A  A  A

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

·       skogkultur

·       veibygging

·       miljøtiltak i skog

·       utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

·       utdrift av skogsvirke til energiflis

·       andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

 

Målgruppe

Skogeiere

 

Kriterier/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiflis og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

·       skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 

·       eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging,  miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiflis skrives på skjema utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskudd til drift med taubane, hest mv., ta kontakt med fylkesmannen for nærmere informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

 

Søknadsskjema:

Skjema SLF-920 og SLF-909

Skjema fra Statens landbruksforvaltning

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til

·       veibygging 

·       tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

·       utdrift av skogsvirke til energiflis

For øvrig er det kommunen som er vedtaksmyndighet.

 

Saksbehandlingstid:

Kommunen/fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet:

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 

Kontaktpersoner

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb