Arealplaner

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates.

Leka kommunestyre vedtok 31.01.2013, sak 07/13 Kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2025. 

Hva er en arealplan?

Kommuneplanens arealdel setter rammene og betingelsene på hva arealene i kommunen skal brukes til, hvilke hensyn som skal ivaretas og hvilke tiltak som tillates i de forskjellige områdene i kommunen.

Gjennom arealplanen sikres en bærekraftig og langsiktig utvikling og natur-, kultur- og arealressurser i kommunen forvaltes hensiktsmessig.

Her finner du en oversikt over de forskjellige planene som er gjeldende i Leka kommune: (Denne listen er ikke uttømmende, men vil fortløpende bli oppdatert).

Kommuneplanens arealdel - plankart 2013-2025 (PDF, 10 MB)

Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelser 2013-2025 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser og retningslinjer 2013 (PDF, 917 kB)

Kartutsnitt - samferdsel Skei, Husby, Leknes (PDF, 772 kB)

Kartutsnitt - Kulturminner (PDF, 3 MB)

Temakart - Fiskeridata (PDF, 4 MB)

Temakart biologisk mangfold - Prioriterte naturtyper (PDF, 5 MB)

Temakart - Skreddata (PNG, 4 MB)

Landskapsanalyse - Temautredning og temakart - rapport (PDF, 6 MB)