A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2014

Møteplan 2014

 

Møte 02.12.14

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 99/14      Jordlovsbehandling gnr 6 bnr 3 Therese og Stian Sollie

PS 100/14    Søknad om fradeling av parsell til boligtomt og tre parseller til nausttomt, gnr 6 bnr 3, 

                   eier Therese og Stian Sollie

PS 101/14    Høring - forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt

PS 102/14    Skiltplan for fylkesvegene i forbindelse med Leka som reisemål og tgurløypemerking

__________________________________________________________________________________________

Møte 27.11.14

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 98/14        Omdisponering av fond til kjøp av private melkekvoter

________________________________________________________________________________

Møte 11.11.14

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 78/14          Klage på vedtak i PS 75/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av trase- gnr 4 bnr 1

PS 79/14          Kjøp av kommunal eiendom gnr 16 bnr 66

PS 80/14          Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 - behandling av innspill og godkjenning av

plan

PS 81/14          Godtgjøring ordfører og varaordfører 2015

PS 82/14          Fastsetting av skattøre for 2015

PS 83/14          Fastsetting av marginprosent for 2015

PS 84/14          Egenbetaling kopiering, kartproduksjon mm 2015

PS 85/14          Egenbetaling barnehage 2015

PS 86/14          Egenbetaling SFO 2015

PS 87/14          Egenbetaling leie av lokaler og utstyr ved Leka skole 2015

PS 88/14          Egenbetaling musikk- og kulturskole 2015

PS 89/14          Egenbetaling pleie- og omsorg 2015

PS 90/14          Egenbetaling for leie av utstyr teknisk avdeling 2015

PS 91/14          Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2015

PS 92/14          Egenbetaling byggesaker og forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

PS 93/14          Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015

PS 94/14          Budsjett 2015 Leka kommune

PS 95/14          Økonomiplan 2015-2018 drift og investering

PS 96/14          Egenbetaling eiendomsavgift verk og bruk 2015

 

______________________________________________________________________

14.10.14

Møtebok

Innkalling 

(Klikk på innkalling så kommer saksframlegg og vedlegg fram)

 

PS 71/14     Søknad om riving av brygga i Skeishavna gnr 16 bnr 35 - ny behandling

 

PS 72/14     Reisemålsutvikling og Leka museum – nedsetting av arbeidsgruppe for utredning

 

PS 73/14     Jordlovsbehandling Gnr 8 bnr 4, Trond Pettersen, fradeling av 1 parsell.

 

PS 74/14     Plansak, Trond Pettersen, landbrukseiendom gnr 8 bnr 4 i Leka, søknad om fradeling av en

                    parsell fra eiendommen gnr 8 bnr 4 som tilleggstomt til gnr 8 bnr 23.

 

PS 75/14     Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av trase for adkomst

                    over gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1.

 

PS 76/14     Kommunereformen prosessplan for Ytre Namdal og Bindal

                    Vedlegg 1 Prosessplan

 

PS 77/14     Oppnevning av ad-hoc utvalg for utredning av situasjonen om kring fiskemottaket i Gutvik

__________________________________________________________________________

25.09.14

Formannskapet behandlet en sak før kommunestyrets møte samme dag, innkalling sendt pr sms.

Møtebok

70/14    Etablering av nord-Trøndelag havn Rørvik IKS godkjenning av selskapsavtale

            Vedlegg 1 Selskapsavtale

____________________________________________________________________

16.09.14

Møtebok

Sakliste

65/14       Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 – utlegging til offentlig ettersyn

Vedlegg   1 Oversiktskart

Vedlegg   2 Reguleringsplankart

Vedlegg   3 Reguleringsbestemmelser

Vedlegg   4 Brev til offentlige instanser

Vedlegg   5 Kunngjøring i Ytringen

Vedlegg   6 Mail fra Oddvin Gutvik

Vedlegg   7 Uttalelse fra NTE

Vedlegg   8 Uttalelse fra Fylkesmannen

Vedlegg   9 Uttalelse fra Statens Vegvesen

Vedlegg 10 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedlegg 11 Risiko og sårbarhetsanalyse

Vedlegg 12 Planbeskrivelse

 

66/14     Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 31.8.14

 

67/14     Økonomimelding 2. tertial 2014

 

68/14     Søknad om riving av brygga i Skeishavna gnr 16 bnr 35

                Vedlegg 1 Søknad om riving

 

69/14     Kommunal støtte til Gangstøa Marina - tilrettelagt område for allmenn ferdsel

 

___________________________________________________________________________

20.08.14

Møtebok

Sakliste

52/14   Sletting av sosiallån Unntatt off. i hht Off.loven § 13, Forvaltn.loven § 13

            Saken legges fram i møtet

 

53/14   Refusjonskrav vedtak om stevning Unntatt off. i hht Off.loven § 13, Forvaltn.loven § 13

            Saken legges fram i møtet

 

54/14   Ekstraordinært avdrag formidlingslån

 

55/14   Egenkapitalinnskudd KLP 2014

            Vedlegg 1 Brev fra KLP

 

56/14   Gjennomgang av bundne driftsfond

 

57/14   Enøktiltak skole og Lekatun

 

58/14   Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune

 

59/14   Søknad om fradelinga v landbrukseiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen, jordlovsbehandling

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

 

60/14   Plansak, søknad om fradeling av bryggetomt fra eiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

 

61/14   Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om bygging av hytte og garasje samt utslippstillatelse gnr 16 bnr 81, Harald Nilsen

            Vedlegg 1 Byggesøknad

            Vedlegg 2 Søknad om ansvarsrett

            Vedlegg 3 Søknad om utslippstillatelse

            Vedlegg 4 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

            Vedlegg 5 Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

            Vedlegg 6 Tilkomsttrase

 

62/14   Plansak, søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-meters sone, tillatelse til tiltak flytekai gnr 18 bnr 4 Vågøya Horta, Tom Einar Ulriksen

               Vedlegg 1 Søknad om byggetillatelse av 19.03.2014

            Vedlegg 2 Vedtak fra fylkesmannen 17.06.2014

      Vedlegg 3 Nord-Trøndelag Fylkeskommune, uttalelse 27.07.14

      Vedlegg 4 Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 16.07.2014

 

63/14   Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF (R) a sone hensynssone H570_Bm7 Husby, bygging av gapahuk gnr 17 bnr 2, Sverre Johan og Reidun Jakobsen

            Vedlegg 1 Søknad

            Vedlegg 2 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

            Vedlegg 3 Uttalelse fra Fylklesmannen i Nord-Trøndelag

 

64/14   Fremføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand

____________________________________________________________

13.06.14

50/14  Avtale prosjektleder reisemålsprosjektet

          Unntatt off i hht off.h.lovens § 13, k.lovens § 31

_____________________________________________________________

11.06.14 - Felles formannskapsmøte Kolvereid 11.06.14

Sakliste

_____________________________________________________________

03.06.14

Møtebok

Sakliste

39/14    Søknad Marin Harvest AS om utvidelse av eksisterende lokalitet, Jakobsteinsvika i Leka kommune

       Vedlegg 1   Brev fra fylkeskommunen oversendelse Jakobsteinsvika

       Vedlegg 2  Søknad fra Marin Harvest mottatt 08.04.2014 og lagt til

                     høring 09.04.2014.

       Vedlegg 3  Tegninger og sjøkart Jakobsteinsvika

       Vedlegg 4  MOM-B Jakobsteinsvika

       Vedlegg 5  Strømrapport 1

       Vedlegg 6  Strømrapport 2

       Vedlegg 7  Beredskapsplaner Jakobsteisnvika

 

40/14        Etablering av hjemmeside for Leka som reisemålwww.visittleka.no

            Vedlegg 1 Studentoppgave

            Vedlegg 2 Funksjonsspesifikasjon

                            

41/14    Jorid Pettersen, landbrukseiendommen gnr 13 bnr 1, i Leka, søknad om arealoverføring

            Vedlegg 1 Søknad

 

42/14        Plansak, Jorid Pettersen, landbrukseiendom gnr 13 bnr 1 i Leka, søknad om arealoverføring fra eiendommen gnr 13 bnr 1 til gnr 13 bnr 13 eier Kari Pettersen

                   Vedlegg 1 Søknad

                           

43/14        Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

gnr 14 bnr 2,21,25 og 26                                                                        

 

44/14    Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse

 1.              Vedlegg 1 Søknad om revidering Jan Erling Pettersen mottatt 26.03.2014
 2.              Vedlegg 2 Plankart vedtatt k-sak 79/11
 3.              Vedlegg 3 Reviderte Planbestemmelser datert 01.03.2014
 4.              Vedlegg 4 Revidert Planbeskrivelse datert 01.03.2014
 5.              Vedlegg 5 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag Fylkeskommune 30.04.2014
 6.              Vedlegg 6 Høringsuttalelse DMF 21.05.2014

45/14    Plansak, Emilsen Fisk AS, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i FFFN område, Haugsflesa

 1.              Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon fra FFFN området Haugsflesa, Emilsen
 2.                               Fisk AS mottatt 24.04.2014
 3.              Vedlegg 2 Høringsuttalelse fra  Nord-Trøndelag Fylkeskommune mottatt
 4.                               30.04.2014
 5.              Vedlegg 3 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 6.                               21.05.2014

               Vedlegg 4 Høringsuttalelse fra Kystverket 22.05.2014

 

46/14        Eiendomsavgift Leka kommune

 

47/14        Årsmelding Leka kommune 2013

                   Vedlegg 1 Rådmannens årsmelding

 

48/14        Regnskap Leka kommune 2013

                   Vedlegg 1

                   Vedlegg 2 Noter

                   Vedlegg 3 Revisjonsberetning

                   Vedlegg 4 Regnskapsanalyse

 

49/14    Norsk og samfunnskunnskap    Opptak av ny elev  

                   Unntatt off i hht off.h.lovens § 13, k.lovens § 31

 

50/14        Godkjenning av bestandsplan for rådyr – tildeling av kvote

               Vedlegg 1 Bestandsplan

___________________________________________________________

15.04.15

Møtebok

Sakliste

 

31/14     Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr. 24.4.2014

 

32/14     Økonomimelding 1. tertial 2014

 

33/14     Innkjøp av interaktive tavler til Leka barne- og ungdomsskole

 

34/14     Oppnevning av kommunekomite til TV-aksjonen 2014 

                 Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2014 

 

35/14     Økonomilederstillingen

                Saken legges fram i møtet

 

36/14     Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2014/2015

                 Saken er unntatt off. og legges fram i møtet i hht k.lovens § 31, off.l § 13

 

37/14     Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2014/2015

                Saken er unntatt off. og legges fram i møtet i hht k.lovens § 31, off.l § 13

 

38/14     Rammetimetall skoleåret 2014/2015

 

___________________________________________________________

29.04.14

Møtebok

Formannskapet møtes kl. 1000 til behandling av sak 30/14 før kommunestyrets møte kl. 1030 samme dag.

30/14     Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

             Vedlegg 1 - Avtale Helse Midt-Norge og Leka kommune

___________________________________________________________

08.04.14

Møtebok

Sakliste

21/14    Søknad Marin Harvest AS om utvidelse av eksisterende lokalitet, Jakobsteinsvika i Leka kommune

            Vedlegg 1 Søknad om utvidelse av eksiserende lokalitet

 

22/14    Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen –  tillatelse til tiltak, Hortavær velforening

            Vedlegg 1 Vedtak om dispensasjon fra vernebestemmelsene

            Vedlegg 2 Søknad om dispensasjon

            Vedlegg 3 Forlenget frist kommunal godkjenning

 

23/14    Reguleringsplanen for Gangstø – utlegging til offentlig ettersyn

            Vedlegg 1 Søknad om endring av reguleringsplan

            Vedlegg 2 Vedtatt plan

 

24/14    Ester Kvalø, landbrukseiendommen gnr 14 bnr 2, i Leka, søknad om

            fradeling av 1 parsell

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune

            Vedlegg 3 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

25/14    Ester Kvalø, landbrukseiendom gnr 14 bnr 2 i Leka, dispensasjon fra

            kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av 1 parsell på 12 da

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune

            Vedlegg 3 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

26/14    Hovedopptak SFO

 

27/14    Hovedopptak barnehage

 

28/14    Oppgradering av IT systemer 

 

29/14    Endring av rutetider Lekaferga AS

 

__________________________________________________________

Møte 11.03.14

Møtebok

Sakliste

15/14  Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2014 – økt rammeoverføring

           til omstillingsarbeid

           Vedlegg 1 RUP Nord-Trøndelag 2014 

           Vedlegg 2 Midler fra statsbudsjettet 2014 Nord-Trøndelag

 

16/14  Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr. 31.12.2013

 

17/14  Markering av grunnlovsjubileet i Leka kommune – oppnevning av komite

 

18/14  Utvikling av Leka-landbruket

           Vedlegg 1 Prosjektplan "Melkas framtid"

 

19/14  Elektronisk handel

 

20/14  Utvidelse av styringsgruppe - strategisk næringsplan og framtidig organisering

            av næringsarbeidet i Ytre Namdal

_________________________________________________________

Møte 13.02.14

Møtebok

Sakliste

01/14   Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny lokalitet Lekafjorden 2 i Leka kommune

            Vedlegg 1 Søknad om ny lokalitet

            Vedlegg 2 Sjøkart Lekafjorden1-50 000

            Vedlegg 3 Kart anlegg med forflåte og koordinater Lekafjorden

            Vedlegg 4 Undervannstopografi

            Vedlegg 5 Miljøovervåking marine matfiskanlegg

02/14   Reguleringsplan for Frøvika og Frøvikøya – behandling av innspill og godkjenning

            Vedlegg 1 Reguleringsplan

            Vedlegg 2 Planbeskrivelse

            Vedlegg 3 ROS analyse

            Vedlegg 4 Høringsuttalelse Statens Vegvesen

            Vedlegg 5 Uttalelse NT Fylkeskommune

            Vedlegg 6 Uttalelse NTNU

            Vedlegg 7 Uttalelse Fylkesmannen NT

03/14   Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendommen gnr 14, bnr 4 i Leka, søknad om fradeling av tre tomter til fritidsboliger og 4 tomter til naust

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Uttalelse NT Fylkeskommune

            Vedlegg 3 Uttalelse Fylkesmannen NT

            Vedlegg 4 Uttalelse Vitenskapsmuseet

            Vedlegg 5 Vegrett

            Vedlegg 6 Ny plassering av hyttetomt

04/14   Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom gnr 14 bnr 4 i Leka, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tre tomter til fritidsboliger og 4 tomter til naust

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Uttalelse NT Fylkeskommune

            Vedlegg 3 Uttalelse Fylkesmannen NT

            Vedlegg 4 Uttalelse Vitenskapsmuseet

            Vedlegg 5 Vegrett

            Vedlegg 6 Ny plassering av hyttetomt

05/14   Kåre Harald Lysfjord, landbrukseiendommen gnr 10 bnr 10 i Leka, søknad om fradeling av 1 bebygd parsell

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Vegrett

            Vedlegg 3 Nabovarsel          

06/14   Kåre Harald Lysfjord, landbrukseiendommen gnr 10 bnr 10 i Leka, søknad om fradelng av 1 bebygd parsell

            Vedlegg 1 Søknad om fradeling

            Vedlegg 2 Vegrett

            Vedlegg 3 Nabovarsel           

07/14   Søknad fra Midt Norsk Havbruk AS / Bjørøya Fiskeoppdrett AS om ny lokalitet, Skrosen i Leka kommune

            Vedlegg 1 Søknad om lokalitet Skrosen

            Vedlegg 2 KU-vurdering Skrosen

            Vedlegg 3 Sjøkart 1-50 000

            Vedlegg 4 Kystsoneplankart

            Vedlegg 5 Kart 1-5000 med koordinater

            Vedlegg 6 Miljøovervåking marine matfiskanlegg

            Vedlegg 7 Strømmåling Skrosen (5 og 96 m)

            Vedlegg 8 Strømmåling Skrosen (7,15 og 63 m)

08/14   Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin – Vertshuset Herlaug AS

09/14   Fastsetting av festeavgift

            Vedlegg 1 Brev fra daglig leder

 

10/14   Brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk - Høringsuttalelse til forslag om ny organisering av brann- og redningstjenesten

            Vedlegg 1 Brannstudien

11/14   Omorganisering av Leka barne- og ungdomsskole og Leka barnehage til oppvekstsenter

12/14   Kommunal andel prosjekt ”Skogpådriverprosjekt Namdal»

13/14   Skolelunsjordning

14/14   Utleie av lokaler i NTE-bygget til Leka MC-klubb

 

 

Referatsaker:

1.    Trafikksikkerhetstiltak Leka Barne og Ungdomsskole

2.    Eiendomsskatt i Leka kommune

3.    Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

 

 

______________________________________________________________________

Møte 11.01.14

Sakliste

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb