A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2012

Møteplan 2012

Møte 18.12.12

NB! Kommunestyrets møte 18.12.12 starter kl. 0900.

 

Møteprotokoll

Sakliste

 

106/12        Behandling av innspill 2. høringsrunde – godkjenning av kommuneplanens arealdel

                   Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6,

                   vedlegg 7, vedlegg 8, vedlegg 9a, vedlegg 9b, vedlegg 10

 

107/12        Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

108/12        Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013

 

109/12        Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013

 

110/12        Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013

 

111/12        Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013

 

112/12        Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr – skolebygninger

 

113/12        Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013

 

114/12        Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013

 

115/12        Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013

 

116/12        Fastsetting av marginprosent for 2013

 

117/12        Fastsetting av skattøre for 2013

 

118/12        Kommunale avgifter barnehage for 2013

 

119/12        Budsjett 2013 - drift og investering

 

120/12        Økonomiplan 2013 - 2016 – drift og investering

 

121/12        Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016

                 Vedlegg 1

 

122/12       Planstrategi 2012 - 2015 Leka kommune

                 Vedlegg 1

__________________________________________________________________________________________________

Møte 13.12.12

Møteprotokoll

Sakliste

 

94/12     Kulturmarked vs. kommunens eget behov for det gamle NTE - bygget

 

95/12     Oppretting av 25 % stillingshjemmel drift/eiendom

              Unntatt off i hht off.h.lovens § 13, kommunelovens § 31

 

96/12     Krisesenteret i Nord-Trøndelag

              Vedlegg 1

 

97/12     Tilleggsbevilgning prosjekt 105 - Nødstrømsaggregat

 

98/12     Prosjekt 104 - Kloakk Holand

 

99/12     Budsjettregulering for prosjekt 100 – Bredbåndsprosjekt

 

100/12   Budsjettregulering for prosjekt 109 – Oppussing svømmehall

 

101/12   Premieavvik pensjon – budsjettendring

 

102/12   Utvikling av kommunale/interkommunale helsetjenester i Ytre Namdal og Bindal, i samarbeid med Helseforetak Nord-Trøndelag

              Vedlegg 1

 

103/12   Søknad om fritak fra politisk verv – Thor Erling Knædal

 

104/12   Møteplan formannskap og kommunestyre 2013

 

105/12   Nedbemanning stabs-/ sentraladministrasjonen

 

____________________________________________________________________________________________________

Møte 15.11.12

 

Sakliste

Møteprotokoll

 

87/12   Endring av stillingshjemmel kulturområdet

 

88/12   Planstrategi for Leka kommune 2012 - 2015

            Vedlegg 1

 

89/12   Kontrollutvalgets rapport – eierskapskontroll Namdal Rehabilitering

            Vedlegg 1

 

90/12   Tilleggsbevilgning – prosjekt 105 – Nødstrømsaggregat

            Vedlegg 1

           

91/12   Godkjenning av låneopptak - ny innstilling

 

92/12   Fullmakt til ordfører for å innhente bistand fra KS-advokatene

 

93/12   Nytt kloakkanlegg Leknessjøvegen

 

Orienteringssak 2:

 Kontrollutvalgets gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2012

 

__________________________________________________________________________

Møte 25.10.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

78/12         Kulturmarked i gamle NTE - bygg

 

79/12         Budsjettendring - bolig i Namsos

 

80/12          Egenkapitalinnskudd KLP 2012

 

81/12          Driftsbudsjett – tiltak skoleelev

                   Dokumenter unntatt off i hht off.l. § 13, forv.l. § 13

 

82/12          Økonomimelding 2. tertial

 

83/12          Nytt kloakkanlegg Leknessjøen

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

84/12         Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

                   Vedlegg 1

 

85/12         Konstituering rådmann

 

86/12         Kommunestyret behandling av KSs rapport

                  Unntatt offentlighet

_________________________________________________________________

 

Møte 20.09.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

 

67/12       Oppstart av arbeid mot etablering av polutsalg i Leka kommune

 

68/12       Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole

 

69/12       Oppretting av prosjekt – nytt pumpeanlegg svømmehall

 

70/12       Flytting av prosjekt 127 investeringsbudsjett fra 2011 til 2012

 

71/12       Budsjettregulering prosjekt 105 - nødstrømsaggregat

 

72/12       Medlemskap i foreningen Leka reiseliv

 

73/12       Bygdekino

 

74/12       Utredning av felles brann- og redningsvesen i Namdaln – Leka kommunes

                  deltakelse i utredningen

                 Vedlegg 1, vedlegg 2

 

75/12       Fastsetting av valgdag – stortingsvalget 2013

 

76/12       Godkjenning av låneopptak

 

77/12       Innspill til Fylkesveiplan

                 Vedlegg 1

 

78/12       Økonomimelding 2. tertial

                  Saken legges fram i møtet

_________________________________________________________________________________

 

Møte 30.08.12

Sakliste

Møteprotokoll


56/12     Tiltak skoleelev

              Unntatt off i hht offentlighetslovens § 13, forvaltningslovens § 13

 

57/12     Søknad om fritak fra politiske verv, Jon Martin Thorsen – suppleringsvalg

 

58/12     Reguleringsplan for Hodalen hyttefelt behandling av innspill og godkjenning av plan

              Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6,

              vedlegg 7, vedlegg 8

 

59/12     Opprettelse av stilling som folkehelsekoordinator

 

60/12     Planstrategi for Leka kommune

              Vedlegg 1 

 

61/12     Delegasjon etter plan- og bygningsloven

 

62/12     Parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

 

63/12   Rutiner for intern varsling

__________________________________________________________________________________

 

Møte 19.06.12

Møteprotokoll

Sakliste

 

38/12     Tilsetting økonomileder

 

39/12     Årsmelding 2011

              Vedlegg 1vedlegg 2

 

40/12     Regnskap 2011

 

41/12     Nye gebyrsatser for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012

              Vedlegg 1

 

42/12     Valg av lagrettemedlemmer 2013-2016

 

43/12     Valg av meddommere tingretten 2013-2016

 

44/12     Valg av skjønnsmedlemmer 2013-2016

 

45/12     Valg av jordskiftedommere 2013-2016

 

46/12     Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015

              Vedlegg 1 vedlegg 2

 

47/12     Plan for selskapskontroll 2012 – 2015

              Vedlegg 1vedlegg 2

 

48/12     Forskrift om anløpsavgift i Leka kommune

              Vedlegg 1     

 

49/12     Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse i Nord-Trøndelag HF jfr.

              Samhandlingsreformen

              Vedlegg 1 vedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4vedlegg 5 vedlegg 6

              vedlegg 7vedlegg 8

 

50/12     Stilling som kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal – ny behandling

             

51/12     Godkjenning av sluttrapport Samhandlingsprosjektet Ytre Namdal og Bindal

              Vedlegg 1

             

52/12     Tilskudd for tilflyttere

 

53/12     Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS - strategisk plan for 2012-2015 

Vedlegg 1vedlegg 2

 

54/12     Beregning av vederlag - fradrag for boutgifter

              Vedlegg 1

 

55/12     Mandat til formannskapet

_____________________________________________________________________

 

Møte 22.05.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

33/12   Søknad om fritak fra politiske verv – Alfred O. Pettersen

 

34/12   Konstituering i rådmannens sykefravær

 

35/12   Søknad om fritak fra politiske verv – Bjørn Arne Laugen

 

36/12   Innkreving av havneavgift, avtale mellom Vikna havnevesen – Rørvik havn KF og Leka kommune

            vedlegg 1 - vedlegg 2

 

37/12  Oppnevning av kommunens representant til Olav Duun stiftelsen i Namdalen, ODIN

 

__________________________________________________________________________

Møte 26.04.12

Sakliste

Møteprotokoll

22/12   Delegering av myndighet fra kommunestyrene til Ytre Namdal

regionråd (Kystgruppen) innen området samferdsel

vedlegg 1

23/12   Arkivplan for Leka kommune

            vedlegg 1

24/12   Skatteoppkreverfunksjonen 2011

            vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3

25/12   Kontrollutvalgets gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2011

            vedlegg 1vedlegg 2

26/12   Kontrollutvalgets årsrapport 2011

            vedlegg 1vedlegg 2

27/12   Kjøp av nettbrett til kommunestyret

28/12   Kjøp av minigraver

29/12   Skolefaglig ansvarlig – utvidelse av stillingsstørrelse

30/12   Ny selskapsavtale Namdal Rehabilitering

31/12   Konstituering rådmann

32/12   Utgifter i forbindelse med restaurering av Årdalsstrand og utedo

_______________________________________________________________________

Møte 16.02.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

14/12   Søknad om fritak fra kommunalt verv – Linda Hansen

15/12   Søknad om permisjon fra kommunalt verv – Aina Hege Haug

16/12   Partnerskapsavtale HiNT- region Namdal

17/12   Forkjøpsrett av aksjer i Namdalshagen AS

18/12   Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift

            vedlegg 1vedlegg 2

19/12   Høringsuttalelse til ny folkehelseforskrift

            vedlegg 1vedlegg 2

20/12   Rekrutteringstiltak innen prioriterte områder

21/12   Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune

_______________________________________________________________________

Møte 26.01.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

01/12   Innføring av talerstol i kommunestyret

02/12   Klimaskog – pilotprosjekt i Ytre Namdal og Bindal     

03/12   Avvikling av Næringsmiddeltilsynet i Namdal IKS

04/12   Invitasjon til felles varmtvannsbasseng

05/12   Forskrift for adressering i Leka kommune

            vedlegg 1

06/12   Oppnevning av adresseringsnemd for adressering i Leka Kommune

            vedlegg 1

07/12   Samarbeidsavtale og tjenesteavtale 1, 3,5,og 11 med Helse i Nord

            Trøndelag HF jfr. Samhandlingsreformen

            vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4 vedlegg 5

08/12   Tjenesteavtaler mellom kommunene og Rusbehandling Midt Norge HF

            vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4vedlegg 5

09/12   Kjøp av nødstrømsaggregat              

10/12   Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole

11/12   Søknad om fritak fra politiske verv – Tom Antonsen

12/12   Stillingsøking nattevakt PLO

13/12   Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016

            vedlegg 1

 

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb