A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2014

Møteplan 2014

 

Møte 11.12.14

Møtebok

Sakliste/innkalling

NB! Møtestart kl. 0900

PS 63/14   Godtgjøring ordfører og varaordfører 2015

PS 64/14   Fastsetting av skattøre for 2015

PS 65/14   Fastsetting av marginprosent for 2015

PS 66/14   Egenbetaling kopiering, kartproduksjon mm 2015

PS 67/14   Egenbetaling barnehage 2015

PS 68/14   Egenbetaling SFO 2015

PS 69/14   Egenbetaling leie av lokaler og utstyr ved Leka skole

PS 70/14   Egenbetaling musikk- og kulturskole 2015

PS 71/14   Egenbetaling pleie- og omsorg 2015

PS 72/14   Egenbetaling for leie av utstyr teknisk avdeling 2015

PS 73/14   Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2015

PS 74/14   Egenbetaling byggesaker og forvaltningsoppgaver etter  

                  matrikkelloven 2015

PS 75/14   Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015

PS 76/14   Kommunale avgifter – eiendomsskatt på verk og bruk 2015

PS 77/14   Budsjett 2015 drift og investering

PS 78/14   Økonomiplan 2015-2019 drift og investering

PS 79/14   Godkjenning av avtale om kjøp av IKT-tjenester fra Vikna                

                  kommune

PS 80/14   Høring – forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt

___________________________________________________________________

Møte 27.11.14

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 56/14 Kjøp av kommunal eiendom gnr 16 bnr 66

 

PS 57/14 Dekning av egenandel øykommuneprosjektet

PS 58/14 Møteplan formannskap og kommunestyre 2015

 

PS 59/14 Veglys i Leka kommune

PS 60/14 Regional idrettsanlegg - oppstart av arbeidet med felles plan for Ytre Namdal

 

PS 61/14 Omdisponering av fond til kjøp av private melkekvoter

 

PS 62/14 Reguleringsplan for Tørrisenget 2 - behandling av innspill og godkjenning av plan

 

______________________________________________________________________

Møte 30.10.14

Møtebok

Sakliste

51/14  Fastsetting av valgdag kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

 

52/14  Oppnevning av valgstyre ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

 

53/14  Anmodning om bosetting av flyktninger i 2015 2013/440

 

54/14  Kommunereformen prosessplan for Ytre Namdal og Bindal

 

55/14  Konstituering av økonomileder

 

 

Referatsaker:

Halvårsrapport interkommunalt barnevern, rapporten ligger på hjemmesiden

 

________________________________________________________________

Møte 25.09.14

Møtebok

Sakliste

 

47/14 Rapport av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr 31.08.14

 

48/14 Økonomimelding 2. tertial 2014

 

49/14 Endring av skattevedtekter ved innføring av eiendomsskatt for hele Leka kommune

          Vedlegg 1 Forslag til nye vedtekter

 

50/14 Etablering av Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS godkjenning av selskapsavtale

          Vedlegg 1 Selskapsavtale

          Vedlegg 2 Verdivurdering

 

Referatsaker:

1. Referat fra møte med ordførere i Vikna, Nærøy og Leka 17.09.14 -

    Framtidig kommunestruktur for Ytre Namdal og evt Bindal med bakgrunn i

    kommunereformen.

 

2. Utredningsprosjekt øykommuner med bakgrunn i kommunereformen.

_________________________________________________________________

Møte 21.08.14

Møtebok

Sakliste

39/14   Refusjonskrav vedtak om stevning

            Unntatt off. i hht Off.loven § 13, Forvaltn.loven § 13. Saken legges fram i møtet.

 

40/14   Ekstraordinært avdrag formidlingslån

 

41/14   Egenkapitalinnskudd KLP 2014

            Vedlegg 1 Brev fra KLP

 

42/14   Gjennomgang av bundne fond

 

43/14   Enøktiltak skole og Lekatun

 

44/14   Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune

 

45/14   Framføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand

 

46/14   Endring av Leka kommunes delegasjonsreglement

_____________________________________________________________

Møte 05.06.14

Møtebok

Sakliste

28/14      Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr 24.04.2014

 

29/14      Økonomimelding 1. tertial 2014

 

30/14      Innkjøp av interaktive tavler til Leka barne- og ungdomskole

                  Vedlegg 1

                  Vedlegg 2

                  Vedlegg 3

 

31/14      Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av

                 bestemmelser og planbeskrivelse

               Vedlegg 1 Søknad om revidering Jan Erling Pettersen mottatt 26.03.2014

               Vedlegg 2 Plankart vedtatt k-sak 79/11

               Vedlegg 3 Reviderte Planbestemmelser datert 01.03.2014

               Vedlegg 4 Revidert Planbeskrivelse datert 01.03.2014

               Vedlegg 5 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag Fylkeskommune 30.04.2014

 

32/14      Eiendomsavgift i Leka kommune

 

33/14      Årsmelding for Leka kommune 2013

                 Vedlegg 1 Rådmannens årsmelding

 

34/14      Regnskap for leka kommune 2013

                 Vedlegg 1 Hovedoversikter

                 Vedlegg 2 Noter

                 Vedlegg 3 Revisjonsberetning

                 Vedlegg 4 Regnskapsanalyse

 

35/14      Opprettelse av politiråd i Leka kommune

                 Vedlegg 1 Politidirektoratets rundskriv 07-005

 

36/14      Etablering av hjemmeside for Leka som reisemål - www.visittleka.no

             Vedlegg 1 Studentoppgave

           Vedlegg 2 Funksjonsspesifikasjon

 

37/14   Søknad om midler til utredning av kommunestruktur for øykommuner uten

          fastlandsforbindelse

           Vedlegg 1 Prosjektsøknad

 

38/14   Oppnevning av medlem til styringsgruppe til prosjektet Melkas framtid

 

___________________________________________________________

Felles kommunestyremøte Region Namdal

fredag 25. april Rock City kl. 1000

Program

___________________________________________________________

Møte 29.04.14

Møtebok

Sakliste

21/14      Hovedopptak barnehage 2014-2015

22/14      Oppgradering av IT-systemer

23/14      Søknad om fritak fra politiske verv – Harald Nilsen

24/14      Skatteoppkreverfunksjonen 2013

                Vedlegg 1 - Kontrollutvalgets sak 009/14

                Vedlegg 2 - Skattetatens kontrollrapport

                Vedlegg 3 - Skatteoppkrevers årsrapport

25/14      Årsrapport barnevern 2013

                Vedlegg 1 - Årsrapport 2013

26/14      Endring av rutetider Lekaferga AS

27/14      Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

             Vedlegg 1 - Avtale mellom Helse Nord-Trøndelag og Leka kommune

__________________________________________________________________

Møte 31.03.14

Møtebok

Sakliste

17/14        Utlysning av økonomilederstilling – godkjenning av utlysningstekst

18/14        Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014 –

                   økt rammeoverføring til omstillingsarbeid

                   Vedlegg 1 Regionalt utviklingsprogram

                   Vedlegg 2 KRD 551-midler fra statsbudsjettet 2014 til Nord-Trøndelag

19/14        Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr. 31.12.2013

20/14        Samarbeidsavtale om elektronisk handel

_________________________________________________________________

Møte 27.02.14

Møtebok

Sakliste

01/14   Endring av vedtekter Leka barnehage

            Vedlegg 1 Vedtekter

02/14   Endring av vedtekter Leka musikk- og kulturskole

            Vedlegg 1 Vedtekter

03/14   Reglement for godtgjøring til folkevalgte

            Vedlegg 1 Reglement for godtgjøring

04/14   Fastsetting av festeavgift

             Vedlegg 1 Brev fra daglig leder

05/14   Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til kommunestyret 

            Vedlegg 1 Kontrollutvalgets sak 002/13

            Vedlegg 2 Årsrapport 2012

06/14   Skatteoppkreverfunksjonen 2012 

            Vedlegg 1 Kontrollutvalgets sak 009/13

            Vedlegg 2 Kontrollrapport 2012

            Vedlegg 3 Årsrapport 2012

07/13   Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til kommunestyret

            Vedlegg 1 Kontrollutvalgets sak 003/14

            Vedlegg 2 Årsrapport 2013     

08/14   Utlysing av ledige stillinger           

            Vedlegg 1 Notat fra økonomiavdelingen

            Vedlegg 2 Notat fra sykepleiesjef

09/14   Konstituering rådmann

10/14   Skolelunsjordning

11/14   Omorganisering av Leka barne- og ungdomsskole og

             Leka barnehage til oppvekstsenter

12/14   Reguleringsplan Frøvik og Frøvikøya – behandling av innspill og  

            godkjenning av plan

            Vedlegg 1 Reguleringsplan

            Vedlegg 2 Planbeskrivelse

            Vedlegg 3 ROS-analyse

            Vedlegg 4 Høringsuttalelse Statens Vegvesen

            Vedlegg 5 Høringsuttalelse NT Fylkeskommune

            Vedlegg 6 Høringsuttalelse NTNU

            Vedlegg 7 Høringsuttalelse Fylkesmannen NT

13/14   Kommunereform - samarbeid Ytre Namdal

            Vedlegg 1 Kystgruppens sak 04/14

            Vedlegg 2 Arbeidsmøte

14/14   Årsmelding Regionalt fond Ytre Namdal 

            Vedlegg 1 Årsmelding  

15/14  Reiselivsstrategi Ytre Namdal

           Vedlegg 1 Reiselivsstrategi for Ytre Namdal - Et hav av opplevelser

16/14   Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet

            Vedlegg 1 Brev fra KS til landets ordførere og fylkesordførere

            Vedlegg 2 Notat fra KS

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Referatsak: Eiendomsskatt i Leka kommune

Orienteringssak:Møte om ferjetilbudet

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb