A  A  A

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

·     Etablererstipend (oppstart av tilleggsnæring) 

·     Bedriftsutvikling (videreutvikling av tilleggsnæring) 

·     Investeringer (bl.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygninger og bygninger for tilleggsnæring) 

·     Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygninger mv. i forbindelse med generasjonsskifte) 

·     Praktikantordninger

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for verdiskaping i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn.

 

Målgruppe

Landbruksforetak og foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

 

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

 

Samarbeidsparter

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Forskrift om midler til bygdeutvikling

 

Saksgang

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema fra Innovasjon Norge

 

Vedlegg:

Prosjektplan/forretningsplan

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.

 

Saksbehandlingstid:

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb