A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2016

Korrigert møteplan 2016

 


Møte 06.12.16 - Lekatun kl. 11:30 - 15:00

Møtebok

Sakliste

PS 129/16

Leka kommunes videre satsning på reisemålsutvikling

 

2014/137

PS 130/16

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya, - behandling av innspill og godkjenning av plankart

 

2011/5

PS 131/16

Tilleggsbevilgning kommunale sysselsettingstiltak

 

2015/246

PS 132/16

Gebyr for uttalelse  til konsesjoner etter akvakulturloven

 

2016/284

PS 133/16

Bemanningsøkning i Leka barnehage

 

2016/305

PS 134/16

Søknad om ny lokalitet, Kleppe i Leka kommune ved Bjørøya Fiskeoppdrett AS

 

2013/418

PS 135/16

Klokkargården - tilrettelegging boligtomter

 

2011/162


___________________________________________________________________________

Møte 24.11.16 - Lekatun kl. 09:30 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 128/16

Overtakelse av Gutvik vassverk SA

 

2012/144

___________________________________________________________________________

Møte 08.11.16 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

Møtebok

Sakliste

PS 108/16

Mottak av flyktninger 2017

 

2013/440

PS 109/16

Bemanning økonomiavdelinga 2017

 

2016/288

PS 110/16

Sommeråpen barnehage og SFO

 

2016/198

PS 111/16

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2017

 

2016/284

PS 112/16

Fastsetting av skattøre 2017

 

2016/284

PS 113/16

Fastsetting av marginprosent for 2017

 

2016/284

PS 114/16

Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2017

 

2016/284

PS 115/16

Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester 2017

 

2016/284

PS 116/16

Egenbetaling barnehage 2017

 

2016/284

PS 117/16

Egenbetaling SFO 2017

 

2016/284

PS 118/16

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2017

 

2016/284

PS 119/16

Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr, Leka barne- og ungdomsskole, 2017

 

2016/284

PS 120/16

Kommunale avgifter for byggesak og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017

 

2016/284

PS 121/16

Kommunale avgifter- eiendomsskattesats 2017

 

2016/284

PS 122/16

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2017

 

2016/284

PS 123/16

Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2017

 

2016/284

PS 124/16

Kommunale avgifter feiing, renovasjon, slam og avløp for 2017

 

2016/284

PS 125/16

PS 126/16

PS 127/16

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020

Evt salg av kommunal bolig

Igangsetting av renovering/utbygging av barnehagen

 

2016/287

2016/291

2016/


Orientering/drøfting:
  1. Budsjettkontroll pr 31.10.16

  2. Barnehagemyndighet

  3. Skolefaglig ansvarlig


___________________________________________________________________________

Møte 11.10.16 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

Møtebok

Sakliste

PS 93/16

Engangstilskudd - Ytre Namdal Landbrukstjenester

 

2013/430

PS 94/16

Jordlovsbehandling, arealoverføring gnr 14 bnr 4 til gnr 14 bnr 32, eier Tor Audun Kvaløy

 

2013/168

PS 95/16

Arealoverføring av en parsell fra gnr 14 bnr 4 som tilleggstomt til gnr 14 bnr 32

 

2013/168

PS 96/16

Søknad om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen gnr 16 bnr 13 som tilleggsareal 5 da til landbrukseiendommen gnr 15 bnr 10, 11 og 20.

 

2016/235

PS 97/16

Fradeling av en parsell bryggetomt, gnr 15 bnr 112, eier Erlend og Gjert Gjertsen

 

2016/260

PS 98/16

Søknad av Bjørøya AS om ny lokalitet, Kleppe i Leka kommune

 

2013/418

PS 99/16

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya utlegging til offentlig ettersyn

 

2011/5

PS 100/16

Økonomimelding 2. tertial 2016

 

2016/127

PS 101/16

Finansrapport. Forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning - 2. tertial 2016

 

2016/127

PS 102/16

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 2 bnr 2 Vedvika, Tore Grongstad og Ingunn O Grongstad

 

2012/46

PS 103/16

Garanti Gutvik Vassverk SA

 

2012/144

PS 104/16

Kommunereformen 2016 - dekning av utgifter

 

2015/246

PS 105/16

Hovedrengjøring i barnehagen - budsjettendring

 

2015/246

PS 106/16

Framtidig barnehageløsning

 

2016/148


Orienteringssaker:

  1. Kommunereformen – Austra

  2. Folkevalgtopplæring


_______________________________________________________________________________

Møte 13.09.16 - Lekatun kl. 10:30 - 15:00

Møtebok

Sakliste

PS 86/16

Jordlovsbehandling gnr 9 bnr 27, Kjell Engan, fradeling av 2 parseller

 

2016/244

PS 87/16

Fradelinga av en tomt til fritidsbolig og nausttomt, gnr 9 bnr 27, eier Kjell Engan

 

2016/244

PS 88/16

Søknad om konsesjon fra Ingunn og Tore Grongstad for kjøp av landbrukseiendommen gnr 2 bnr 2

 

2012/46

PS 89/16

Oppstart med arbeid mot aktivitetspark i Leka kommune

 

2016/246

PS 90/16

Kjøp av tomt til bygging av kommunal bolig

 

2016/255

PS 91/16

PS 92/16


Uttalelse til politireformen

Valg av representant til friluftsrådet i Trollfjell Geopark


 

2013/389

Kl. 11:30 arbeidsmøte budsjett 2017 med budsjettansvarlige

Rammetall regnskap 2015 og budsjett 2016

Forventet ramme 2017

_______________________________________________________________________________

Møte 16.08.16 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

    PS 71/16

Jordlovsbehandling gnr 9 bnr 2, Anders Larsen, fradeling av en parsell til fritidsbolig og en eksisterende teig til nausttomt

 

2016/185

    PS 72/16

Fradeling av en parsell til fritidsbolig og en parsell til nausttomt, gnr 9 bnr 2, eier Anders Larsen

 

2016/185

    PS 73/16

Jordlovsbehandling, fradeling av er parsell fra gnr 9 bnr 10 som tilleggstomt til gnr 9 bnr 51

 

2013/82

    PS 74/16

Fradeling av parsell fra gnr 9 bnr 10 som tilleggstomt til gnr 9 bnr 51, Ole Annfinn Helmersen

 

2013/82

    PS 75/16

Fradeling av tilleggstomt gnr 17 bnr 62 til gnr 17 bnr 89

 

2016/178

    PS 76/16

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking av 47 da på gnr 6 bnr 3

 

2016/67

    PS 77/16

Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av landbrukseiendommen gnr 15, bnr 2, 15, 70

 

2016/184

    PS 78/16

Godkjenning av rapport - "Mål og muligheter - Utreding om museal tilknytning for Leka kommune."

 

2014/236

    PS 79/16

Vedlikehold Leka barnehage - finansiering

 

2016/148

    PS 80/16

Prosjekt 131 - sykestua uteområde

 

2016/194

    PS 81/16

Egenkapitalinnskudd 2016 - korrigert

 

2011/189

    PS 82/16

Vegvedlikehold 2016 - Finansiering

 

2014/113

    PS 83/16

Klokkergården boligfelt - tilrettelegging

 

2011/162

    PS 84/16

Håndgivelse av 2 tomter i Klokkergården T8 og T9 til Norbolig AS

 

2011/162

    PS 85/16

Mottak av flyktninger 2017 - ny behandling

 

2013/440________________________________________________________________________________

Møte 14.07.16 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 70/16

Søknad om ny lokalitet, Kvingra i Leka kommune ved  Midt-Norsk Havbruk As

 

2013/418

________________________________________________________________________________

Møte 16.06.16 - Lekatun kl. 10:00

Møtebok

Sakliste

PS 67/16

PS 68/16

PS 69/16

Prosjekt 111 - oppgradering Leka barnehage

Utredning alternative løsninger oppvekstsenter/barnehage

Dekning av kostnader for Leka kommunes egenandel

av Trønder-TVs prosjekt "Kortreist"

 

2016/148

2016/148

2016/45


________________________________________________________________________________

Felles formannskapsmøte 08.06.16 - Kulturhuset i Nærøy

kl. 09:30

Sakliste

________________________________________________________________________________

Møte 07.06.16 - Lekatun kl. 11:00

Møtebok

Sakliste

PS 56/16

Årsmelding 2015

 

2016/42

PS 57/16

Regnskap 2015

 

2015/275

PS 58/16

Budsjettendring kommunereformen

 

2015/246

PS 59/16

Låneopptak i Husbanken

 

2013/269

PS 60/16

Endring av vedtak K.sak 43/16 Vegvedlikeholdsplan 2016

 

2014/113

PS 61/16

Jordlovsbehanling  Gnr 17 bnr 2, fradeling av bebygd parsell, Sverre Johan Jakobsen

 

2016/106

PS 62/16

Arealoverføring av en bebygd parsell fra gnr 17 bnr 2 som tilleggstomt til gnr 17 bnr 68

 

2016/106

PS 63/16

Jordlovsbehandling Gnr 15 bnr 2  Torill Killingberg, fradeling av 2 nausttomter

 

2016/158

PS 64/16

Plansak, Torill Killingberg, landbrukseiendommen gnr 15 bnr 2, søknad om fradeling av to nausttomter  ved Leknessjøen

 

2016/158

PS 65/16

Søknad om kommunal støtte for 70-års jubileet til Namdal symfoniorkester

 

2016/45

PS 66/16

Søknad MidtNorsk Havbruk AS om ny lokalitet, Kvingra i Leka kommune

 

2013/418

________________________________________________________________________________

Møte 26.05.16 - Lekatun kl 09:00

Møtebok

Sakliste

PS 51/16

Oppvekstsenter i Leka kommune

 

2016/149

PS 52/16

Leie av brakke - Leka barnehage

 

2016/148

PS 53/16

Utrede alternativ omsorgsboliger, dekning av utgifter

 

2013/404

PS 54/16

Forskuttering lønn introduksjonsprogram

 

2016/117

PS 55/16

Etablering av Trollfjell Friluftsråd

 

2014/136

__________________________________________________________________________________________

Møte 10.05.16 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 40/16

Hovedopptak SFO skoleåret 2016/2017

 

2016/91

PS 41/16

Hovedopptak Leka barnehage 2016/2017

 

2016/22

PS 42/16

Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016.

 

2016/133

PS 43/16

Oppvekstsenter i Leka kommune

 

2016/149

PS 44/16

Leie av brakke - Leka barnehage

 

2016/148

PS 45/16

Rammetimetall skoleåret 2016/2017

 

2015/121

PS 46/16

Oppnevning av aksjonskomite TV-aksjonen 2016 - tilskudd til aksjonen

 

2016/130

PS 47/16

Asfaltering av kommunevei til kai på Skei / prosjektering av Molo

 

2012/135

PS 48/16

Økonomimelding 1. tertial

 

2016/127

PS 49/16

PS 50/16

Skisseprosjekt Skei havneområde

Støtteannonse Redningsselskapet

 

2015/111

___________________________________________________________________________________

Møte 21.04.16 - Lekatun kl. 09:30-10:30

Møtebok

Sakliste

PS 36/16

Økonomisk buffer avsatt til bredbåndsutbygging i Leka kommune

 

2013/203

PS 37/16

Mottak av flyktninger 2017-ny behandling

 

2013/440

PS 38/16

Forskuttering av utgifter til innredning flyktningeboliger, igangsetting av sommerprogram mm

 

2016/117

PS 39/16

Opprettelse av lærerstilling  voksenopplæring

 

2016/117


 

 
 
 


___________________________________________________________________________________

Møte 05.04.16 - Lekatun kl. 10:30

Møtet starter med besøk i barnehagen

Møtebok

Sakliste

PS 24/16

Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2016-2017

X

2015/48

PS 25/16

Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2016/2017

X

2014/100

PS 26/16

Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2016-2017

X

2015/116

PS 27/16

Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2016-2017

X

2015/129

PS 28/16

Norsk og samfunnskunnskap - opptak av ny elev

X

2016/100

PS 29/16

Rammetimetall skoleåret 2016/2017

 

2015/121

PS 30/16

Godkjenning av kompetanseplan for Leka kommune 2016-2019

 

2016/98

PS 31/16

Godkjenning av nytt telefonreglement i Leka kommune

 

2014/295

PS 32/16

Kommunal overtakelse av Gutvik vassverk - utredning

 

2012/144

PS 33/16

Godkjenning av Planstrategi for Leka kommune 2016-2020

 

2013/76

PS 34/16

Veivedlikeholdsplan 2016

 

2014/113

PS 35/16

Grensejustering - Austras betydning for Leka kommune

 

2014/162

_____________________________________________________________________________________

Møte 09.03.16 - Lekatun kl. 13:00

Møtebok

Sakliste

PS 12/16

Assisterende sykepleiesjef

 

2015/79

PS 13/16

Godkjenning av alkoholpolitisk handlingsplan Leka kommune 2016-2020

 

2016/26

PS 14/16

Søknad om skjenkebevilling - Vertshuset Herlaug as

 

2016/24

PS 15/16

Søknad om skjenkebevilling - Lekamøya Spiseri AS

 

2016/24

PS 16/16

Søknad om salgsbevilling - Coop Leka SA

 

2016/24

PS 17/16

Søknad om salgsbevilling - Husby Handel A/S

 

2016/24

PS 18/16

Jordlovsbehandling - fradeling av parsell til statlig sikret friluftsområde, Skeisnesset gnr 16, bnr 1,2 og 43

 

2015/290

PS 19/16

Dispensasjon til fradeling av parsell til statlig sikring av friluftsområde, Ivarshallaren Skeisnesset, gnr 16 bnr 1, 2 og 43.

 

2015/290

PS 20/16

Dekning av faktura fra Foreningen Namdalskysten

 

2016/45

PS 21/16

Utleie av NTE-bygg, liten garasjedel

 

2013/132

PS 22/16

Låneopptak 2016

 

2016/64

PS 23/16

Søknad om støtte til forprosjekt - Museal tilknytning for Leka kommune

 

2014/236


Referatsak: regnskapsrapport jan/febr

______________________________________________________________________________________

Møte 08.03.16 - Leka skole kl. 09:30 - 13:00

Dagsorden for skolevandring:

09:30 - 10:45      Møte mellom skoleeier og skole på skolen

10:45 - 11.30      Observasjon/vandring hos småtrinnet og ungdomstrinnet. Tema: digitale tavler og

klasseledelse

11:30 – 12:00     Skolelunsj

12:00 – 12:45     Observasjon og vandring på mellomtrinnet. Fysisk aktivitet. Formannskapet deltar

her i aktiviteten som foregår i hallen sammen med eleven.


____________________________________________________________________________

Møte 18.02.16 - Lekatun kl. 10:30-11:30

Møtebok

Sakliste

PS 10/16

Kommunal avgift, eiendomsskatesats i Leka kommune 2016

 

2015/219

PS 11/16

Bosetting av flyktninger 2017

 

2013/440


____________________________________________________________________________

Møte 26.01.16 - Lekatun kl 11:00

Møtebok

Sakliste:

PS 2/16

Jordlovsbehandling Gnr 16 bnr 13, Svein Losvik, fradeling av tunet

 

2015/250

PS 3/16

Fradeling av en parsell, tunet på gnr 16 bnr 13, eier Svein Losvik.

 

2015/250

PS 4/16

Jordlovsbehandling Gnr 6 bnr 6, Therese og Stian Solli, fradeling av tomt til fritidsbolig og parsell til nausttomt

 

2015/231

PS 5/16

Dispensasjon til fradeling av parsell til fritidsbolig og fradeling av parsell til nausttomt gnr 6 bnr 6, Stian og Therese Solli.

 

2015/231

PS 6/16

Fradeling av en parsell som tilleggstomt til gnr 17 bnr 89 fra gnr 17 bnr 3

 

2015/214

PS 7/16

Krisesenter Nord-Trøndelag - revidert avtale

 

2015/279

PS 8/16

Inn på tunet - tjenestetilbud til demente

 

2013/348

PS 9/16

Avdelingssykepleier

 

2015/79


_______________________________________________________________________

Ekstraordinært formannskapsmøte 19.01.16 kl. 11:00 - 13:00 på Lekatun.

Innkalling via SMS fredag 15.01.16.

Møtebok

Sakliste

01/16 Vedr vannforsyning i Gutvik
[Tilbake]


 Powered by Makeweb