Stimuleringsmidler til veterinære tjenester dagtid - Nærøy vaktdistrikt

Utlysing av mulighet til å søke midler - frist 15.februar 2021

Målgruppe: Veterinærer som yter veterinære tjenester dagtid i kommunene Leka og Nærøysund kan søke om stimuleringstilskudd.

Søknadsfrist: 15. februar

Stimuleringstilskudd til veterinære tjenester er en ordning som har vært praktisert helt siden 2008. Nytt fra i år gjelder at veterinærene må selv søke kommunen om stimuleringstilskudd i forkant av kommunens søknad om økonomisk ramme fra Statsforvalter.

Veterinærenes søknad om stimuleringsmidler vil være grunnlag for kommunens/ vaktdistriktets søknad om økonomisk ramme fra statsforvalter (frist 1. mars). Det er derfor viktig at veterinærene engasjerer seg og søker i tråd med ordningens formål. Er det noe som er uklart ber vi om at kommunen kontaktes.

Formål:

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. Med næringssvake områder menes områder hvor behovet for dyrehelsetjenester, og dermed inntjeningsgrunnlaget for veterinærer, ikke er stort nok til etablering av en bærekraftig veterinærpraksis.

Prioritering av tiltak

Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinær-tjenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger.

  1. Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer skal prioriteres.
  2. Lavt dyretall og krevende infrastruktur bør være blant kriteriene for tildeling av tilskudd.
  3. At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, vil være relevant å tillegge vekt.
  4. At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinær vil være relevant å tillegge vekt.
  5. De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte samt å opprette kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også andre stimuleringstiltak kan være aktuelle.

Behandling av søknad

Søknadene fra veterinærene vil bli behandlet etter at kommunene har fått tildelt ramme fra Statsforvalteren i Trøndelag. (juni 2021)

Vi vil ta utgangspunkt i tidligere praksis angående tildeling av stimuleringstilskudd, mht type tiltak og driftsavtale.

Som informasjon om tidligere praksis legges ved tidligere mal for driftsavtale, samt søknad og tildeling av ramme fra fylkesmannen i 2020.

Fra 2021 vil det bli stilt vilkår om vaktdeltakelse for utbetaling av stimuleringstilskudd, jfr info fra ldir Regelverk - Landbruksdirektoratet

Stimuleringstilskudd Leka og Nærøysund - søknad til Fylkesmannen 12.03.2020 (PDF, 391 kB)

Stimuleringstilskudd Leka og Nærøysund - tilsagn om tilskudd fra Fylkesmannen 20.04.2020 (PDF, 59 kB)

Stimuleringstilskudd - avtale mellom veterinær og kommune (DOCX, 32 kB)

 

Kristin Floa

Avdeling for strategi og samfunn

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no

Telefon: 950 31 415