A  A  A

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum 10 år av gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

 

Målgruppe

Eiere av jordbruksareal (som omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite).

Personer som har overtatt en landbrukseiendom med bo- og driveplikt

Statens Landbruksforvaltning - Bo- og driveplikt

 

Kriterier/vilkår

Kommunen vil legge vekt på:

·     Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd

·     Arealets størrelse og avkastningsevne

·     Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger

·     Søkerens livssituasjon

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen. Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon. Du kan også oppfylle driveplikten ved å leie bort jordbruksarealet som tilleggsjord i minst 10 år.

Dersom erverver av landbrukseiendom ikke kan/vil oppfylle boplikten må det søkes om konsesjon. Fra og med 1. Juli 2009 er det ikke lenger mulig å søke fritak for bo- plikt. Ved avgjørelsen av denne type konsesjonssøknad skal det legges særlig vekt på om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og ivaretar hensynet til bosettingen i området og hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Eierens tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

 

Lover og retningslinjer

Konsesjon og boplikt (rundskriv) 

Forvaltningsloven
Jordlova
Driveplikten etter jordloven (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om fritak eller utsettelse for bo-og driveplikten.

 

Vedlegg:

Kart over eiendommen

 

Søknadsfrist:

Innen ett år fra overtakelsesdato.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Fra 1. januar 2004 fikk kommunen utvidet sin myndighet til å avgjøre saker etter blant annet odels- og konsesjonsloven. Det er nå kommunen som fatter vedtak som førsteinstans i disse sakene.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er fylkeslandbruksstyret. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkeslandbruksstyret for klagebehandling.

 

Kontaktpersoner

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb