Kommuneplanens samfunnsdel - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunestyret har i møte den 17. juni 2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan.

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune.
Leka kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling.
Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner.

Vedlagte planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.
Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet, etter en forutgående høring, 2. september 2021.

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader.
Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, medvirkning og fremdrift, samt strategier.

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn.
Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen mandag den 23. august.2021.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Kristin Floa på e-post kristin.floa@leka.kommune.no eller pr telefon 95031415.

LEKA KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (DOC, 269 kB)

Bygger du ny helårsbolig i Leka kommune, gir vi deg inntil kr 300 000.