A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2015

Korrigert møteplan 2015


10.12.15 Lekatun kl. 09:00


Møtebok

Sakliste/innkalling 

PS 64/15 Nattevaktordning pleie- og omsorg 2016                        2015/79

PS 65/15 Bemanningsøkning i Leka barnehage                              2015/99

PS 66/15 Rullering av lønnspolitisk handlingsplan                          2014/295

PS 67/15 Tilbakeføring til disposisjonsfond                                    2015/275

PS 68/15 Egenkapitalinnskudd - tilleggsbevilgning                         2015/275

PS 69/15 Møteplan formannskap og kommunestyre 2016               2014/281

PS 70/15 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2016                      2015/219

PS 71/15 Fastsetting av skattøre 2016                                          2015/219

PS 72/15 Fastsetting av marginprosent for 2016                            2015/219

PS 73/15 Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016       2015/219

PS 74/15 Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger                  2015/219

PS 75/15 Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016     2015/219

PS 76/15 Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015                 2015/219

PS 77/15 Billettpriser offentlig bading                                            2015/219

PS 78/15 Egenbetaling barnehage 2016                                         2015/219

PS 79/15 Egenbetaling SFO 2016                                                  2015/219

PS 80/15 Egenbetaling kulturskole 2016                                        2015/219

PS 81/15 Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka

   barne- og ungdomsskole 2016                                        2015/219

PS 82/15 Kommunale avgifter eiendomsskattesats for 2016

   på verk og bruk                                                             2015/219

PS 83/15 Kommunale avgifter- eiendomsskattesats for 2016

   med unntak av verk og bruk                                           2015/219

PS 84/15 Kommunale avgifter for byggesaker og for

   forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016                2015/219

PS 85/15 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016       2015/219

PS 86/15 Budsjett 2016 drift og investering                                    2015/246

PS 87/15 Økonomiplan drift og investering 2016 - 2019                   2015/246

PS 88/15 Søknad om tilskudd - Visit Namdalen                           2015/29

PS 89/15 Kjøp av Klokkargården til legebolig                             2015/288

PA 90/15 Valg av leder og nestleder til klagenemnd,

              skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd

                           

______________________________________________________________________________

26.11.15 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 55/15  Søknad om permisjon fra politiske verv

    – Maja Moen Furre                                                 2014/139

PS 56/15  Salg av Gutvik utleiebygg - Leka kommunes        

    andel i selskapet                                                    2010/437

PS 57/15  Oppgradering kjøkken på Sykestua                          2014/142

PS 58/15  Halvårsrapport Barnevernstjenesten

    i Ytre Namdal pr 30.06.15                                      2013/242

PS 59/15  Sluttrapport regionalt infrastrukturprosjekt

    – RIPYN                                                                2013/195

PS 60/15  Møteplan formannskap og kommunestyre 2016        2014/281

PS 61/15  Oppnevning av nemnder og utvalg                          2014/139

PS 62/15  Krisesenteret i Nord-Trøndelag - rev. selsk.avtale     2015/279

               Vedlegg 1 Revidert selskapsavtale

PS 63/15  Uttalelse til forslag om sammenslåing av 

               Namdal tingrett og Inntrøndelag tingrett                   2015/251  

               Vedlegg 1 Fylkestingets uttalelse

               Vedlegg 2 Invitasjon til informasjons- og dialogmøte


Referatsak:

Rapport – intern kontroll på enheter, innkjøpsområdet Leka kommune

Orienteringer:

  1. Nye NYN
  2. Foreløpig rapport grensejustering Bindal, Nærøy, Leka
  3. Foreløpig rapport administrasjonssenter Bindal, Nærøy, Vikna, Leka

_______________________________________________________________________________

Folkevalgtopplæring 12. og 13. november - Leka Brygge

Program for dagene

______________________________________________________________________________

22.10.15 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Skriv fra ordfører 

Sakliste / innkalling

PS 47/15 Økonomimelding 2. tertial 2015                                              2015/103         

PS 48/15 Finansrapport. Forvaltning av ledig likviditet                           2015/103

               og gjeldsforvaltning 2. tertial 

PS 49/15 Dekning av kostnader legging av trekkrør                              2015/101

   Haug-Gjertrudvika og sommervann til Årdalsstranda        

 

PS 50/15 Godkjenning av valgresultatet                                                 2014/139

PS 51/15 Valg av formannskap for perioden 2015-2019                        2014/139

PS 52/15 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2015-2019      2014/139

PS 53/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019                       2014/139

PS 54/15 Oppnevning av valgnemnd                                                     2014/139


__________________________________________________________________

24.09.15 Lekatun kl. 10:30

Sakliste / innkalling

Orienteringssaker:

  • Økonomisk gjennomgang ved Fylkesmannens økonomiavdeling
  • Arbeidet med taksering av eiendommer - eiendomsskatt

__________________________________________________________________

27.08.15 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste / innkalling


PS 44/15 Hurtigbåten Foldafjord, rute Namsos-Rørvik-Leka forlengelse av             

              rutetabellen til Vennesund

PS 45/15 Bosetting av flyktninger - kostnader, ansettelser mm

PS 46/15 Søknad om tilleggsbevilgning - IKT


_________________________________________________________________

17.06.15 kl. 10:45

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 37/15 Tilstandsrapport for Leka barne- og ungdomsskole 2015

PS 38/15 Årsmelding 2014

PS 39/15 Regnskap 2014

PS 40/15 Bosetting av flyktninger 2015-2016

PS 41/15 Tilleggsbevilgning vegvedlikehold 2015

PS 42/15 Revidering av reguleringsplan for Skei Havneområde

PS 43/15 Trollfjell Geopark - framtidig organisering samt søknad om UNESCO-status

_________________________________________________________________

16.06.15 kl. 10:30

Tema-/arbeidsmøte personalreglement - arbeidsgiveransvar

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 36/15 Rullering personalreglement

_________________________________________________________________

27.05.2015 kl. 10:30

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 32/15 Fastrente - binding av renter

PS 33/15 Økonomimelding 1. tertial

PS 34/15 Finansrapport - forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr 28.4.15

PS 35/15 Konstituering av økonomileder


Referatsaker:

1. Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes

    taushetsplikt ved lukkede dører


    Vedlegg Endring av gjeldene reglement for Leka kommunestyre pkt 2.4.

2. KS - Anmodning om mottak av flyktninger

3. BLI.dep - Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

    Vedlegg 1 Tabell

    Vedlegg 2 Forklaring til tabell


Orientering ved ordfører:

Nye NYN - Bedriftskompetanse jobber med videre prosess

___________________________________________________________

29.04.2015

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 18/15  Bemanning i Leka barnehage – stillingsøking barnehageåret 2015/2016

PS 19/15  Nattevaktsordning pleie- og omsorg                                                    

PS 20/15  Veivedlikeholdsplan 2015                                                                               

PS 21/15  Retningslinjer for uønsket deltid                                                                      

PS 22/15  Personalhåndbok for Leka kommune                                                  

PS 23/15  Lønnsrutiner – rullering                                                                        

PS 24/15  Lønnspolitisk handlingsplan for Leka kommune                       

PS 25/15  Årsrapport for barnevernstjenesten i Ytre Namdal 2014           

PS 26/15  Skatteoppkreverfunksjonen 2014                                                                    

PS 27/15  Høringsuttalelse – søndagsåpne butikker                                             

PS 28/15  Kommunal lånegaranti for Leka Vassverk                                            

PS 29/15  Evaluering av ordningen for klinisk veterinærvakt i kommunen  

PS 30/15  Aktivitet i Skei Havneområde, godkjenning av prosess             

PS 31/15  Utviklingsarbeid i Ytre Namdal/Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2015-2025


Referatsaker:

  1. Referatsak - Stillingsutlysning som økonomimedarbeider

  2. Referatsak - Negativ revisjonsberetning 2014 av 13.04.15 


Vedlegg reglement/planer:

PS 21/15 Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid

PS 22/15 Personalhåndbok

PS 23/15 Lønnsrutiner

PS 24/15 Lønnspolitisk handlingsplan

PS 24/15 Tillitsvalgtforums endringsforslag lønnspolitisk handlingsplan

PS 25/15 Årsrapport barnevernstjenesten i Ytre Namdal 2014

PS 30/15 Stedsutviklingsplan for Skei Havneområde, sluttrapport 18.02.2010

PS 31/15 Forslag til Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2015-2025

PS 31/15 Forslag til handlingsplan Strategisk næringsplan Ytre Namdal

________________________________________________________________

26.03.2015

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 10/15 Kontrollutvalgets årsraport for 2014

PS 11/15 Høring endring av alkoholloven

PS 12/15 Utvidelse av selskapet KomRev IKS - endring av selskapsvedtekter

PS 13/15 Mindre endring av vedtatte skattetakstvedtekter K.sak 49/14

PS 14/15 Forskrift for husholdningsavfall i Leka kommune

PS 15/15  Dekning av kostnader ved kjøp av programvare, tjenester og               vedlikehold   av ISY ProAktive system, eiendomsskatteprogram              

PS 16/15 Behandling av sluttrapport og iverksetting av tiltak "Lokale helsetjenster                 psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal"

PS 17/15 Søknad om fritak som medlem i arbeidskomite for bygging av omsorgsboliger - Else Marie Nordaune Garnes. Valg av nytt medlem til arbeidskomite

Referatsaker:

1. Referat fra møte 11.03.15 - styringsgruppen Kommunereformen Ytre Namdal og Bindal

_________________________________________________________________

25.02.2015 kl. 0900 på Lekatun

Møtebok

Sakliste/innkalling 

PS 2/15   Skolelunsj og fysisk aktivitet i skolen

PS 3/15   Bosetting av flyktninger i 2015 - vurdering

PS 4/15   Vedlikeholdsplan kommunale bygg

PS 5/15   Enøk-tiltak kommunale bygg

PS 6/15   Utleie av NTE bygg

PS 7/15   Dekning av kostnader ved gjennomføring av takseringsarbeid

PS 8/15   Dekning av kostnader prosjektet "Leka-landbruket"

PS 9/15   Høringsuttalelse - statliggjøring av skatteinnkrevingen


Dagsorden:

09:00 - 10:30 Behandling av sakliste

10:30 - 11:00 Lunsj

11:00 - 14:30 Reiselivskurs for politikere


Presentasjoner etter gruppearbeid i kommunestyrets møte 21.01.15

_________________________________________________________________________

21.1.2015

Møtebok

Sakliste/innkalling

PS 1/15   Innspill til forskrift om regulering av høsting av tare i Nord-Trøndelag.

Arbeidsmøte oppvekst og helse.

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb