SMIL-midler 2022

Leka kommune er tildelt en pott på kr. 250.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket.

Hvem kan søke: Tilskudd kan gis til drivere av landbrukseiendom. Eiere av landbrukseiendom kan også søke selv om de leier ut, forutsatt at det er drift med produksjonstilskudd på eiendommen.

Søknad

Søknadsfrist til kommunen er satt til 20. mai 2021.

Det søkes elektronisk via Altinn: Søk SMIL elektronisk via Altinn

Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn i skjemaet. Det vil være behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon (kart, kostnader m.m.). 

Følgende tiltak kan omsøkes:

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Omfatter planlegging av større SMIL-tiltak.

Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak.

1. Tiltak i kulturlandskapet.

  • Bevare og fremme biologisk mangfold, holde gammel kulturmark i hevd og bekjempe fremmede arter.
  • Friluftsliv og tilgjengelighet.
  • Bevare kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger)

2. Tiltak mot forurensing.

  • Hydrotekniske anlegg og økologiske rensetiltak
  • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
  • Utslipp til luft

For mer info:

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2022

Leka kommune er tildelt 30 000 kroner til tiltak i beiteområder i 2021.

Hvem kan søke: Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Søknad

Søknadsfrist til kommunen er satt til 20. mai 2021.

Det søkes elektronisk via Altinn: Altinn

Søknadsskjemaet er lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn i skjemaet. Det kan være behov for bruk av vedlegg for utfyllende informasjon (kart, kostnader m.m.).   

Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, i tillegg til ulike planleggingsprosjekter som fører til god og effektiv bruk av utmarksbeitene.

For mer info se:

Med vennlig hilsen

Kristin Floa

Avdeling for strategi og samfunn

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no

Telefon: 950 31 415