A  A  A

Skjenkebevilling alkohol

Skjenkebevilling alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Bevillingen kan gjelde

·     alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol

·     alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

·     all alkoholholdig drikk 

 

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

 

Samarbeidsparter

·     Skjenkekontrollen i Ytre Namdal

·     Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)

·     Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)

·     Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

 

Lover og retningslinjer

Alkoholloven
Forvaltningsloven
Serveringsloven
Alkoholforskriften
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsskjema

 

Vedlegg:

·       Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

·       Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

·       Dokumentasjon på bestått etablererprøve

·       Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten

·       Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

·       Eventuell skatteattest 

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

 

Saksbehandlingstid:

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Venke Strat Thorsen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

952 23 145

[Tilbake]


 Powered by Makeweb