BPA - Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistanse går ut på at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Dersom kommunen vedtar en tidsramme for tjenesten, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis. 

Hva tilbyr vi?

Tjenesten skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen. BPA vurderes i forhold til hva du ville ha fått av ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet.

Eksempler på bistand kan for eksempel være: 

  • hjelp til innkjøp av dagligvarer
  • Matlaging
  • Vask av klær og bolig
  • Snømåking
  • Hjelp til egenomsorg

Hvem kan få tilbudet?

Den som på grunn av nedsatt helse eller funksjonsevne har et omfattende bistandsbehov kan søke om tjenesten. Den som mottar tjenesten må selv, eventuelt med bistand, organisere og lede arbeidet med assistentene. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

  • Søker må være under 67 år.
  • Det skal være et stort hjelpebehov, med varighet over to år.
    • Hjelpebehovet skal være beregnet til minst 32 timer pr. uke.
  • Dersom behovet er mellom 25 og 32 timer pr. uke, kan kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å organisere tjenester innenfor BPA.

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet som assistentene skal gjøre . Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Slik søker du

Du bruker søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 125 kB)

Søknadsskjemaet sendes til: 

Leka kommune
Leknesveien 67
7994 LEKA

Merk konvolutten: Helsekoordinator

Hva koster det?

BPA er gratis.

Klage på vedtak?

Nyttige lenker

 

BPA - helsenorge.no

Kontaktinfo

Werna Arntsen
Saksbehandler ved brukerkontoret
E-post
Telefon 46 91 87 69