A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2013

Møteplan 2013
___________________________________________________________________

Møte 03.12.13

 

Sakliste

103/13     Havneavgift 2014 Leka kommune

 

104/13     Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

                 Vedlegg 1 Søknad om festetomt

                 Vedlegg 2 Skisse

                 Vedlegg 3 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

                 Vedlegg 4 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

105/13     Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om dispensasjon fra arealplanen til oppretting av festetomt for motorcrossbane og flystripe

                 Vedlegg 1 Søknad om festetomt

                 Vedlegg 2 Skisse

                 Vedlegg 3 Høringsuttalelse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

                 Vedegg 4 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

106/13     Budsjettendring – budsjett 2013 drift

 

107/13     Budsjettendring – budsjett 2013 investering

____________________________________________________________

Møte 06.11.13

Møteprotokoll

Sakliste

82/13     Eiendomsskatt i Leka kommune

 

83/13     Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014

             Vedlegg 1 Byggesaksgebyrer

              Vedlegg 2 Matrikkelgebyrer

 

84/13     Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014

 

85/13     Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014

 

86/13     Godtgjøring ordfører og varaordfører 2014

 

87/13     Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon 2014

 

88/13     Kommunale avgifter barnehage 2014

 

89/13     Kommunale avgifter SFO 2014

 

90/13     Kommunale avgifter skole 2014

 

91/13     Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014

 

92/13     Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014

 

93/13     Kommunale avgifter utleieboliger 2014

 

94/13     Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014

 

95/13     Fastsetting av marginprosent for 2013

 

96/13     Fastsetting av skattøre for 2013

 

97/13     Budsjett, drift og investering 2014

 

98/13     Økonomiplan, drift og investering 2014 - 2017      

              Vedlegg 1 Rådmannens kommentarer til budsjett og økonomiplan

 

 

 

 

______________________________________________________________

Møte 14.10.13

Møteprotokoll

Sakliste

73/13   Søknad om investering i nytt utstyr – Jacob Sandvik Service

 

74/13   Søknad om investering i nytt utstyr – NyFridtid Media

v/ Petter K. Sandvik

 

75/13   Låneopptak i Husbanken

 

76/13   Innføring av kostpenger i Leka barnehage

 

77/13   Tilsetting av rektor ved Leka barne- og ungdomsskole

            Saken legges fram i møtet

 

78/13   Uttalelse - Politireformen - NOU 2013-9

___________________________________________________________________

Møte 24.09.13

Møteprotokoll

Sakliste

62/13     Trafikksikkerhetstiltak Leka barne- og ungdomsskole, budsjettendring

 

63/13     Retningslinjer for tildeling av startlån i Leka Kommune

 

64/13     Thor Thorsen, eiendommen gnr 8 bnr 10, i Leka, søknad i hht jordloven om fradeling av en parsell

              1. Rekvisisjon om oppmåling med kart

 

65/13     Thor Thorsen, eiendommen gnr 8 bnr 10, i Leka, søknad i hht plan- og bygningsloven  om fradeling av en parsell

              1. Rekvisisjon om oppmåling med kart

 

66/13     Klage på vedtak vedrørende omdisponering av dyrket mark på

              gnr 5 bnr 1 i Leka kommune

              1. Brev fra fylkesmannen

              2. Brev fra Karl Petter Haugen til Erna og Ole M. Johansen

 

67/13     Klage på vedtak, F.sak 54/13

              Saken legges senere, evt legges fram i møtet.

 

68/13     Trollfjell Geopark, organisering og prosjektledelse

 

69/13     Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 2. tertial 2013

 

70/13     Økonomimelding 2. tertial

           1. Økonomimeldinger fra områdene

____________________________________________________________________

Møte 20.08.13

Møteprotokoll

Sakliste

46/13          Søknad fra Solveig og Kjell Engan om deling av driftsenhet

 

47/13          Reguleringsplanen for Frøvika og Frøvikøya –

                   utlegging til offentlig ettersyn

                  1. Plankart

                  2. Planbeskrivelse med planbestemmelser

                  3. Sjekkliste for ROS-analyse

                 

48/13         Reguleringsplan Kvaløy Småbåthavn, behandling av innspill og

                  godkjenning av plan

1. Revidert reguleringsplankart for Kvaløy Småbåthavn etter offentlig

  ettersyn mottatt 15.07.2013

2. Vedlegg 2 Reguleringsplanbeskrivelse for Kvaløy småbåthavn revidert   

  etter offentlig ettersyn mottatt 15.07.2013

3. Reguleringsbestemmelser for Kvaløy småbåthavn revidert etter offentlig

  ettersyn mottatt 15.07.2013

4. Høringsuttalelser fra fylkesmannen 11.06.2013

5. Høringsuttalelser fra fylkeskommunen 10.06.2013

6. Høringsuttalelse Statens Vegvesen av 16.05.2013

7. Høringsuttalelse Sametinget av 06.05.2013

8. Høringsuttalelse fra eier av 14/29 og 14/5, Roar Kvaløy                     

9. Høringsuttalelse fra eier av 14/30 og 14/5, Knut Jarle og Nina Kvaløy

10. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Karen Marie Kvaløy          

11. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Svein Kvaløy jr                 

12. Høringsuttalelse fra eier av 14/5, Svein Kvaløy sr      

13. Høringsuttalelse fra eier av 14/4, Tor Audun Kvaløy

14. Brev av fra eier av gnr 14 /5 Svein Kvaløy sr dato 21.06.2013

15. Erklæring av eier av gnr 14/1 om tillatelse til tiltak     

 

49/13          Egenkapitalinnskudd KLP 2013

1.    Faktura fra KLP

 

50/13          Søknad om fradeling av to parseller til boliger

                   landbrukseiendommen   gnr 15 bnr 9 i Leka - Øystein Leknes

1.    Søknad med kart og erklæring om vegrett inkl disp.søknad

2.    Høringsuttalelse Fylkeskommunen

3.    Høringsuttalelse Fylkesmannen

51/13          Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling

                   av to parseller til boligtomt fra landbrukseiendommen

                   gnr 15 bnr 9 i Leka - Øystein Leknes

1.    Søknad med kart og erklæring om vegrett inkl disp.søknad

2.    Høringsuttalelse Fylkeskommunen

3.    Høringsuttalelse Fylkesmannen

 

52/13          Søknad om fradeling av 1 bebygd parsell fra landbrukseiendommen

                   gnr 15 bnr 17 i Leka – Bjørg Lund

1.    Søknad med kart og erklæring om vegrett

 

53/13          Søknad om fradeling av 1 bebygd parsell fra landbrukseiendommen

                   gnr 15 bnr 17 i Leka – Bjørg Lund

1.    Søknad med kart og erklæring om vegrett

 

54/13          Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av landbrukseiendommen

                   gnr 11 bnr 1 

 

55/13         Klage på vedtak vedrørende omdisponering av dyrket mark på

                  gnr 5 bnr 1 i Leka kommune

1.    Klage på vedtak vedr omdisponering av dyrket mark

 

56/13         Tilleggsbevilgning – restaurering Leka kirke

 

57/13         Søknad om kommunal støtte til innkjøp av nytt renseanlegg – Gutvik vassverk

1.    Søknad fra Gutvik vassverk

____________________________________________________________

Møte 04.06.13

Møteprotokoll

Sakliste

33/13   Tildeling av timer til timer til spesialundervisning for skoleåret 2013/2014  

            Unntatt off i hht off.l § 13, komm.lovens § 31

 

34/13   Rammetimetallstildeling - skoleåret 2013/2014

            Vedlegg 1         Disponeringsforslag for rammetimer ved LBU skoleåret 2013/2014.

 

35/13   Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin – Leka Brygge

        

36/13   Nedklassifisering av kommunale veger, forslag til retningslinjer for tilskudd til private veier  

Vedlegg 1         Retningslinjer for tilskudd til private veger       

           

37/13   Trafikksikkerhetstiltak Leka Barne-og ungdomsskole, budsjettendring – prosjekt 142   

            Vedlegg 1         Søknad om trafikksikkerhetsmidler

            Vedlegg 2         Tilsagn trafikksikkerhetsmidler

 

38/13   Finansreglement for Leka kommune

            Vedlegg 1         Finansreglement vedtatt 28.10.2010

            Vedlegg 2         Uttalelse fra revisjonen av 27.5.2013

 

39/13   Finansrutiner for Leka kommune

Vedlegg 1         Forslag til finansrutiner med vedleggene kontrollskjema ved plassering

            Vedlegg 2         Kontrollskjema

            Vedlegg 3         Sjekkliste

 

40/13   Årsmelding for Leka kommune 2012

            Vedlegg 1 Årsmelding fra områdene og rådmann

 

41/13   Regnskap for Leka kommune 2012 – drift og investering

Vedlegg 1         Note 1 regnskapsprinsipper og note 2 ytelser til ledende personer og revisjon

Vedlegg 2         Note 3 Politisk og administrativ organisering

Vedlegg 3         Note 4 Endring i arbeidskapital

Vedlegg 4         Note 5 Pensjon

Vedlegg 5         Note 6 Kommunens garantiansvar / Note 7 Aksjer og andeler i varig eie

Vedlegg 6         Note 8 Avsetning og bruk av fond

Vedlegg 7         Note 9 Kapitalkonto

Vedlegg 8         Note 10 Skatt og rammetilskudd

Vedlegg 9         Note 11 Anleggsmidler

Vedlegg 10       Note 12 Investeringsregnskap

Vedlegg 11       Note 13 Låneoversikt

Vedlegg 12       Lånegjeldsoppgave

Vedlegg 13       Økonomiske oversikter

Vedlegg 14       Oversikt balanse

Vedlegg 15       Revisjonsberetning

Vedlegg 16       Kontrollutvalgets uttalelse

Vedlegg 17       Regnskapsanalyse

 

42/13   Tildeling av timer til timer til spesialundervisning for skoleåret 2013/2014  

            Unntatt off i hht off.l § 13, komm.lovens § 31

 

43/13   Tildeling av timer til timer til spesialundervisning for skoleåret 2013/2014  

            Unntatt off i hht off.l § 13, komm.lovens § 31

 

44/13   Tilsetting av rektor. Personalsak.

             Unntatt off i hht. off.l § 13, komm.lovens § 31

 

45/13    Skolefritidsordning i skolens sommerferie   

_____________________________________________________________________

Møte 30.05.13

Møteprotokoll

Sakliste

32/13     Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin - Lekamøya Spiseri AS

          

_________________________________________________________________________________             

Møte 14.05.13

Møteprotokoll

Sakliste

 

23/13      Økonomirapport – kommunal tjenesteyting

 

24/13      Økonomimelding 1. tertial

                Vedlegg 1, vedlegg 2 

 

25/13      Rapport forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning 1. tertial 2013

 

26/13      Oppnevning av komite til TV-aksjonen 2013 «Ingen tid å miste»

               Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2013

 

27/13      Ny kulturskoletime i Leka kommune

               Vedlegg 1 

 

28/13      Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2013/2014

 

29/13      Regler for leksehjelp i Leka kommune

               Vedlegg 1, vedlegg 2 

 

30/13      Styringsgruppe REISEMÅLSutvikling i Leka kommune

_____________________________________________________________________

Møte 16.04.13

Sakliste

Møteprotokoll

17/13       Personalsak, kjøregodtgjøring

Unntatt off i hht offentlighetslovens § 13, forvaltningslovens § 13,1.

Saken behandles i lukket møte i hht kommunelovens § 31.  

 

18 /13      Reguleringsplan Kvaløy Småbåthavn, offentlig ettersyn

Vedlegg 1    Nytt reguleringsplankart for Kvaløy Småbåthavn mottatt

      01.03.13 og sosidata kontrollert 11.03.13

Vedlegg 2    Reguleringsplanbeskrivelse for Kvaløy småbåthavn

revidert 25.02.13

Vedlegg 3    Reguleringsbestemmelser for Kvaløy småbåthavn

revidert 25.02.13

Vedlegg 4    Forhåndssuttaleleser fra fylkesmannen 22.06.12 og

NTNU av 04.07.12 etter plansak 04/12

Vedlegg 5    Forhåndssuttaleleser fra fylkesmannen 26.01.12

Vedlegg 6    Forhåndssuttaleleser fra fylkeskommunen 23.01.12

Vedlegg 7    Registrering av marint biologisk mangfold av

Aquakompetanse mai 2010

 

19/13       Delegasjonsreglementet – ajourføring

                Vedlegg 1 Delegasjonsreglement rev april 2013

 

20/13       Jan E. Pettersen - Klage på administrativt svar

_____________________________________________________________________

Møte 14.03.13 - MERK: møtet er flyttet til torsdag!

Møteprotokoll

Sakliste

11/13     Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 100 meters belte,

              søknad om bruksendring av bygning, gnr 15/ bnr 100 i Leka,

              Jacob Sandvik og Karl Oddvar Hakkebo

                   Vedlegg 1 - Søknad om bruksendring

                   Vedlegg 2 - Nabovarsel

                   Vedlegg 3 - Dispensasjosnssøknad

                   Vedlegg 4 - Uttalese fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

                   Vedlegg 5 - Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 

12/13     Godkjenning av tiltaksstragegier 2013 - 2015 samt overordnede

               retningslinjer for SMIL-midler i Leka kommune

                    Vedlegg 1 - Tiltaksstrategi 2013-2015

                    Vedlegg 2 - Overordna retningslinjer SMIL-midler

 

13/13     Hovedopptak Leka barnehage 2013/2014

 

14/13     Hovedopptak SFO 2013/2014      

 

15/13     Regler for leksehjelp i Leka kommune

                   Vedlegg 1 - Regler for leksehjelp

                   Vedlegg 2 - SU-møtebok

 

16/13     Uttalelse - andel av de samlede skatte- og avgifsinntektene må tilfalle kommunene der oppdrettsaktiviteten er

 

16/13    Uttalelse - andel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfalle kommunene der oppdrettsaktiviteteten er

 

Forslag delegasjonsreglement - revidert februar 2013

Forslag til delegasjon - jordloven

 

___________________________________________________________________________

Møte 12.02.2013

Møteprotokoll

Sakliste

07/13     Låneopptak i Husbanken

 

08/13    Søknad om omdisponering av dyrket mark på gnr 5 bnr 1, Reppen

             Vedlegg 1, vedlegg 2

 

09/13    Delegasjonsreglementet – ajourføring.

             Vedlegg 1, vedlegg 2

 

10/13    Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter

             Vedlegg 1

________________________________________________________________________________

Møte 24.01.13

Møteprotokoll

06/13  Konstituering av rådmann

_____________________________________________________________________________

Møte 15.01.2013

Møteprotokoll
Sakliste

01/13  Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
          arealdel og 100-metersbelte langs sjø for riving av
          eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, søker
          Sigmund Hansen, gnr 3 bnr 16
          Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4

02/13   Evaluering av driftsenhetsetablering – Region Nord, uttalelse

            Vedlegg 1

 

03/13   Budsjett 2013 drift og investering

 

04/13   Økonomiplan 2013 - 2016 drift og investering

 

05/13   Fullmakt til Bjørn Arne Laugen

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb