A  A  A

Saklister, møteprotokoller 2012

Møteplan, saklister og møteprotokoller

Møteplan 2012

Møte 04.12.12

Møteprotokoll

Sakliste

 

119/12             Oppretting av 25 % stillingshjemmel drift/eiendom

                        Unntatt off i hht off.h.lovens § 13, kommunelovens § 31

 

120/12             Krisesenteret i Nord-Trøndelag

                        Vedlegg 1

 

121/12             Tilleggsbevilgning – prosjekt 105 – Nødstrømsaggregat

 

122/12            Prosjekt 114 – Kloakk Holand

 

123/12             Budsjettregulering for prosjekt 100 - Bredbåndsprosjekt

 

124/12             Budsjettregulering for prosjekt 109 – Oppussing svømmehall

125/12             Premieavvik pensjon – budsjettendring

 

126/12            Utvikling av kommunale/interkomm. helsetjenester i Ytre Namdal

                       og Bindal, i samarbeid med Helseforetaket N-Tr.

                      Vedlegg 1

 

127/12           Oppnvening av 17. mai-komiteer på Leka

 

128/12           Innkjøpsstopp

___________________________________________________________________

Møte 29.11.12

Møteprotokoll

Sakliste

 

102/12        Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

103/12        Søknad om tillatelse til oppføring av 3 utleiehytter samt utslippstillatelse, eier Anne Britt Normann og Jostein Hiller, gnr 17, bnr 88 og 111

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

104/12        Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

105/12       Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013

 

106/12        Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013

 

107/12        Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013

 

108/12        Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013

 

109/12        Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og

                   utstyr - skolebygninger

 

110/12        Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013

 

111/12        Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013

 

112/12        Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013

 

113/12        Fastsetting av marginprosent for 2013

 

114/12        Fastsetting av skattøre for 2013

 

115/12        Kommunale avgifter barnehage for 2013

 

116 /12       Budsjett 2013 - drift og investering

 

117/12        Økonomiplan 2013-2016 – drift og investering

 

118/12        Nedbemanning stabsfunksjon - sentraladministrasjonen

___________________________________________________________________

Møte 13.11.12

Formannskapet behandlet en sak da de forhandlingsutvalget hadde møte 13.11.

Møteprotokoll

101/12       Tilleggsbevilgning – prosjekt 105 – Nødstromsaggregat

___________________________________________________________

Møte  06.11.1

Sakliste

Møteprotokoll

95/12       Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16, bnr 43

                i Leka, Per Otto Furre

                Vedlegg 1

96/12       Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tilleggstomt, landbrukseiendommen gnr 16, bnr 43, i Leka, Per Otto Furre

                Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg

97/12       Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel søknad om tiltak/ tillatelse til å ha 2 campingvogner med spikertelt i LNF område, fra grunneier Anders Larsen (gnr 9/bnr 9)

                Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3

 

98/12       Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging

i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune

Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6

 

99/12       Planstrategi for Leka kommune 2012 - 2015

                Vedlegg 1

 

100/12       Godkjenning av låneopptak

____________________________________________________________

Møte 31.10.12

Formannskapets medlemmer innkalt pr telefon 29.10.12 

Møteprotokoll

 

93/12       Kommuneplanens arealdel 2012-2025 - behandling av 

               høringsuttalelser og utlegging til ny høring

               Vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4

 

94/12         Søknad om tilleggsbevilgning for kjøp av brannbil

                  Vedlegg 1

____________________________________________________________

Møte 25.10.1

Møteprotokoll

Sakliste

 

91/12          Nytt kloakkanlegg Leknessjøvegen

                   Vedlegg 1, vedlegg 2

 

92/12         Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

                   Vedlegg 1

___________________________________________________________________

Møte 04.10.12

Møteprotokoll

Sakliste

82/12         Søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen

gnr 5 bnr 1, Karl Petter Haugen

 

83/12          Namdal Historielag – Forespørsel om økonomisk bidrag til regionalhistorisk verk om Namdalen

                   Vedlegg 1

 

84/12          Budsjettendring - bolig i Namsos

 

85/12         Egenkapitalinnskudd KLP 2012

 

86/12          Driftsbudsjett – tiltak skoleelev

                   Unnatt off i hht off.h.l. § 13, forv.l.§ 13. Saken legges fram i møtet.

 

87/12          Økonomimelding 2. tertial

                   Vedlegg 1

 

88/12       Kulturmarked i gamle NTE - bygg - saken lagt fram i møtet,

               men trukket fra sakskartet i møtet

 

89/12       Konstituering rådmann

 

90/12       Asfaltering av kommunal veistrekning på Madsøya i

              forbindelse med at FV 562 asfalteres - ny behandling

              av f.sak 80/12

_____________________________________________________________________


Møte 27.09.12

Formannskapets medlemmer ble innkalt pr telefon. Ingen sakliste utsendt før møte.

Møteprotokoll

80/12     Asfaltering kommunal vei - Madsøya

81/12     Konstituering rådmann

____________________________________________________________

Møte 11.09.12

Sakliste

Møteprotokoll

69/12     Norsk og samfunnskunnskap – Opptak av ny elev  

70/12     Forslag til regler for overtakelse av private veger

              Vedlegg 1

71/12     Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole

72/12     Oppretting av prosjekt – nytt pumpeanlegg svømmehall

73/12     Flytting av prosjekt 127 investeringsbudsjett fra 2011 til 2012

74/12     Innspill til fylkesveiplan

              Vedlegg 1

75/12     Medlemsskap i foreningen Leka reiseliv

76/12     Bygdekino

77/12     Kjøp av enebolig i Namsos

78/12     Utredning av felles brannordning

              Vedlegg 1, vedlegg 2

79/12    Budsjettregulering prosjekt 105 - nødstømsaggregat

___________________________________________________________________

Møte 21.08.12

Møteprotokoll

Sakliste

62/12     Opprettholdelse av vedtak i F-sak 43/12

 

63/12     Tiltak skoleelev

 

64/12     Søknad om fradeling av tomt til tilleggsareal til boligtomt

              landbrukseiendommen gnr 8 /bnr 5 i Leka, Hans Hårstadstrand

              vedlegg 1 

 

65/12     Trafikksikkerhetstiltak - Bakkagården gnr 17, bnr 1

 

66/12     Opprettelse av stilling som folkehelsekoordinator

 

67/12     Planstrategi for Leka kommune

              vedlegg 1 

 

68/12     Parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

 

____________________________________________________________

Møte 24.07.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

59/12     Søknad om fradeling av tomt til bolighus og anlegg av nødvendig vei på

               landbrukseiendommen gnr 8 /bnr 4 i Leka, Trond og Magnhild Pettersen

               vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4

 

60/12     Godkjenning av låneopptak

 

61/12     Søknad om tillatelse til oppføring av bolig gnr 17, bnr 126, Kirsti Østby

              vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3

 

___________________________________________________________________

Møte 22.06.12

58/12     Personalsak

___________________________________________________________________

Møte 19.06.12

Møteprotokoll

Sakliste

56/12     Tildeling av spesialundervisning

57/12     Beregning av vederlag - fradrag for boutgifter

___________________________________________________________________

Møte 04.06.12

Møteprotokoll

Sakliste

 

41/12     Søknad om fradeling av to parseller til næringsformål på landbrukseiendommen

gnr 2 /bnr 6 i Gutvik, Berit og Jens K. Kjærstad

Vedlegg 1vedlegg 2

 

42/12     Søknad om fradeling av tomt til bolighus på landbrukseiendommen

gnr 15 /bnr 11 i Leka, Mari-Anne Hoff og Per Malvin Sandvik

Vedlegg 1 vedlegg 2

 

43/12     Avvisning av klage på vedtak 96/10

 

44/12     Klage på vedtak i F-sak 20/12, behandling av omdisponering av dyrket jord

til juletreplanting, gnr 1 bnr 3

Vedlegg 1 vedlegg 2

 

45/12     Søknad om oppgradering fra privat vei til kommunal vei, Vedvika

Vedlegg 1 - vedlegg 2

 

46/12     Søknad om oppgradering fra privat vei til kommunal vei, Frøvika

Vedlegg 1  

 

47/12     Forskrift om anløpsavgift i Leka kommune

              Vedlegg 1

 

48/12     Nye gebyrsatser for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.12

Vedlegg 1  

 

49/12     Pedagogisk veiledningstjeneste skoleåret 2012/2013

 

50/12     Oppnevning av komite til TV-aksjonen 2012 / Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2012

 

51/12     Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Leka kommune i

perioden 2012 – 2016

Vedlegg 1  

 

52/12     Framtidig PLO-tjenester i Leka kommune – planstrategi

Vedlegg 1  

 

53/12     Årsmelding 2011

Vedlegg 1 vedlegg 2

 

54/12     Regnskap drift og investering 2011

Vedlegg 1 vedlegg 2

 

55/12    Rammetimetallstildeling - skoleåret 2012/2013

___________________________________________________________________

øte 11.05.12

Formannskapets medlemmer ble innkalt til møte pr telefon.

Møteprotokoll

___________________________________________________________

Møte 08.05.12

Møteprotokoll

Sakliste

32/12   Hovedopptak Leka barnehage 2012/2013

33/12   Hovedopptak Leka SFO 2012/2013

34/12   Innkreving av havneavgift, avtale mellom Vikna havnevesen –

   Rørvik havn KF og Leka kommune

vedlegg 1 vedlegg 2

35/12   Justering av vedtekter for SFO

vedlegg 1

36-37-38/12   Tildeling av timer til spesialundervisning for skoleåret 12/13

___________________________________________________________________

Formannskapsmøte avholdt i forkant av kommunestyrets møte 26.04.12                   

Møteprotokoll

31/12   Utgifter i forbindelse med restaurering av Årdalsstrand og utedo

vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3

___________________________________________________________________

Møte 16.04.12

Sakliste

Møteprotokoll

25/12   Kjøp av nettbrett til kommunestyrets medlemmer

26/12   Kjøp av minigraver 

27/12   Søknad om tilleggsbevilgning

28/12   Skolefaglig ansvarlig – utvidelse av stillingsstørrelse

29/12   Oppnevning av 17-maikomite på Leka

30/12   Bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % volumprosent – Odd Aardahl

___________________________________________________________________

Møte 16.03.12

Sakliste

Møteprotokoll

13/12   Norsk og samfunnskunnskap – opptak av ny elev

14/12   Kjøp av mobile toalett

            Vedlegg 1 vedlegg 2 vedlegg 3vedlegg 4

15/12   Bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % volumprosent – Husby Handel

16/12   Bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol – Coop Leka

17/12   Bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % volumprosent – Odd Aardahl

18/12   Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin– Vertshuset Herlaug

19/12   Søknad om fradeling av fritidsbolig med tomt på landbrukseiendommen

gnr 10 /bnr 10 i Leka – Kåre Harald Lysfjord

vedlegg 1vedlegg 2 vedlegg 3vedlegg 4 vedlegg 5

20/12   Søknad om omdisponering av dyrket jord gnr 1/ bnr 3, Harald Olsen

            vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3vedlegg 4, vedlegg 5

21/12   Skolemiljøutvalg - sammensetning

22/12   Deltakelse i Ytre Namdal vannområde 

            vedlegg 1

23/12   Oppnevning av medlem til utvalg for disponering av testamenterte gaver til

            Leka sykestue

24/12   Lærlingeplass PLO 

___________________________________________________________________

Møte 16.02.12

 

Sakliste

Møteprotokoll

11/12   Søknad om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen gnr, bnr 2, Elin Hukkelås

12/12   Rekrutteringstiltak innen prioriterte fagområder i Leka

___________________________________________________________________

Møte 07.02.12

Sakliste

Møteprotokoll

05/12   Søknad om konsesjon for kjøp av landbrukseiendommen gnr 2 bnr 2, Elin Hukkelås      

06/12   Partnerskapsavtale HiNT- region Namdal

            vedlegg 1vedlegg 2

07/12   Forslag på kandidater til administrativt og politisk samarbeidsutvalg

            vedlegg 1vedlegg 2

08/12   Kompetanseplan 2012-2015

vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3vedlegg 4

09/12   Rekruttere og beholde personal

10/12   Forkjøpsrett av aksjer i Namdalshagen AS

__________________________________________________________________

Møte 26.01.12

Sakliste

Møteprotokoll

04/12   Stillingsøking nattevakt PLO

__________________________________________________________________

Møte 10.01.12

Sakliste

Møteprotokoll

01/12   Kjøp av nødstrømsaggregat

            vedlegg 1 vedlegg 2

02/12   Søknad om kompetansemidler

03/12   Satser for egenbetaling musikk-/kulturskole

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb