A  A  A

Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

·     Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.

·     Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

 

Bevillingen kan gjelde

·     alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol

·     alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

·     all alkoholholdig drikk

 

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

 

Lover og retningslinjer

Se alkoholloven § 1-6 annet ledd (enkelt anledning) og § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling)

Alkoholloven
Alkoholforskriften
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

 

Saksgang

Søknadsskjema

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

 

Vedlegg:

Legitimasjon

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka 

 

Søknadsbehandling:

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Saksbehandlingstid:

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontaktpersoner

Venke Strat Thorsen

(Konsulent)
E-post
Telefon:

952 23 145

[Tilbake]


 Powered by Makeweb