A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2013

Møteplan 2013

Møte 12.12.13

Møteprotokoll

Sakliste

78/13   Møteplan formannskap og kommunestyre 2014

 

79/13   Havneavgift 2014 Leka kommune

 

80/13   Budsjettendring – budsjett 2013 drift

 

81/13   Budsjettendring – budsjett 2013 investering

 

82/13   Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

 

83/13   Tilsetting av rådmann - dokumenter legges fram i møtet.

___________________________________________________________________

Møte 28.11.13

Møteprotokoll

Sakliste

 

59/13   Eiendomsskatt i Leka kommune

 

60/13   Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014

            Vedlegg 1 byggesaksgebyrer

            Vedlegg 2 gebyr etter matrikkelloven

 

61/13   Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014

 

62/13   Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014

 

63/13   Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014

 

64/13   Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon 2014

 

65/13   Kommunale avgifter barnehage 2014

 

66/13   Kommunale avgifter SFO 2014

 

67/13   Kommunale avgifter skole 2014

 

68/13   Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014

 

69/13   Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014

 

70/13   Kommunale avgifter utleieboliger 2014

 

71/13   Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014

 

72/13   Fastsetting av marginprosent for 2014

 

73/13   Fastsetting av skattøre for 2014

 

74/13   Budsjett, drift og investering 2014

 

75/13   Økonomiplan, drift og investering 2014 - 2017         

 

            Rådmannens kommentarer til budsjett og økonomiplan

 

76/13   Uttalelse - reiselivsstrategi Ytre Namdal 

            Vedlegg 1: Reiselivsstrategi YN

 

77/13   Sponsorstøtte til 96% Leka fotballag

______________________________________________________________

Møte 05.11.13 - Lille Herlaughall

Møteprotokoll

Innkalling

Ståstedsanalyse - Bedriftskompetanse

______________________________________________________________

Møte 31.10.13

Møteprotokoll

Sakliste

55/13    Søknad om fritak fra politiske verv - Beate Johansen

56/13    Låneopptak i Husbanken

57/13    Innføring av kostpenger i Leka barnehage

58/13    Vannforsyning / overtakelse av vassverket i Sør-Gutvik

____________________________________________________________________

Møte 22.10.13

Møteprotokoll
Folkevalgtopplæring

____________________________________________________________

Møte 24.09.13

Møteprotokoll

Sakliste

49/13   Trafikksikkerhetstiltak Leka barne- og ungdomsskole, budsjettendring

 

50/13   Retningslinjer for tildeling av startlån i Leka Kommune

                    

51/13   Trollfjell Geopark, organisering og prosjektledelse

 

52/13   Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 2. tertial 2013

 

53/13   Økonomimelding 2. tertial

          1. Økonomimeldinger fra områdene

____________________________________________________________________

Møte 27.08.13

Møteprotokoll

Sakliste

38/13       Konstituering rådmann - saken legges fram i møtet

          

39/13       Kontrollutvalgets sak 13/13 – forvaltningsrevisjonsrapport PLO, ressursbruk og kompetanse

1.    Kontrollutvalgets sak 13/13

2.    Rapport

 

40/13       Valg av nytt kontrollutvalg

 

41/13       Gutvik Vassverk – søknad om kommunal støtte til innkjøp av nytt renseanlegg

1.    Søknad

 

42/13       Reguleringsplan Kvaløy småbåthavn, behandling av innspill og godkjenning av plan

1. Revidert reguleringsplankart for Kvaløy Småbåthavn etter offentlig

  ettersyn mottatt 15.07.2013

2. Vedlegg 2 Reguleringsplanbeskrivelse for Kvaløy småbåthavn revidert   

  etter offentlig ettersyn mottatt 15.07.2013

3. Reguleringsbestemmelser for Kvaløy småbåthavn revidert etter offentlig

  ettersyn mottatt 15.07.2013

4. Høringsuttalelser fra fylkesmannen 11.06.2013

5. Høringsuttalelser fra fylkeskommunen 10.06.2013

6. Høringsuttalelse Statens Vegvesen av 16.05.2013

7. Høringsuttalelse Sametinget av 06.05.2013

8. Høringsuttalelse fra eier av 14/29 og 14/5, Roar Kvaløy                     

9. Høringsuttalelse fra eier av 14/30 og 14/5, Knut Jarle og Nina Kvaløy

10. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Karen Marie Kvaløy          

11. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Svein Kvaløy jr                 

12. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Svein Kvaløy sr      

13. Høringsuttalelse fra eier av 14/4, Tor Audun Kvaløy

14. Brev av fra eier av gnr 14 /5 Svein Kvaløy sr dato 21.06.2013

15. Erklæring av eier av gnr 14/1 om tillatelse til tiltak     

 

43/13       Egenkapitalinnskudd KLP 2013

1.    Brev fra KLP

 

44/13       Tilleggsbevilgning – restaurering Leka kirke

 

45/13       Bruk av E-verkbygg

 

46/13       Husleie kommunale boliger - hybler ved sykestua

 

47/13       Vegvedlikehold. Nedklassifisering av kommunale veger, forslg til retningslinjer - ny behandling

                1. K.sak 29/13 - Nedklassifisering av komm. veger med forslag til retningslinjer

                2. Nytt forslg til retningslinjer for tilskudd til private veger

 

48/13      Søknad om fritak fra politiske verv - Tove Kvaløy

 

Referatsaker:

              1. Administrative vedtak

              2. Administrative vedtak bygg

_________________________________________________________________________________________

Møte 12.06.13

Møteprotokoll

Sakliste

 

29/13   Nedklassifisering av kommunale veger, forslag til retningslinjer for tilskudd til private veier

Vedlegg 1         Retningslinjer for tilskudd til private veger       

           

30/13   Trafikksikkerhetstiltak Leka Barne-og ungdomsskole, budsjettendring – prosjekt 142

            Vedlegg 1         Søknad om trafikksikkerhetsmidler

            Vedlegg 2         Tilsagn trafikksikkerhetsmidler

 

31/13   Finansreglement for Leka kommune

            Vedlegg 1         Finansreglement vedtatt 28.10.2010

            Vedlegg 2         Uttalelse fra revisjonen av 27.5.2013

 

32/13   Finansrutiner for Leka kommune

Vedlegg 1         Forslag til finansrutiner med vedleggene kontrollskjema ved plassering

            Vedlegg 2         Kontrollskjema

            Vedlegg 3         Sjekkliste

            Vedlegg 4         Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner fra KomRev

 

33/13   Årsmelding for Leka kommune 2012

            Vedlegg 1 Årsmelding fra områdene og rådmann

 

34/13   Regnskap for Leka kommune 2012 – drift og investering

Vedlegg 1         Note 1 regnskapsprinsipper og note 2 ytelser til ledende personer og revisjon

Vedlegg 2         Note 3 Politisk og administrativ organisering

Vedlegg 3         Note 4 Endring i arbeidskapital

Vedlegg 4         Note 5 Pensjon

Vedlegg 5         Note 6 Kommunens garantiansvar / Note 7 Aksjer og andeler i varig eie

Vedlegg 6         Note 8 Avsetning og bruk av fond

Vedlegg 7         Note 9 Kapitalkonto

Vedlegg 8         Note 10 Skatt og rammetilskudd

Vedlegg 9         Note 11 Anleggsmidler

Vedlegg 10       Note 12 Investeringsregnskap

Vedlegg 11       Note 13 Låneoversikt

Vedlegg 12       Lånegjeldsoppgave

Vedlegg 13       Økonomiske oversikter

Vedlegg 14       Oversikt balanse

Vedlegg 15       Revisjonsberetning

Vedlegg 16       Kontrollutvalgets uttalelse

Vedlegg 17       Regnskapsanalyse

 

35/13   Oppnevning av arbeidsgruppe – prosess tilsetting ny rådmann

 

36/13   Bruk av ekstern kompetanse for gjennomgang av kommunens organisasjon og økonomi

 

37/13   Forutsetninger for tiltredelse som rektor

            Personalsak unntatt off

 

Referatsaker

            1. Prosess tilsetting rådmann

            2. Administrative vedtak

                Administrative vedtak bygg

 

___________________________________________________________________________

Møte 30.05.13

Møteprotokoll

Sakliste

23/13         Innsparing i kommunal drift

 

24/13         Økonomimelding 1. tertial

                  Vedlegg 1 - økonomimeldinger fra områdene

                  Vedlegg 2 -økonomimeldinger fra områdene

 

25/13         Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning i 1. tertial 2013

 

26/13         Samarbeidsavtale Namdal Rehabilitering

                  Vedlegg 1 - utkast samarbeidsavtale

 

27/13         Godkjenning av prosjektplan reisemålsutvikling i Leka

                  Vedlegg 1 - prosjektplan

 

Referatsaker delegert myndighet

                  Administrative vedtak

                 Administrative vedtak bygg

                 Ansettelsesutvalg

____________________________________________________________________

Møte 25.04.13

Møteprotokoll

Sakliste

18/13         Oppnevning av valgstyre ved stortingsvalget 2013

 

19/13         Søknad om fritak fra politiske verv – Marieann Aune

                   Vedlegg 1 - søknad

 

20/13          Delegasjonsreglement – ajourføring

                   Vedlegg 1 - revidert reglement

 

21/13          Veglys Leka kommune

 

22/13          Suppleringsvalg

-     Fast medlem til Museumslaget                                 

-     Kommunens representant i menighetsrådet

-     Varamedlem til representantskapet i MNA

 

Referatsaker:  Delegert myndighet i

Administrative vedtak 2013 og 2012

Administrative byggsaker 2013 og 2012

Ansettelsesutvalg 2013 og 2012

 

_______________________________________________________________

Møte 28.02.13

Møteprotokoll

Sakliste

10/13       Vindkraftutbygging i Leka

 

11/13       Låneopptak i Husbanken

 

12/13       Søknad om fritak fra politiske verv – Bjørn Arne Laugen

 

13/13       Valg av nytt medlem til formannskapet

 

14/13       Suppleringsvalg

-     Opposisjonens medlem til Kystgruppen

-     Fast medlem til Museumslaget

-     Kommunens representant i menighetsrådet

-     Varamedlem til representantskapet i MNA

 

15/13       Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter

                Vedlegg 1

 

16/13       Høringsuttalelse vedr. omorganisering av 110-sentralene

              Vedlegg 1

___________________________________________________________________________

Møte 31.01.13

Møteprotokoll

Sakliste

02/13   Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune

 

03/13   Namdal rehabilitering - samarbeidsavtale

             Vedlegg 1

 

04/13   Trafikksikkerhetsplan

             Vedlegg 1

 

05/13   Utleie av tjenestebolig til andre innbyggere

 

06/13   Konstituering av rådmann

 

07/13   Kommuneplanensn arealdel - behandlng av innspill -

            godkjenning av plan

            Vedlegg:

1          Vurdering av merknader/uttalelser til 2. høringsutkast

2          Planbestemmelser og retningslinjer (revidert oktober 2012)

3          Plankart (revidert oktober 2012)

4          Planbeskrivelse (revidert oktober 2012)

5          Illustrasjonsplan/ tematisk kartutsnitt for samferdsel

(området Skei, Husby, Leknes)

6          Illustrasjonsplan/ tematisk kartutsnitt for kulturminner

7          Temakart for fiskeriinteressene

8          Aktsomhetskart for skred

9a        Temakart- biologisk mangfold hele leka

9b        Temakart- biologisk mangfold Leka

10        Landskapsanalysen

 

08/13   Budsjett 2013, drift og investering

 

09/13   Økonomiplan 2013-2016, drift og investering

[Tilbake]


 Powered by Makeweb