Fauna og flora i Leka kommune

Faunaen i kommunen er tallrik på arter og individer, både i hav og på land. Med den spesielle kystnaturen vi har, kan vi by på mange botaniske kvaliteter.

Fauna

De vanligste sjøpattedyr hos oss er:

De vanligste landpattedyr som finnes på Leka er:

 • rådyr
 • hare
 • oter
 • mink
 • røyskatt.

På Austra finnes i tillegg:

 • elg
 • gaupe
 • rev
 • mår
 • lemen
 • Streifende hjort 

Fuglelivet i Leka er svært mangfoldig, og spesielt er sjøfuglartene mange, både på arter og individer. Alkefuglene opptrer i store kolonier, sammen med måkefugler og skarver. En karakterart er grågåsa som kan observeres i store flokker. Sangsvaner overvintrer i et større antall, mange arter av ender er registrert og havstrendene er et eldorado for mange vadere.

Leka er kjent for å ha en solid orrfugl-bestand, og lirypa hekker så å si fra flomålet og opp i fjellet.

Leka ligger godt til for å få besøk av de fleste rovfugler som har tilhold i Norge. Nesten daglig kan man observere havørn i luftige svev. 

På nettsiden artsobservasjoner.no kan du se og søke etter alle observasjoner som er rapportert i Leka kommune.
Etter viltloven er det ferdselsforbud (restriksjoner) i fuglekolonier i hekketiden.

Flora 

Om du vandrer fra fjæresteinene og opp til fjelltoppene kan du oppleve, verdifull kystlynghei, artsrike strandenger, fristende hvite sandstrender, blankskurte svaberg og flotte rullesteinsstrender helt opp til fjellfoten med botaniske spesialiteter.

Fjellplanter kan opptre i fjæra og strandplanter på fjelltoppene. Strandkjeks vokser her til og med på Vattind. 
Øya Leka har lite skog. Det meste er planta furu og gran, foruten noe lauvskog. Gutvik har drivverdig skog av både lauvtre og bartre.