A  A  A

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke om tillatelse for første gang, eller søke om fornyet tillatelse hvis kortet ditt er for gammelt. Du kan ha rett til parkeringstillatelse både som sjåfør og som passasjer.
Det er enkelt å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legen fyller ut en kort erklæring som medisinsk grunnlag, og du leverer denne sammen med søknadsskjema og blde/passfoto.

NAV Leka utsteder parkeringskort, men vi på servicekontoret på kommunehuset vil gjerne hjelpe deg med  søknaden om du ønsker det. 
Ring oss eller kom innom for å få søknadsskjema - det er foreløpig ikke tilgjengelig elektronisk.

Her kan du lese mer om tjenesten;

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke kommunen (NAV Leka) om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

 

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.
Forvaltningsloven
Forskrift om parkering for forflytningshemmede

 

Saksgang

 

Vedlegg:

Legeattest og passfoto

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
NAV

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

NAV
Telefon: 55 55 33 33

[Tilbake]


 Powered by Makeweb