Deling av eiendom/oppmåling

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende arealplan/reguleringsplan.  Hvis delingen ikke er i henhold til gjeldende planer må du søke om dispensasjon. Les mer om dispensasjon her.

Deling av landbrukseiendom

Ved søknad om fradeling av landbrukseiendom, må søknaden behandles i henhold til Jordloven § 12.

Søknadsskjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknadspliktige tiltak

Søknaden må underskrives av samtlige eiere. Søknaden må inneholde forslag til ny grense tegnet inn på kartutsnitt og opplysninger om hvor stort areal som overføres. Det må tegnes inn adkomstveg.

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/fester av eiendom som grenser til din. Gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)

I tillegg trenger du disse skjemaene: 

Nabovarsel (5154)
Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)
Kvittering for nabovarsel (5156)

  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon, søkes på eget ark/mail
  • Eventuell erklæring om rettigheter

Hva koster det?

Gebyrregulativ finner du her.

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79
Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15