, regeletterlevelse, arkiv- og journalarbeidet, dokumentasjon og saksbehandling

 

2013/230

PS 41/16

Skatteoppkreverfunksjonen 2015

 

2013/199

PS 42/16

Godkjenning av revidert delegasjonsreglement for Leka kommune

 

2014/295

PS 43/16

Veivedlikeholdsplan 2016

 

2014/113

PS 44/16

Kommunal overtakelse av Gutvik vassverk - utredning

 

2012/144

PS 45/16

Godkjenning av nytt telefonreglement i Leka kommune

 

2014/295

PS 46/16

Godkjenning av kompetanseplan for Leka kommune 2016-2019

 

2016/98

PS 47/16

Godkjenning av Planstrategi for Leka kommune 2016 - 2020

 

2013/76

PS 48/16

Mottak av flyktninger 2017-ny behandling

 

2013/440

PS 49/16

Godkjenning av Plan for flyktningarbeid i Leka kommune 2016-2020

 

2016/117

PS 50/16

Forskuttering av utgifter til innredning flyktningeboliger, igangsetting av sommerprogram mm

 

2016/117

PS 51/16

PS 52/16

Økonomisk buffer avsatt til bredbåndsutbygging i Leka kommune

Opprettelse av lærerstilling voksenopplæring

 

2013/203

2016/117

 


Orienteringssaker:

Ivar Hatland orienterer om nye rutiner spesialundervisning Ytre Namdal

Margrete Aarmo orienterer om status flyktningarbeid

Ordfører orienterer om:     - Formannskapets befaring i barnehagen

                                                               - Leka som reisemål – status

                                                               - Skei Havneområde – planer/status

                                                               - Molo Skeishavna

                                                               - Bryggetomt Skeishavna – hva gjør vi med den

                                                               - Tilbakemelding fra folkemøte på Austra 20.04

 

 

Referatsak:

Prosjektplan kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud rus og psykiatri__________________________________________________________________________________________

Møte 06.04.16 kl. 20:00 Lekatun


Møtebok

Sakliste

PS 27/16

Grensejustering - Austras betydning for Leka kommune

 

2014/162

PS 28/16

Oppnevning av arbeidsgruppe - prosess tilsetting ny rådmann

 

2016/112

_____________________________________________________________________________________________________

Møte 10.03.16 kl. 11:30 Lekatun


Møtebok

Sakliste

PS 18/16

Høring - nytt inntektssystem

 

2015/12

PS 19/16

Godkjenning av alkoholpolitisk handlingsplan Leka kommune 2016-2020

 

2016/26

PS 20/16

Assisterende sykepleiesjef

 

2015/79

PS 21/16

Låneopptak 2016

 

2016/64

PS 22/16

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

 

2013/230

PS 23/16

Dekning av faktura fra Foreningen Namdalskysten

 

2016/45

PS 24/16

Prosess for en eventuell overtakelse av Gutvik Vassverk

 

2012/144

PS 25/16

Folkevalgtes innsynsrett

 

2014/295

PS 26/16

Godkjenning av revidert delegasjonsreglement for Leka kommune

 

2014/295


Referatsaker:

Administrative vedtak jan-feb 2016

Sakliste til Kystgruppens møte på Leka 16.03.16      http://kystgruppen.no/
Arbeidsoversikt 2016         


___________________________________________________________________________________________________________

Møte 18.02.16 kl. 11:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 8/16

Inn på tunet - tjenestetilbud til demente

 

2013/348

PS 9/16

Krisesenter Nord-Trøndelag - revidert avtale

 

2015/279

PS 10/16

Kommunal avgift, eiendomsskatesats i Leka kommune 2016

 

2015/219

PS 11/16

Revidert delegasjonsreglement, godtgjøring til folkevalgte, reglement for formannskap og kommunestyre

 

2014/295

PS 12/16

Kommunereformen - status Leka kommune

 

2014/162

PS 13/16

Bosetting av flyktninger 2017

 

2013/440

PS 14/16

PS 15/16

PS 16/16

PS 17/16

Leka som reisemål - prosjekt settes midlertidig på vent

Revidert reglement for formannskap

Revidert reglement for kommunestyre

Revidert reglement for godtgjøring til folkevalgte


 

2014/137

Referatsaker:

1. Referat fra møte med Gutvik vassverk, Leka vassverk, mattilsynet og ordfører

2. Intensjonsavtale kommunereform

3. Møte med øykommunene i Oslo - inntektssystem - ordførers oppsummering

_____________________________________________________________________

Felles kommunestyremøte Region Namdal

05.02.16 kl 10:00-14:45 Rock City, Namsos

Sakliste/innkalling

____________________________________________________________________________

Møte 21.01.16 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 1/16

Rullering av delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe

 

2014/295

PS 2/16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

 

2014/295

PS 3/16

Klage på vedtak K.sak 56/15 Salg av Gutvik utleiebygg - Leka kommunes andel i selskapet

 

2010/437

PS 4/16

Høringssvar fra Leka kommune - Framtidig organisering NTE

 

2015/285

PS 5/16

Havbruksfond- Høringsuttalelse fra Leka kommune

 

2015/12

PS 6/16

ROS analyse Leka kommune

 

2014/218

PS 7/16

Høringssvar Leka kommune Trøndelagsutredningen

 

2015/12


Referatsak 1: Garantiansvar MNA


[Tilbake]


 Powered by Makeweb