A  A  A

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet og består av tre ordninger:

·     omleggingstilskudd (engangstilskudd som gis ved omlegging)

·     arealtilskudd (årlig tilskudd til arealer som er lagt om til økologisk drift)

·     tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Formålet med å yte tilskudd til økologisk landbruk er å stimulere til å legge om og opprettholde økologiske driftsformer. Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til å øke produksjonen av økologiske landbruksprodukter.

 

Målgruppe

Landbruksforetak

 

Kriterier/vilkår

Foretaket må fylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Det vil si at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, og

·     enten være registrert som merverdiavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak, 

·     eller ha en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 de siste tolv månedene før registreringsdatoen for søknaden.

Arealet og husdyrene må kontrolleres og godkjennes av Debio slik at produksjonen er i samsvar med de kravene som stilles til produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Debio er en kontroll- og godkjenningsinstans som fører tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i Norge.

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Jordlova
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forskrift om økologisk produksjon og merking ...
Økologisk produksjon (veiledere)

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foretak som har søkt om tilskudd tidligere, får tilsendt søknadsmateriell. Andre foretak må henvende seg til kommunen.

 

Søknadsfrist:

Fristen er 20. august for omleggings- og arealtilskudd. For husdyrtilskudd er fristen 20. januar og 20. august.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 

Klagemulighet:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Merknader:

Som søker er du forpliktet til å gi de opplysninger som kreves og godta de kontrolltiltak som blir iverksatt.

 

Kontaktpersoner

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb