A  A  A

Landbrukseiendom - deling

Landbrukseiendom - deling

Eiendom som brukes eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra departementet. Med eiendom mener en og retter som ligger i eiendommen og parter i sameie. Forbudet mot deling gjelder og forpaktning, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren).

 

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. ved avgjørelse skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som foreligger for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

 

Samtykke til deling kan gis på slike vilkår som er nødvendig av hensyn til de formål som loven skal fremme.

 

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til lanbruseiendom, eller som antas å være den faktise eier til eiendommen.

 

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til delig hvis

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • hvis det er forsvarigut fra hensynet ti den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke kan kommunen sette vilkår som er nødvendig for å ivaeta lovens formål. 

 

Priser for tjenesten

Det er fastsatt et gebyr på kr. 1.500,-

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven

Jordlovens  12

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20111214-1336.html

Landbruksiendom - omdisponerig og deling (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender søknad om å få dele landbrukseiendommen til kommunen. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
Leknesveien 67

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket.  Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen sal behandle sake så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb