Leka utvalgte kulturlandskap

Tilskudd til tiltak i Leka utvalgte kulturlandskap.

Ordninga med utvalgte kulturlandskap (UKL) ble fra 1. januar 2020 overført til kommunen.

Tilskudd til tiltak i UKL i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tilskudd kan også gis til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området.

Tilskudd til tiltak i UKL gjelder bruk med gårdsnummer 16, Skei.

Hvem kan søke tilskudd?

Tilskuddet gjelder for tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap. Grunneiere, privatpersoner og organisasjoner kan søke om tilskudd. 

Hvordan søker du om tilskudd?

Her kan du søke om tilskudd

Søknadsfrister er: 

 • engangstilskudd: 15 juni og 1 oktober
 • årlige tilskudd: 1 oktober

Hvilke tiltak kan få midler?

 • Det kan gis investeringstilskudd til engangstiltak
 • Det kan gis årlige tilskudd til drift og skjøtsel som for eksempel:
  • Restaurering og skjøtsel av arealer
  • Tiltak som stimulerer til beitebruk
  • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger
  • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
  • Planlegging av tiltak
  • Kartlegging og dokumentasjon av naturverdier og utarbeiding av skjøtselsplaner
  • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • Formidling
  • Næringsutvikling for utvikling og bruk av Leka utvalgte kulturlandskap
  • Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Satser og egenandeler for ulike tiltak

Tilskuddsandelen for investeringstiltak skal normalt ikke overstige 70 % av kostnadene med tiltaket. For jordbruksforetak kan det etter søknad tildeles årlig tilskudd til skjøtsel med utgangspunkt i søknad om produksjonstilskudd og miljøtilskudd (RMP).

Satser for årlige tilskudd:

 • Drift av innmark: kr 100 pr. daa
 • Slått av slåttemark, biologisk verdifulle arealer og kulturminner: kr 300 pr daa
 • Beiting av biologisk verdifulle arealer og kulturminner på innmark: kr 200 pr daa
 • Dyr på beite minst 12 uker: kr 200 pr storfe, kr. 40 pr sau/lam
 • Dyr som beiter i utmark minst 5 uker: kr 400 pr storfe, kr 40 pr sau/lam
 • Utgangersau på vinterbeite 1. mars: kr 200 pr stk

Det kan også gis årlig tilskudd til personer, foretak, organisasjoner og kommunen for løpende skjøtsel av særlige formål.

Retningslinjer og forskrift

Retningslinjer for Leka UKL (DOCX, 46 kB)  Forskrift om tilskudd UKL

Kontaktinfo

Kristin Floa
konstituert kommunedirektør
E-post
Telefon 95 03 14 15