Medvirkning, innspill kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlag for hvordan Leka kommune skal utvikle seg og drives i årene framover. Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål- og satsingsområder for kommunen de neste 12 årene, og sikre helhetlig og langsiktig styring av Leka kommune. 

I planprosessen legges det opp til bred medvirkning, her vil innspill og referater presenteres.