A  A  A

Film og video - konsesjon for omsetning

Film og video - konsesjon for omsetning

Skal du drive med salg og utleie av film og video, må du søke kommunen om konsesjon. Konsesjon gis for inntil fem år. Det kreves ikke konsesjon for salg/utleie av video i hotellrom. Konsesjon kreves heller ikke hvis innholdet er:

·       opptak fra offentlige arrangement

·       musikk- eller idrettsstoff

·       dokumentar- eller nyhetsstoff

·       forsknings- eller hobbystoff

·       opplysnings- eller undervisningsstoff 

·       informasjon om varer og tjenester

 

Målgruppe

Personer som vil drive salg eller utleie av film eller video i næringsøyemed.

 

Kriterier/vilkår

Du må ha fylt 18 år. Du kan ikke selge eller leie ut video til personer som ikke har nådd den aldersgrensen som er satt for filmen. Videogrammene må være registrert i et videogramregister i Medietilsynet. Medietilsynet kan vurdere en video før den blir registrert. Den skal også merkes av distributøren.

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Venke Strat Thorsen

(Konsulent)
E-post
Telefon: 

952 23 145

[Tilbake]


 Powered by Makeweb