A  A  A

Klagenemnd

Klagenemnd 2019-2023

Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd.

Denne kommuneinterne klageordningen eksisterer ved siden av spesielle klageordninger som finnes i forskjellige særlover for kommunal sektor. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale klageorgan, men til det klageorgan som følger vedkommende lov.

 

Kommunestyret oppnevnte følgende medlemmer i K.sak 62/19:

Petter Sandvik, leder

Solbjørg Wigum, nestleder

Leif Pettersen, medlem


Bente Nordlund, vara

Øystein Leknes, vara


 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb