A  A  A

Konsesjon og boplikt

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt. 

Alle erverv av fast eiendom som arv, gave, kjøp samt stifting av bruksrett for lenger enn ti år, er i utgangspunktet konsesjonspliktige. Konsesjons- og boplikten gjelder hovedsakelig for:

·     Bebygde eiendommer over 100 dekar med over 25 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord eller 500 dekar produktiv skog.

·     Ubebygde tomt til bolig eller fritidshus over to dekar.

 

De som erverver eiendom fra nære slektninger, er unntatt fra konsesjonsplikt. I tillegg kan overdragelse av eiendom være unntatt konsesjonsplikt på grunn av eiendommens karakter (størrelse) eller erververens stilling.

 

Målgruppe

De som erverver landbrukseiendom.

 

Informasjonssider:
Landbruksdirektoratet - tidligere Statens landbruksforvaltning

Innovasjon Norge - Landbruk
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Landbruk
 

Kriterier/vilkår

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt. Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

·     hensynet til bosettingen i området

·     om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning 

·     om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet 

·     eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

 

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Ved landbrukseiendommer må konsesjonservervet være i tråd med konsesjonslovens formål. Det betyr at det bl.a. skal tas hensyn til om ervervet representerer bosetting, en driftsmessig god løsning, en helhetlig resursforvaltning og ivaretar kulturlandskapet. Vilkårene kan lempes etter vurdering av søknad.

 

Pris for tjenesten

Utdrag fra

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

 

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

 

§ 1Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:

 

a)  Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 2003

     nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2

     og § 3.

b)  Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.

 

Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

 

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr.

 

§ 2. For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1 a) kan det kreves et

       gebyr på inntil kr 5 000,-.

       For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1 b) kan det  

       kreves et gebyr på inntil kr 2 000,-.

 

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

 

 

Lover og retningslinjer

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker § 2 første ledd
Landbrukseiendom - omdisponering og deling (rundskriv)
Driveplikt etter jordloven (rundskriv)
Forvaltningsloven
Konsesjonsloven
Konsesjon og boplikt (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Statens landbruksforvaltning som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i.

 

Vedlegg:

Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

 

Søknadsfrist:

Fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Kommunen behandler saker etter konsesjonsloven. Før vedtak fattes, kan kommunen holde befaring, oppmåling, kartlegging og bonitering av eiendom og bebyggelse.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet:

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er fylkeslandbruksstyret. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkeslandbruksstyret.

 

Merknader:

Konsesjonspliktige eiendommer kan ikke tinglyses før det er gitt konsesjon.

 


Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb