A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2020

Møteplan 2020 - korrigert pr februar

Møte 26.03.2020 - telefonmøte kl. 30:30-13:00 

Møtebok

Sakliste


PS 20/20

Fiberutbygging trinn 2 - Haug og Solsem - budsjettregulering

 

PS 21/20

SFO - endrede betalingssatser 2020

 

PS 22/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

 

PS 23/20

Kontrollutvalgets årsrapport 2019

 

PS 24/20

Konsek Trøndelag - ny selskapsavtale

 

PS 25/20

Rullering av strategisk næringsplan Ytre Namdal - 2020-2030

 

PS 26/20

Namdal Rehabilitering IKS - Ny selskapsavtale

 

PS 27/20

Framtidig boligbehov innen pleie og omsorg - oppstart av forprosjekt

 

PS 28/20

Stimuleringstilskudd - innflyttere i Leka kommune

 

PS 29/20

Dekning av kostnader ved inngåelse av forlik - klagesak behandlet i KOFA

 

PS 30/20

Leka kommune - medlemskap i Namdalskysten Næringsforening.

 

PS 31/20

Flyfotografering av Leka kommune- investering

 

PS 32/20

Kommunale bygg- oversikt over vedlikeholdsbehov

 

PS 33/20

Veivedlikehold - oversikt

 

PS 34/20

PS 35/20

Krav om lovlighetskontroll - K.sak 9/20

Klage på kommunestyrets vedtak i sak 9/20 - Arbeidsforhold rådmann

X

X

 

Referatsaker

 

RS

Særutskrift Konstituering av kommunedirektør

 


_______________________________________________________________________

Møte 04.03.2020 - Lekatun kl. 10:30-15:00

Møtebok

Sakliste

PS 9/20        Arbeidsforhold rådmann                                                                X

PS 10/20      Delegasjon av myndighet - tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark


Orienteringer:

1.    Asle Andersen, havnedirektør Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS

2.    Renate Strand, presenterer Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal

3.    Roy Blom, arkitekt - presenterer mulighetsstudie Skei havneområde

________________________________________________________________________

Møte 30.01.2020 - Lekatun kl. 10:30-13:00

Møtebok

Sakliste

01/20 Bemanningsøkning pleie og omsorg - januar 2020

02/20 Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering

03/20 Trollfjell Friluftsråd - omorganisering etter ny kommunelov

04/20 Trollfjell Geopark - organisering etter ny kommunelov

05/20 Museet Midt IKS - oppnevning av kommunens representant i              

          representanskapet

06/20 Endring av tittel - rådmann eller kommunedirektør

07/20 Midlertidig investeringsstopp 

___________________________________________________________________

Folkevalgtopplæring 14. og 15. januar - Herlaughallen kl. 09.00-15:30

Program

[Tilbake]


 Powered by Makeweb