A  A  A

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

 

Målgruppe

Skattepliktige som ikke er i stand til å betale hele eller deler av den skatten de skylder.

 

Kriterier/vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av utskrevet forskuddsskatt eller fritak for forskuddstrekk hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom.  Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

 

Samarbeidsparter

Skattekontoret, skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), Skatteetaten

 

Lover og retningslinjer

Skattebetalingsloven kap. 15

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

·       navn

·       stilling

·       sivilstand

·       inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene

·       antall forsørgede og deres alder

·       opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning

·       hvilke krav som søkes ettergitt

·       opplysning om eventuell sykdom

·       oppgave over faste utgifter

·       begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

 

Vedlegg:

Kopi av selvangivelse for de siste to årene, eventuelt siste likning.

 

Søknaden sendes til:

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.

 

Søknadsbehandling:

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har skattekontoret avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

 

Klagemulighet:

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

 

Kontaktpersoner

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

E-post
Telefon: 743 82 600 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb