Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest

Før en kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, må det søke om ferdigattest. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig. Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken.

Kommunen skal gi ferdigattest når det er dokumentert at det som er bygget er i samsvar med tillatelser og bestemmelser, og at nødvendig kontroll er utført.

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden. Her finner du søknadsskjema.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Mer om ferdigattest i Plan- og bygningslovens §21-10 og Byggesaksforskriften §8-1

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan det også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen.

En midlertidig brukstillatelse gjør at en kan ta i bruk bygningen før en har mottatt ferdigattest.

Her finner du søknadskjema for midlertidig brukstillatelse.

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79