A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2015

Korrigert møteplan 2015


Formannskapsmøte 09.12.15 - Lekatun kl. 11:00

Møtebok

Sakliste/innkalling


PS 97/15    Tilbakeføring til disposisjonsfond                                    2015/275

PS 98/15    Egenkapitalinnskudd - tilleggsbevilgning                         2015/275

PS 99/15    Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

      gnr 8 og 17, bnr 4 og 11 i Leka kommune                      2015/230

PS 100/15  Bemanningsøkning i Leka barnehage                              2015/99

PS 101/15  Søknad om tilskudd - Visit Namdalen                             2015/29

PS 102/15  Kjøp av Klokkargården til legebolig                                2015/288

              

 

Orienteringer:

1. Gjennomgang av beskrevne rutiner PLO som etterspurt i siste

formannskapsmøte. Følgende dokumenter legges på hjemmesiden:

• Kvalitetshåndbok

• Interkontroll

• Ernæringsjournal

• Informasjonsbrosjyre Velkommen til Leka sykestue

2. NYN - Blåbiz

3. Leka bygdemuseum - Museet Midt

___________________________________________________________________________________________

Formannskapsmøte 10.11.15 - Lekatun kl. 11:00

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 72/15

Tildeling av spesialundervisning, skoleåret 2015/16

X

2015/116

PS 73/15

Tildeling av spesialundervisning, skoleåret 2015/16

X

2015/48

PS 74/15

Tildeling av spesialundervisning, skoleåret 2015/16

X

2015/129

PS 75/15

Nattevaktordning pleie- og omsorg 2016

 

2015/79

PS 76/15

Oppgradering kjøkken på Sykestua

 

2014/142

PS 77/15

Salg av Gutvik utleiebygg - Leka kommunes andel i selskapet

 

2010/437

PS 78/15

Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016

 

2015/219

PS 79/15

Fastsetting av skattøre 2016

 

2015/219

PS 80/15

Fastsetting av marginprosent for 2016

 

2015/219

PS 81/15

Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016

 

2015/219

PS 82/15

Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016

 

2015/219

PS 83/15

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger

 

2015/219

PS 84/15

Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015

 

2015/219

PS 85/15

Billettpriser offentlig bading

 

2015/219

PS 86/15

Egenbetaling barnehage 2016

 

2015/219

PS 87/15

Egenbetaling SFO 2016

 

2015/219

PS 88/15

Egenbetaling kulturskole 2016

 

2015/219

PS 89/15

Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka barne- og ungdomsskole 2016

 

2015/219

PS 90/15

Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016 på verk og bruk

 

2015/219

PS 91/15

Kommunale avgifter- eiendomsskattesats for 2016 med unntak av verk og bruk

 

2015/219

PS 92/15

Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016

 

2015/219

PS 93/15

Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016

 

2015/219

PS 94/15

Budsjett 2016 drift og investering

 

2015/246

PS 95/15

Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019

 

2015/246


______________________________________________________________________________________

Formannskapsmøte 13.10 - Lekatun kl. 10:45

Møtebok

Sakliste/innkalling:

PS 61/15

Sletting av gjeld

X

PS 62/15

Økonomimelding 2. tertial 2015

 

PS 63/15

Finansrapport. Forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning - 2. tertial 2015

 

PS 64/15

Jordlovsbehandling gnr 17 bnr 3, Jostein Reppen, fradeling av 1 parsell

 

PS 65/15

Fradeling av en parsell på inntil 0,5 da til garasje gnr 17 bnr 3, eier Jostein Reppen

 

PS 66/15

Jordlovsbehandling, fradeling av tomt til flyktningeboliger, gnr 17 bnr 3, eier Jostein Reppen

 

PS 67/15

Dispensasjon til fradeling av tomt til flyktningeboliger, gnr 17 bnr 3, eier Jostein Reppen

 

PS 68/15

Jordlovsbehandling, gnr 8 bnr 4 , eier Trond Pettersen, fradeling av en parsell

 

PS 69/15

Plansak, søknad om fradeling av hyttetomt fra  gnr 8 bnr 4 i Leka, eier Trond Pettersen

 

PS 70/15

Klage på PS 52/15 -etterhåndsgodkjenning

 

PS 71/15

Dekning av kostnader legging av trekkrør Haug-Gjertrudvika og sommervann til Årdalsstranda

 


___________________________________________________________

Formannskapsmøte 08.09 - Lekatun

Møtebok

Sakliste/innkalling:

PS 55/15 Jordlovsbehandling gnr 11 bnr 1, fradeling av 1 parsell

PS 56/15 Fradeling av en parsell gnr 11 bnr 1 som tilleggstomt til gnr 11 bnr 19

              eier Kjell Engan

PS 57/15 Jordlovsbehandling gnr 2 bnr 3 Steinar Tørriseng, fradeling av parsell

PS 58/15 Fradeling av parsell gnr 2 bnr 3 som tilleggstomt til gnr 2 bnr 39,

              Steinar Tørriseng

PS 59/15 Oppsetting av fareskilt for sau og gårdstun, Fotamoen gnr 1 bnr 4


___________________________________________________________

Formannskapsmøte 18.08 - Gutvik grendehus

Møtebok

Sakliste/innkalling:

PS 48/15 Prosjekt Trollfjell - søknad om støtte

PS 49/15 Bosetting av flyktninger- kostnader, ansettelser mm

PS 50/15 Hurtigbåten Foldafjord, rute Namsos-Rørvik-Leka

              forlengelse av rutetabellen til Vennesund

PS 51/15 Søknad om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen gnr 14 bnr 12

              som tilleggareal 42,3 da til landbrukseiendommen gnr 15 bnr 10 og 11

PS 52/15 Søknad om etterhåndsgodkjenning av tiltak knyttet til gnr 5 bnr 1

PS 53/15 Søknad om tilleggsbevilgning IKT

______________________________________________________________________

Formannskapsmøte 05.08.15

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 47/15 Skifte styrer og pedagogisk leder

______________________________________________________________________

Kort formannskapsmøte før kommunestyremøte 17.06.15 kl. 10:30

Møtebok

Sakliste/innkalling:

PS 46/15 Revidering av reguleringsplanen for Skei Havneområde

______________________________________________________________________

Formannskapsmøte 09.06.15 kl. 10:30

Møtebok

Sakliste/innkalling:

PS 37/15 Bosetting av flyktninger 2015-2016

PS 38/15 Regnskap 2014

PS 39/15 Årsmelding 2014

PS 40/15 Jordlovsbehandling gnr 3 bnr 2, Hallvard Henriksen

PS 41/15 Fradeling av parsell på inntil 0,5 da til fritidsbolig

              gnr 3 bnr 2, Hallvard Henriksen

PS 42/15 Søknad om fradeling av en parsell, gnr 14 bnr 12, Evelyn Sørå

PS 43/15 Dispensasjon til fradeling av en parsell gnr 14 bnr 12, Evelyn Sørå

PS 44/15 Tilleggsbevilgning - vegvedlikehold 2015

PS 45/15 Klage på krav for avbrutt oppmålingsforretning gnr 8 bnr 29

_____________________________________________________________________________

Formannskapsmøte 12.05.15 kl. 10:30

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 27/15  Tildeling av spesialundervisning

PS 28/15  Tildeling av spesialundervisning

PS 29/15  Tildeling av spesialundervisning

PS 30/15  Rammetimetallstildeling skoleåret 2015/2016

PS 31/15  Vurdering av oppfølging av ulovlighet gnr 4 bnr 1 og gnr 5 bnr 1

PS 32/15  Oppnevning av kommunekomite TV-aksjonen – kommunalt tilskudd

PS 33/15  Støtte til å arranger ungdomstreff med tema landbruk

PS 34/15  Fastrente – binding av rente

PS 35/15  Økonomimelding 1. tertial

PS 36/15  Finansrapport – forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning

               Pr 28.04.2015 – 1. Tertial 2015


Orienteringssaker: 

1. Nye NYN/Bedriftskompetanse prosjektarbeid

2. Skei havneområde - bryggetomt 

_________________________________________________________________________


Formannskapsmøte 21.04.15 kl. 11:30

Møtebok

Sakliste/innkalling


PS 17/15  Bemanning i Leka barnehage – stillingsøking barnehageåret 2015/2016

PS 18/15  Nattevaktordning pleie- og omsorg

PS 19/15  Søknad om støtte til studietur – Leka Bondelag

PS 20/15  Hovedopptak SFO skoleåret 2015/2016

PS 21/15  Hovedopptak Leka barnehage 2015/2016

PS 22/15  Ny behandling, klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr 14

PS 23/15  Investering i trekkrør i forbindelse med utvidelse av Leka Vassverk AS,

   Haug-Gjertrudvika

PS 24/15  Veivedlikeholdsplan 2015

PS 25/15  Markedsføring av Leka som reisemål – bruk av økonomiske ressurser


_____________________________________________________________________

Formannskapsmøte 26.03.15 kl. 09:30

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 15/15 Nullstilling av tilleggsforslag i F.sak 01/14

PS 16/15 Utvidelse av eksisterende anlegg ved Steinsflesa, søknad fra Marin Harvest AS

_______________________________________________________________________________

Formannskapsmøte 17.03.15

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 10/15 Utvidelse av eksisterende anlegg ved Steinsflesa, søknad fra Marin Harvest AS

PS 11/15 Dekning av kostnader ved kjøp av programvare, tjenester og vedlikehold av ISY

               ProAktiv System, eiendomsskatteprogram

PS 12/15 Søknad om utsettelse av boplikten gnr 2 bnr 2

PS 13/15 Søknad om fritak fra boplikten gnr 10 bnr 1 og 12

PS 14/15 Lekaposten - distribusjon

______________________________________________________________________

Formannskapsmøte 17.02.15

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 01/15      Klage på vedtak vedrørende renovasjon gnr 9 bnr 14

 

PS 02/15      Jordlovsbehandling – fradeling gnr 17 bnr 1

 

PS 03/15      Plansak, Hans Fredrik Lund, landbrukseiendom gnr 17 bnr 1

                     i Leka, søknad om fradeling av en parsell til kjøper Leka kommune

 

PS 04/15      Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen

 

PS 05/15      Vedlikeholdsplan kommunale bygg

 

PS 06/15      Enøk-tiltak kommunale bygg

 

PS 07/15      Utleie av gamle NTE bygg

 

PS 08/15      Dekning av kostnader ved gjennomføring av

                     takseringsarbeid


PS 09/15      Dekning av kostnader prosjektet "Leka-landbruket"


Referatsaker/orienteringssaker:

1.         Referat fra møte angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til

reisemålsutvikling i Leka

2.         Sluttrapport forstudie båtrute Brønnøysund-Leka-Rørvik

3.         Lekapakka

[Tilbake]


 Powered by Makeweb